Nya beviljade projekt

Nya beviljade projekt på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

► 2017

Nils Jansson, Malmgeologi, har från Vinnova fått beviljat medel med 2 760 000 kr till projekt Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineralizeringar och industrikarbonater. Till samma projekt är även medel med 1 656 000 kr beviljat från Boliden Mineral AB och 1 104 000 kr från Björka Mineral AB.

Biokemisk Processteknik har beviljats medel från Vinnova till att medverka i BioInnovationsprogrammet. Projektet ForceUpValue, med en budget på 7,7 MSEK, är ett 3-årigt samarbete med Marin Biogas, SLU, Sveaskog, Essum, Dyrka och LTU Business med syfte att från det cellulosa rika yttre skiktet från sjöpungar och cellulosa från skogsrester producera probiotika med positiva hälsoeffekter för användning av människor och i fiskodlingar

Jan Lundberg, Drift och underhållsteknik, har från Vinnova fått beviljat medel med 4 200 000 kr till projekt ”FoU tävling för digital Big Data prediktering av Tillverkningsavvikelser”.

Inga Herrmann, VA-teknik - Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar, 228 530 kr (2017), 255 795 kr (2018)​. Havs och Vatten Myndigheten.

Tobias Bauer, Malmgeologi, har från EIT Raw Materials fått beviljat medel med 1 890 000 kr till projekt EnEx.

Tobias Bauer, Malmgeologi, har från EIT Raw Materials fått beviljat medel med 1 685 000 kr till projekt Visual3D.

Maria Viklander, VA-teknik, har från Vinnova fått beviljat medel med 110 miljoner kr till projekt VINNWATER – centrum för dagvattenlösningar, läs mer här.

Biokemisk processteknik har tillsammans med Marin Biogas AB beviljats 4,7 miljoner av Energimyndigheten för att utveckla processen att utvinna bioetanol från sjöpungar.

Pär Weihed, Malmgeologi, har från SGU fått beviljat medel med 1 274 000 kr till projekt Structural vectoring of mineralized systems in northern Norrbotten.

Lars Stehn, Träbyggnad har från FORMAS fått beviljat medel med 13 miljoner för projektet Smart built environment ”Forskningsplattformen” och projektet ”Valla Coach” 2.5 miljoner.

► 2016

Glenn Bark, Malmgeologi, har från Boliden AB:s stiftelse fått beviljat medel med 95 000 kr till projekt Kolbeläggning – ett kritiskt steg i provprepareringen av geologiska och andra fasta prover för svepelektronmikroskopi.

Joel Andersson, Malmgeologi, har från Boliden AB:s stiftelse fått beviljat medel med 228 000 kr till projekt UAV for safe and efficient data acquisition and model building.

Veronica Jägare, Drift & Underhåll, har från Trafikverket fått beviljat medel med 4 000 000 kr/år till projekt ePilot 2.0

Johan Odelius, Drift & Underhåll, har från Interreg Nord fått beviljat medel med 1300 000 kr för år 2017-2019 till projekt Wirma.

Andrzej Cwirzen. Konstruktionsteknik, har beviljats 3 miljoner kronor för ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny miljövänlig cement som framställs av lågkvalitetslera / Formas.

Tobias Bauer, Malmgeologi och Gustav Jansson, Byggproduktion har av Vinnova beviljats 1 000 000 kr för projektet Virtual Reality Lab LTU.

Två nya projekt vid Teknisk akustik

  1. Energimyndigheten: ”Energieffektiv fiberutveckling via ultraljudskontrollerad kavitation” 3.5 miljoner för perioden 2016-2019
  2. Vinnova Sip-STIM: ”Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudskontrollerad kavitation” 500 000 kr 2016-2017 / Processmetallurgi

Drift och underhåll har fått 3 st Vinnova projekt beviljade inom programmet InfraSweden 2030

  1. Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Amir Garmabaki 850 000 kr
  2. Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar – Christer Stenström 1 000 000 kr
  3. Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador – Matti Rantatalo 500 000 kr

Christer Stenström, Drift och underhåll, har från Trafikverket beviljats medel med 980 000 kr till projektet Begreppsapparat och kvalitetssäkrad information för bättre effektsamband i järnvägar.

