Påverkan av elbilsladdning på nätet - Elektromobility II, 7,5 hp

Publicerad: 7 januari 2020

7,5 hp, februari-december i Skellefteå.
Sista ansökningsdatum 31 januari 2020

Högskolepoäng: 7,5

Betygsskala: G eller U

Examinator: Shimi Sudha Letha, shimi.sudha.letha@ltu.se

Kort kursbeskrivning:

Laddning av elfordon i samband med elektromobilitet kommer att ha olika konsekvenser för elnätet. Dessa sträcker sig från energibrist, genom överbelastning och underspänning, till tekniska detaljer som mellantoner och supratoner. Kursens ämne täcker alla möjliga konsekvenser av elbilsladdning av för elnätet.

Kursdeltagarna börjar med att studera en rapport, från december 2019, som anger kunskapsläget i detta ämne. Baserat på denna rapport kommer ett antal miniprojekt att definieras då det kommer att göras forskningsinsatser för att vidareutveckla kunskaperna om ämnet. Även om studenterna kommer att arbeta tillsammans på dessa miniprojekt, kommer varje ämne att drivas av någon som kombinerar hans eller hennes specifika forskningskompetens med behovet av ytterligare kunskap om detta ämne. Kursen kommer att organiseras i form av en arbetsgrupp.

Kursen ges helt på engelska

Startdatum: 2020-02-01

Förväntat slutdatum: 2020-12-31

Kursort: Skellefteå och distans

Genomförande: denna kurs kommer att utföras som individuellt arbete riktat mot detaljer av det övergripande ämnet och genom kunskapsutbyte med andra kursdeltagare och lärare som är involverade i projektet. För att säkerställa det senare kommer det att finnas regelbundna möten under kursen.
Kursen kommer att resultera i en teknisk rapport, där miniprojekten motsvarar de enskilda kapitlen.
Kursen avslutas med en workshop i december 2020.

Examinationsform: Kursen examineras utifrån kursdeltagarnas bidrag till mötena, till rapporten och till workshopen.

Förkunskapskrav: grundläggande kunskaper om elnät; detaljerad kunskap som är av relevans för kursens ämne.

Mål/Förväntat studieresultat:

Efter kursen kommer kursdeltagarna att ha bred och detaljerad kunskap om påverkan av elbilsladdning på elnätet.

1. Kunskap och förståelse

  • Övergripande kunskaper om konsekvenser av elbilsladdning för elnätet.
  • Detaljerad kunskap om minst en av konsekvenserna.
  • Kunskap om kunskapsläget och behovet på ytterligare forskning.

2. Färdighet och förmåga

  • Kunna utföra studier för att uppskatta de allmänna konsekvenserna av elbilsladdning för elnätet.
  • Kunna utföra detaljstudier om minst en av konsekvenserna.
  • Kunna samarbeta med andra forskare i form av en arbetrgrupp.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna bedöma behovet av ytterligare forskning och utveckling.
  • Kunna bedöma relevansen, noggrannheten och användbarheten av resultaten från sådana studier.

 

Ansökan: Anmälan skickas till math.bollen@ltu.se, ange namn, mailadress och institution.

Sista ansökningsdatum (31 januari 2020)

Contact

Math Bollen

Math Bollen, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0910-585713
Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik