Hoppa till innehållet

Rotordynamik, 9 hp, TVM0013

Publicerad: 16 mars 2021

Kurs på forskarnivå.

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Förkunskapskrav: Goda kunskaper inom maskindynamik motsvarande M7010T.

Kursinnehåll:
Kursen behandlar rotordynamikens teoretiska bakgrund och dess praktiska applikationer. Områden som behandlas är:

 • Introduktion till rotordynamik
 • Introduktion till vibrations analys
 • Fri lateral respons av enkla rotor modeller
 • Finita element modellering
 • Fri respons av komplexa system
 • Påtvingad lateral respons och kritiska hastigheter
 • Instabiliteter
 • Balansering
 • Axiell and torsions vibrationer
 • Mer komplexa rotordynamiska modeller
 • Projektuppgift

Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna förstå och lösa rotordynamiska problem. Jämställdhetsintegrering behandlas ej. Efter godkänd kurs skall studenten kunna;

1. Kunskap och förståelse

 • beskriva grundläggande principer och samband inom rotor-dynamik.
 • beskriva möjligheter och begränsningar i ekvationer och metoder som används inom rotordynamik
 • förklara orsak till vibrationer och instabiliteter i roterande system.

2. Färdighet och förmåga

 • skapa rotordynamiska modeller ur verkliga problem.
 • skapa egna program och använda färdiga simuleringsrutiner i program som t.ex Matlab för att lösa rotordynamiska problem.
 • skapa modeller för rotordynamiska problem och förstå skillnaden mellan roterande system och icke-roterande system
 • lösa och analysera rotordynamiska problem

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera rimligheten av analytiska och numeriska resultat
 • kritiskt bedöma resultat från rotordynamiska analyser.

Genomförande:
Kursen består till stora delar av självstudier med 6 halvdagar då materialet diskuteras. Då sker även genomgång av kritiska teoretiska moment och uppgifter delas ut. I slutet av kursen utförs ett eget projekt som presenteras muntligt

Examinationsform:
Kursen kommer att examineras baserat på individuella inlämningsuppgifterna samt närvaro på seminarierna. En större projektuppgift genomförs och presenteras muntligt och i en rapport.

Betygsskala: G/U

Kurslitteratur:
Dynamics of rotating machines by Michael Friswell, Cambridge UniversityPress 2010, ISBN 978-0-521-85016-2.

Kursen genomförs:
Lp 4 2021

Kursen ges återkommande: Ja, nästa tillfälle: 2023.

Ansökan till: Jan-Olov Aidanpää, joa@ltu.se
Doktorand anger i ansökan namn, personnummer, epost-adress, avdelning samt institutionstillhörighet

Ansökan senast:
2021-03-30

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Ja x Nej □

Max antal doktorander: Ja □ antal………. Nej x

Kursavgift:
Om kursen tilldelas resurser via internt resursfördelningssystem är kursen avgiftsfri för doktorander antagna vid LTU, för doktorander antagna vid andra lärosäten kan kursavgift krävas. För övriga kurser beslutar institutionen själv om kursavgift.

Kontaktperson/Kursansvarig:
Jan-Olov Aidanpää, joa@ltu.se, 0702592531

Examinator:
Jan-Olov Aidanpää

Kursplan fastställd av:
Prefekt fastställer kursplan på forskarnivå (LTU-2783-2009)

Datum för fastställande: 2021-03-16