Nils Jansson vid avdelningen för geovetenskap och miljöteknik har beviljats 200 000 SEK ffrån Knutbergsstiftelsen ör att organisera en internationell workshop

Annelie Hedström, VA-teknik - Yteffektiv dagvattenrening - Var? När? Hur? - 9 998 000 SEK / Formas

Godecke-Tobias Blecken, VA-teknik - Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till utvecklade tekniklösningar som är anpassade till svensla förhållanden - 9 578 000 SEK / Formas

Maria Viklander, VA-teknik - *Anonyma källor*: Identifiering och karakterisering av källor till diffus föroreningsspridning med urbant dagvatten - 9 676 000 SEK / Formas

Weizhuo Lu, Byggproduktion - Reducing Pollutant Emissions from Construction: an International Research Project - 7 984 000 SEK / Formas

Jan Lundberg, Drift och underhåll, har av LTU Innovation erhållit ekonomiskt stöd med 300 000 sek för att bekräfta att hans uppfinning (friktions och slitagemätaren) fungerar

Lisa Dahlén, Avfallsteknik, har från Pedagogisk utvecklingsfond, LTU, beviljats 400 000 kr till projektet “Transformativt lärande för hållbar utveckling”

Glenn Bark, Malmgeologi, har från den Europeiska regionala utvecklingsfonden fått beviljat medel med 6 467 849 kr till projekt ARN - Alternativa mineralråvaror i norra Norrland.

Forskargruppen inom Biokemisk processteknik har beviljats finansiering för:

  1. 3 000 000 SEK grant from Formas for the proposal: BIOcatalytic Carbon Capture and Conversion of steel flue gas to liquid hydrocarbons
  2. 400 000 SEK grant from Kempe foundation for the proposal: “Bark biorefinery through physicochemical pretreatment and fractionation for the valorization of ‘oleochemicals’ and the additional ‘active’ ingredients”.
  3. 2 715 000 SEK grant from the Swedish Energy Agency for the proposal: Organosolv Biomass Pretreatment for Flexible Fuel Production

► 2015

Günther Leonhardt, VA-teknik, har från Formas fått beviljat medel med 3 000 000 kr för projektet ”Bedömning och modellering av grön infrastruktur för urbana avrinningsområden”

Inga Herrmann, VA-teknik, har från Formas fått beviljat medel med 3 000 000 kr för projektet ”Små flexibla avloppslösningar: anpassning till en föränderlig värld”

Jurate Kumpiene, Avfallsteknik, har från Formas fått beviljat medel med 3 000 000 kr till projekt Hållbar hantering av arsenikförorenade material.

Anders Lagerkvist, Avfallsteknik, har från Mistra fått beviljat medel med 4 800 000 kr till projekt TOOLF – Too lean to burn, too fat to dump.

Thorkild Rasmussen, Prospekteringsgeofysik, har från Kempestiftelsen fått beviljat medel med 850 000 kr och från Labbfonden 700 000 kr till Geofysisk mätutrustning.

Anton Andersson och Asmaa El-Tawil, MiMeR, har av Jernkontoret beviljats 94 000 SEK för inköp av ”Strenght Measuring Equipment”

Bergsskolan i Filipstad driver sedan något halvår ett projekt där man ska hjälpa företag inom stål- och metallindustrin med utvecklingsfrågor. Projektet har nu beviljats 1,9 miljoner kronor i bidrag från EU;s regionalfondsprogram. Bergskolan är sedan tre år integrerat i Luleå tekniska universitet.

Maria Viklander, VA-teknik, har av Formas beviljats 7 208 000 SEK för projektet Hållbar snöhantering i urbana miljöer - skattning och hantering av skadlig miljöpåverkan

Günther Leonhardt, VA-teknik, har av Formas beviljats 7 444 000 SEK för projektet Förbättrad modellering av grön infrastruktur i gröna avrinningsområden - kalibrering, validering och osäkerhetsuppskattningar

Behzad Ghodrati, Drift och underhållsteknik, har från VINNOVA beviljats 500 000 kr till projektet ”Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner”

Helena Lidelöw, Träbyggnad, har från Energimyndigheten beviljats 2 500 000 kr till projektet ”Kvantifiering och kontroll av inbyggd energi vid nybyggnation och renovering med industriella byggkoncept: ett internationellt forskningsprojekt mellan Kina och Sverige”

Christer Stenström, Drift och underhållsteknik, har från VINNOVA beviljats 489 000 kr till projektet ”Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift”

Nils Jansson, Malmgeologi, har beviljats 105 500 SEK för att organisera en internationell workshop i Aggeneys, Syd-Arika, av Knutbergsstiftelsen.

Bakterieutsläpp från små avlopp. VA-teknik får 284 600 kronor för 2015 och 264 606 kronor för 2016.

Fosforfällor - hur länge fungerar de. VA-teknik får 199 100 kronor för 2015 och 296 150 kronor för 2016

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Längmanska företagarfonden fått beviljat medel med 500 000 kr till projekt ”Etablera Raw MatTERS Northern CLC”

Maria Magdalena Holmgren och Pär Weihed, Malmgeologi, har från Luleå kommun fått beviljat medel med 250 000 kr till projekt ”Etablera Raw MatTERS Northern CLC”

Peter Rosander och Charlotta Johansson, Trafikteknik har från Trafikverket erhållit 293000 SEK för projektet GRID, Ghost dRIver Detection. I projektet kommer fenomenet ”spökförare”, så kallade ”ghost drivers” att studeras samt utvärdera utrustning som kan varna och detektera sådana. Spökförare är fordonsförare som kör i fel riktning mot mötande trafik. Detta är särskilt farligt på vägar med åtskilda körfält, till exempel motorvägar och vägar med vajerräcke (mitträcke).

Oleg Antzutkin, Gränsytors kemi, har av Alzheimersfonden beviljats 200.000 kr till projekt ”Alzheimers forskning om curcumin till GYK”

► 2014

Lena Alakangas, Tillämpad geologi, har av Vinnova och Boliden beviljats 10 532 000 kr för projektet ”Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall”.

Lena Alakangas, Tillämpad geologi, har av Vinnova beviljats 1 540 400 kr för projektet ”Tools for sustainable gold mining in EU (SUSMIN)”

Maria Viklander, VA-teknik, har av Vinnova beviljats 20 miljoner till projektet Attract. Total budget för projektet är drygt 57,5 miljoner.

Oleg Antzutkin, Gränsytors kemi, har av Kempestiftelsen beviljats 1 200 000 kr samt 1 215 000 från LTU labbfond, totalt 2 415 000 kr till kompletterande utrustning till Bruker NMR spektrometer.

Godecke Blecken, VA-teknik, har Formas beviljats knappt 6 miljoner kronor för projektet "Improving green roof perfomance in demanding climates using the ecosystem mimicry concept". Projektet kommer att pågå i tre år med start i januari 2015 och är ett internationellt projekt som utförs i Sverige och Australien, i samarbete med University of Melbourne.

Paul Christakopolous, Ulrika Rova (Biokemisk processteknik) samt Anders Ågren (Teknisk akustik) har beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet: SOUnd-DRIven BIOtechnology

Jonas Hedlund och Mattias Grahn har beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet: Defect free, stable and selective zeolite MFI catalysts

Forskargruppen inom Biokemisk processteknik, har beviljats 1 061 000 kr från Formas för Skogsråvaror och biomassa för en biobaserad samhällsekonomi - Biokemisk omvandling av polyestrar från skogsbaserad biomassa - effektiv vidareförädling av lignocellulosa till nya produkter i ett framtida bioraffinaderi

Kristina Nilsson, Arkitektur, har av Boverket beviljats 250 000 kr i bidrag för projektet Hållbar utveckling inom PBL.

SIP STRIM - Beviljade projekt 2014

Inga Herrman, VA-teknik, har av J. Gust. Richert stiftelse beviljats 318 000 kr i bidrag för projektet Tekniker för små avlopp: en jämförande studie.

Inom ramen för SIP STRIM har Berganläggningsteknik beviljats 2 nya stora projekt:

Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor (Erling Nordlund, Savka Dineva och Ping Zhang) 3-årigt projekt 2014-2017  i samarbete med Boliden, LKAB, Lundin Mining

Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning (Håkan Schunnesson och Anna Gustafson)  4-årigt projekt 2014-2018  i samarbete med LKAB, Boliden, ABB, RTC, Agio.

Bergsskolan i Filipstad får 300 000 kronor i stöd från Vargöstiftelsen. Pengarna ska användas både till teknisk utrustning och att anställa en forskare och lärare inom metallurgi.

Lale Andreas, Avfallsteknik, har från Uddeholms AB och Hagfors kommun fått beviljat medel med 3 374 000 kr till projekt ”Uppföljning av sluttäckningen Holkesmossen”

Professor Maria Viklander, VA-teknik, har av Vinnova beviljats 10 milj kr i bidrag för projektet Grön Nano – innovativ vattenhantering. Projektet beräknas pågå till hösten 2016 och har en totalbudget om ca 21 milj kr

Ramin Karim, Drift och underhåll har av Vinnova beviljats 2 065 732 kr i bidrag för projektet ”Kontextbaserat Beslutsstöd för operativt flygunderhåll”

Biokemisk och kemisk processteknik har erhållit följande anslag från Kempestiftelserna: 450 000 kr till projektet Biobaserad arginintillverkning samt 2 750 000 kr till utrustning för att etablera ett Bioraffinaderi lab.

Godecke Blecken, VA-teknik, har av Norrbottens Forskningsråd beviljats 3 000 000 kr i bidrag för projektet ”Grön Infrastruktur för hållbara städer”.

Sabine Mayer, Geovetenskap och miljöteknik, har av Vinnova mottagit 1 000 000 Kr för projektet Påverkansplattform.

Kristina L Nilsson, Arkitektur, har av Trafikverket beviljats 400 000 kr i bidrag till projektet Natur och kulturmiljövärden i tidig planering.

Paul Christakopoulos, Biokemisk och kemisk processteknik, har av Energimyndigheten beviljats 3 928 000 kr för projektet ”Nya oxidative biokatalysatorer för effektiv omvandling av lignocellulosa till etanol och nya produkter”

Faiz Ullah Shah, har från Norrbottens Forskningsråd beviljats 3 000 000 kr för forskning under 3 år, 2014-2016: "Carbon dioxide capture and storage using ionic liquids".

► 2013

SIP STRIM - Beviljade projekt 2013

Ulf Arne Girhammar, Träbyggnad, har av Länsstyrelsen Norrbotten fått 3 250 000 kr för projektet ”Flervåningsbyggnader i trä – Design och ingenjörstillämpning Del 2” samt 450 000 kr från Region Västerbotten för projektet ”Avancerad träbyggnad – Aktörssamverkan och samordnad teknikutveckling”

Björn Ekelund, Arkitektur, har av Energimyndigheten beviljats 570 000 kr i bidrag till projektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder.

Glenn Berggård, Trafikteknik, har av Trafikverket beviljats 690 000 kr i bidrag till projektet Konsumenttester av skor och halkskydd samt av EU (Interreg) beviljats 255 000 kr i bidrag till projektet Fastighetsbildning i norr.

Maria Viklander, VA-Teknik, har av Labbfonden beviljats 1 200 000 kr i bidrag för inköp av utrustning.

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Vinnova fått beviljat medel med 7 250 000 kr till projekt ”Swedish Mining and Metal Producing Industry Research and Innovation Programme 2013-2016”

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Vinnova fått beviljat medel med 695 000 kr till projekt ”Bryggfinansiering SIO STRIM”

Jonas Hedlund, Kemisk teknologi, har av Formas beviljats 3 013 000 kr till projektet ”Zeolitmembran för effektiv rening av biogas”

Ulf Wickström, Stålbyggnad, har av Formas beviljats 3 487 000 kr till projektet ”Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner utsatta för naturliga bränder”

Oleg Antzutkin, Gränsytors kemi, har av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, beviljats 5 844 000 kr till projektet ”Ionic Liquids – lubricants enabling advanced performance, I-LEAP”

Faiz Ullah Shah, har beviljats medel för projektet: Carbon Dioxide Capture and Storage Using Functionalized Ionic Liquids. Renewable Energy at LTU. Amount: 450 kSEK

Oleg Antzutkin, Gränsytors kemi, har av Vetenskapsrådet beviljats 3 400 000 kr till projektet ”Nya miljövänliga ortoborat baserade jonvätskor som ”Super”-smörjande, metall extraherande och koldioxid separerande fluider”

Fredrik Ljunggren, Teknisk akustik, har av Formas beviljats 4 673 000 kr till projektet ”Nya förbättrade byggnadsteknikneutrala kriterier för ljudisolering”

Kristina L Nilsson, Arkitektur, har av Formas beviljats 2 928 000 kr till projektet ”Stadens kulturmiljöer – Heritagisation i stadsomvanlingsprocesser”

Maria Viklander, VA-Teknik, har av Svenskt Vatten Utveckling samt ett antal kommuner beviljats totalt 9 000 000 kr till projektet ”Dag&Nät”.

Tobias Bauer
, Malmgeologi, har från Vinnova fått beviljat medel med 4 700 000 kr till projekt ”Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet”

Tobias Bauer, Malmgeologi, har från Boliden Mineral AB fått beviljat medel med 2 374 000 kr till projekt ”Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet”

Ramin Karim, Drift och underhållsteknik, har beviljats medel för forskning inom ’eMaintenance Solutions for Precise Maintenance’ från Vinnova på 1 460 000 kr samt 1 480 000 kr från industriella parter.

Ramin Karim
, Drift och underhållsteknik, har beviljats medel för forskning inom ’PROACTive Maintenance’ från ProcessIT Innovations på 350 000 kr samt motsvarande 750 000 kr från Komatsu Forest.

CompLab, Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion, har av FMV beviljats 1 972 000 kr för projektet ”Hållfasthetsprovning Kb 5”.

Paul Christakopoulos, Biokemisk och kemisk processteknik. Title: OPTIBIOCAT: Optimized esterase biocatalysts for cost-effective industrial production Funding source: EC-7 th Framework Programme for Research Call: FP7-KBBE-2013-7-single-stage Total budget: 62.796.121 SEK LTUs part: 6.700.000 SEK

Kristina L Nilsson, Arkitektur, har av HLRC beviljats 3 580 000 kr i bidrag till projektet ”Arkitektur för attraktiv hållbar livsmiljö i stad och bostad”

Maria Ask, Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik, har av SKB beviljats 495 000 kr i bidrag gällande ”Förberedelser inför seismisk kartläggning av Pärvieförkastningarnas geometri mot djupet”

Maria Ask, Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik, har erhållit 1.7 MNOK för att delta i projektet ”Neotectonics in Nordland - Implications for Petroleum Exploration” (www.ngu.no/neonor2). Projektet har en totalbudget på 21 MNOK och löper från 2013 – 2016. Det leds av Norges geologiske undersøkelse och finansieras av Norges forskningsråd samt 10 partners från norsk petroleum industri.

Charlotta Johansson, Arkitektur, har av EU (7-Ram) beviljats ca 850 000 kr i bidrag till projektet ”VRUITS”. Projektet omfattar 12 parter från 9 EU-länder och har en totalbudget på ca 36 miljoner kr.

Helen Galfi, VA-teknik, har av Åke och Greta Lissheds Stiftelse beviljats 100 000 kr i bidrag till projektet ”Uncertainties related to indicator bacteria sampling techniques in stormwater runoff”

Helen Galfi, VA-teknik, har av Stiftelsen R J Richert beviljats 300 000 kr i bidrag till projektet ”Uncertainties related to indicator bacteria sampling techniques in stormwater runoff”.

Kristina Nilsson, Arkitektur, har av EU (Interreg) beviljats totalt 335 000 kr i bidrag till projektet ”Hälsa på hal is”. Projektet har en budget på ca 820 000 kr och omfattar parter från LTU och Oulu Universitet.

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Vinnova fått beviljat medel med 1 000 000 kr till projekt ”EIT Raw Materials Labs Part II”

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Nordic Council of Ministers fått beviljat medel med DKK 8 000 000 till projekt ”NordMin projektmidler”

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Nordic Council of Ministers fått beviljat medel med DKK 2 000 000 till projekt ”NordMin project management”

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Rektor fått beviljat medel med 200 000 kr enligt ”Bidrag för koordinering av stora ansökningar” till EIT Raw Materials Labs

Ramin Karim, avdelningen för drift, underhåll och akustik, har beviljats 8 600 000 kr från LKAB för forskning inom eMaintenance.

Maria Viklander, Stadens Vatten, har av Svenskt Vatten AB beviljats 199 240 kr i bidrag till projektet ”Kunskapssammanställning – Från regn till recipient”

Maria Viklander, Stadens Vatten, har av Vinnova beviljats 500 000 kr i bidrag till projektet ”Grön Nano – Innovativ vattenbehandling”

Godecke Blecken, Stadens Vatten, har av Svenskt Vatten AB beviljats 199 240 kr i bidrag till projektet ”Kunskapssammanställning – diskret dagvattenrening”

Pär Weihed, Malmgeologi, har från The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), fått beviljat medel med 1 000 000 DKK till Nordic Master Programme 2012.

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Vinnova fått beviljat medel med 750 000 kr till projekt ”EIT Raw Materials Lab”.

Jurate Kumpiene, forskare inom avfallsteknik, har av Stiftelsen för Strategisk Forskning beviljats 729 000 kr för projektet Integrerad marksanering och avfallshantering. Projektet är ett samarbete med Ragnsells.

Kristina L Nilsson, Arkitektur, har av Energimyndigheten och HLRC beviljats totalt 2 732 000 kr i bidrag till projektet ”Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat”.

Godecke Blecken, Stadens vatten, har av Norrbottens forskningsråd beviljats 400 000 kr i bidrag till projektet ”Gröna tak: en möjlighet för uthålliga byggnader i kallt klimat!?”.

Charlotta Johansson, Trafikteknik, har av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond beviljats 622 000 kr i bidrag till projektet ”Cyklister trafiksäkerhet på landsbygd”.

► 2012

GeoInfrastruktur – en gemensam satsning mellan Trafikverket och Formas. Här beviljades Sven Knutsson 6.1 Mkr för OPTIMASS.

Oleg Antzutkin, Avdelningen för industriell miljö- och processteknik, har beviljats 3 018 000 SEK av Formas för projektet Titan-baserade jon-utbytare för vattenrening

Mats Emborg, Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion, har beviljats 3 450 000 SEK av Formas för projektet Reologi hos fina partiklar och packning hos grova partiklar som en bas för innovativ optimering av betong.

Thomas Olofsson, Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion, har beviljats 3 150 000 SEK av Formas för projektet Projektering för att minska utsläpp av växthusgaser i det industriella byggandet

Maria Ask, Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik, har beviljats 2 538 000 SEK av Formas för projektet TRransparant UnderjordsinfraSTruktur (TRUST) - Management

Anneli Hedström, VA-Teknik, får drygt 5 miljoner kronor under fyra år för projektet ”Renovering av åldrande avloppsledningsnät – Förbättrar miljö och hälsa eller bortkastade pengar?” Det projektet kommer från delutlysningen Forsknings- och utvecklingsprojekt för unga forskare.

Glenn Berggård som forskar på halkskydd har fått uppdraget att utreda om standardiserade testmetoder kan tas fram. Uppdragsgivare: Trafikverket.

Institutionenerna för samhällsbyggnad och naturresurser,   ekonomi, teknik och samhälle samt  teknikvetenskap och matematik har tillsammans tilldelats 10 000 000 kr för forskningsprojektet Attract. Kommersiella produkter kopplade till kallt klimat och stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare ska utvecklas inom projektet som finansieras av VINNOVA.

Professor Bo Björkman får tre miljoner från forskningsstiftelsen MISTRA för ett projekt där forskare från Luleå och Umeå tillsammans ska utveckla användning av restprodukter från stålindustrin vid framställning av cement. Projektet leds av Umeå universitet. Projektets totala budget är på 9,1   miljoner varav 6,4 miljoner kommer från MISTRA. Parter från industrin är Cementa AB och SSAB Merox.

Ramin Karim, Drift, underhåll och akustik har beviljats 5 275 000SEK för etablering av eMaintenance LAB i Kiruna.

Ramin Karim, Drift, underhåll och akustik, har beviljats 580 000€ inom ramen för FP7.FoF.NMP för forskning inom eMaintenance. Projektets totala budget är: 4 800 000€.

Ramin Karim, Drift, underhåll och akustik, i samarbete med ProcessIT Innovations har beviljats medel från Vinnova (inom ramen för Utmaningsdrivna Innovationer) för utveckling av en innovativ industriell plattform för eMaintenance. Projektets totala budget är ca 15 000 000SEK varav Vinnovas stöd ligger på 7 000 000SEK.

Universitetslektor Helena Johnsson, Byggkonstruktion och produktion, får 1 370 000 miljoner från Formas till forskning runt "Plattformsorganisation av renoveringsprocesser." Pengarna är en del i en 33-miljonerssatsning på forskning inriktad på hållbar ombyggnad, renovering och förnyelse av byggnader från 1950-1975.

Godecke Blecken, Stadens vatten, har av Stiftelsen Åke och Greta Lisshed beviljats 50 000 kr i bidrag för projektet ”Gröna tak: en möjlighet för uthålliga byggnader i Sveriges kalla klimat” samt av Svenska Institutet beviljats 399 800 kr i bidrag för projektet ”Dagvattenkvalité: Möjligheter och risker för minskad recipientpåverkan samt anpassning till ett föränderligt klimat”

Godecke Blecken, Stadens vatten, har av Stiftelsen J.G Richert beviljats 200 000 kr i bidrag för projektet ”Gröna tak: en möjlighet för uthålliga byggnader i Sveriges kalla klimat”.

Kristina L Nilsson, Arkitektur, har av Trafikverket beviljats 1 816 000 SEK för finansiering av Doktorandprojektet "Innovativ planerings- och beslutsprocesser över lands/regions/länsgränser för ett funktionellt transportsystem". Projektet löper från 2012-2015.

Ann Bäckström, Geoteknologi, har av SGU beviljats 245 000 SEK för projektet Constraining the paleo-stress state of the Pärvi fault.

Christina Wanhainen och Glenn Bark, Malmgeologi, har av Region Västerbotten beviljats 300 000 kr för forskningsprojektet "Mikroanalytisk prospektering".

Thomas Olofsson, Byggproduktion har tillsammans med NCC beviljats 1 000 000 SEK från Svenska Byggbranschen Utvecklingsfond (SBUF) för forskningsprojektet " Besiktningsdata och avvikelser - outnyttjade resurser i ett ständigt förbättringsarbete"

Lucia Dobrucka
, Arkitektur, har av Formas beviljats ett resebidrag om 21 000 kr för att deltaga vid AESOPS årliga konferens i juli månad.

Godecke Blecken, Stadens vatten, har av Trafikverket (Nordiskt Vägforum) beviljats 50 000 kr i stipendium för att genomförande av fältförsök i projektet ”Långtidsprestanda av permeabla vägytor”.

Thomas Olofsson, Byggproduktion, har av SBUF beviljats 1 000 000 kr för projektet ”Besiktningsdata och avvikelser - outnyttjade resurser i ett ständigt förbättringsarbete”.

Oleg Antzutkin, IMP, har av Kempestiftelserna beviljats 500 000 kr till för inköp av NMR-probar.

Josefine Enman, IMP, har av Kempestiftelserna beviljats 1 500 000 kr till utrustning HPLC system/Masspektrometer och Anaerobt.

Savka Dineva, GEO, har av HLRC beviljats 6 000 000 kr för projektet ”Analysis of the Mining induced sismicity at Kiirunavaara mine

Inom projektet Innovative technologies and concepts for the sustainable and intelligent deep mine of the future (I2Mine) har Jenny Greberg, Berganläggningsteknik, blivit beviljad 6 623 000 kr för arbete inom WP2 och Erling Nordlund, Berganläggningsteknik, 7 433 000 kr för arbete inom WP3. Projektet pågår t.o.m nov 2015 och är finansierat av EUs 7:e ramprogram.

Teknisk akustik har i samarbete med Volvo Cars fått anslag från Vinnova/FFI (Fordonsforskning & Innovation) på 7 Mkr till ämnet över en fyraårsperiod. Temat är "Design och 3D-placering av informations- och varningsljud för ökad säkerhet och komfort samt förstärkning av varumärke".

Björn Öhlander har beviljats 3,8 miljoner kr för studier av stabilisering av sulfidhaltigt gruvavfall med grönlutslam från pappersindustrin. En gemensam lösning för två avfallsproblem.

Rao Hanumantha, IMP, har från Rektor fått beviljat medel med 200 000 kr enligt ”Bidrag för koordinering av stora ansökningar” INTERFACES

Ulrika Rova, IMP, har från Rektor fått beviljat medel med 200 000 kr enligt ”Bidrag för koordinering av stora ansökningar” DocBioEnergy
,
Kristina Nilsson, AVA, har från Rektor fått beviljat medel med 100 000 kr enligt ”Bidrag för koordinering av stora ansökningar” Synergistrategier i utveckling av gruvorter

Pär Weihed, Malmgeologi, har från SGU fått beviljat medel med 1 100 000 kr till projekt ”Structural evolution, hydrothermal alteration and tectonic setting of the Falun base metal and gold deposits, Bergslagen region, Sweden”.

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Rektor fått beviljat medel med 350 000 kr enligt ”Bidrag för koordinering av stora ansökningar” till European Institute of Innovation and Technology.

Maria Ask, GVM, har från Vetenskapsrådet fått 1 667 000 kr för projektet ”Infrastruktur för cap-rock undersökningar”

Maria Ask, GVM, har från SGU fått 245 000 kr för projektet “Constraining the paleo-stress state of the Pärvie fault”

Maria Ask, GVM, har från HLRC fått 399 000 kr för projektet “Rheology of seismically active faults – LKAB knowledge building”

Bo Björkman, Processmetallurgi - Boliden satsar 17 miljoner kronor på forskning och utbildning på LTU inom ämnesmorådet Processmetallurgi, det vill säga hur basmetaller utvinns och återvinns.LTU stärker därmed sin roll ytterligare som ledande forskningscentrum inom metallurgisk forskning. Avtalet löper 5 år.

Lisa Dahlén
, Avfallsteknik, har fått beviljat 205 000 kr från LKABs stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid LTU. Anslaget ska användas för förstärkt rekrytering av studenter till Naturresursteknik, med inriktning malm, mineral, miljö och vatten.

Annelie Hedström och Inga Herrmann, Stadens vatten, har av Norrbottens Forskningsråd beviljats 350 000 kr i bidrag till projektet ”Fosforfilter för små avlopp: mot bättre design och säkrare drift”.

► 2011

Christian Maurice, Luleå tekniska universitet, får 175 000 kronor till forskning om bättre teknik för att minska miljöeffekterna av gruvavfall i sjöar. Det är Sveriges Ingenjörer som delat ut årets miljöstipendier på sammanlagt 1,6 miljoner kronor.  Nio forskarteam och 22 studenter från Luleå till Lund fick dela på de 1,6 miljonerna

Pär Weihed, Malmgeologi, har från Utrikesdepartementet fått beviljat medel med 250 000 kr till en förstudie av förutsättningen för att etablera en nordisk master inom malmgeologi och prospekteringsteknik.

Maria Viklander, VA-teknik, har från Vinnova fått beviljat medel med 1 749 000 kr till projektet ”Rent vatten”:

Maria Viklander, VA-teknik har från Vinnova fått beviljat medel med 750 000 kr, till projektet ”Attract”.

Formas satsar på ALICE - Attractive Living in Cold Climate

Formas delar ut 200 miljoner till starka forskargrupper i landet. Av 92 inkomna ansökningar beviljades 8 grupper 25 Mkr vardera. ALICE är en av dessa.

Järnvägstekniskt Centrum - JVTC har fått 40 miljoner från Trafikverket för forskning och innovation.

Jurate Kumpiene, Avfallsteknik, har från Formas fått beviljat medel med 3 585 000 kr till projekt ”Sekventiell behandling av blandförorenad jord”.

Lale Andreas, Avfallsteknik, har från Formas fått beviljat medel med 52 000 kr till medverkan på internationell konferens om avfallsteknik och deponiforskning i Cagliari, Sardinien oktober 2011.

Lisa Dahlén, Avfallsteknik, har från Plastkretsen AB:s stiftelse fått beviljat medel med 250 000 kr till projekt ”Återvinning av plast från hushållsavfall steg 2”.

Maria Viklander, Stadens vattensystem, har från Svenskt Vatten AB fått beviljat medel med
4 500 000 kr till projekt Kluster Nord - tema dagvatten.

Jan Lundberg, Drift, underhåll och akustik har från Trafikverket beviljats 10.000.000 kr i bidrag till projektet ”Funktionell utformning av spårväxlar” i samarbete med Chalmers.

Maria Viklander, Stadens vattensystem, har från Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond fått beviljat medel med 1 900 000 kr till projekt ”Vattenavledning för en säker bebyggd miljö”.

Godecke Blecken, Stadens vattensystem, har fått beviljat medel från Formas med 4 875 000 kr till projekt ”Nydanande biofilter för dagvatten; att övervinna hinder för ökad implementering”.

Thomas Olofsson, Byggproduktion, har av SBUF beviljats 985 000 kr till projektet ”Framgångs-faktorer för stora byggprojekt – en multipel fallstudie av faktorer relaterade till organisation och ledning”.

Charlotta Johansson, Arkitektur och infrastruktur, har av Trafikverket beviljats 183 930 kr till projektet ”UppLyst Vinterväghållning”.

Peter Rosander och Charlotta Johansson, Trafikteknik, har av Trafikverket fått 183 930:- för deltagande i projektet "UppLyst Vinterväghållning". Projektet ska utföra ett försök med ljusskyltar på plogbilar med syfte att öka trafiksäkerheten och informationsnivån till trafikanterna vid vinterväghållning. Testerna kommer att genomföras i Jönköping och Hudiksvall på vägar med dubbla körfält i samma riktning.