Mikael Börjesson

Samverkan i fokus på kunskapsseminarium

Publicerad: 19 april 2013

Från att ha haft en stark fokusering på att genomföra aktiviteter i DARE-projektet har riktningen nu ändrats till att leverera resultat, erfarenheter och lärdomar. Under våren har ett antal kunskapsseminarier genomförts där resultat förmedlats genom traditionella föreläsningar, men också i andra former.

Det senaste seminariet hölls vid Luleå tekniska universitet och gick under rubriken "Hur stärker vi akademins strategiska näringslivssamverkan?". Peter Kempinsky, Kontigo, var moderator och på agendan stod workshops, resultatredovisningar och gruppdiskussioner.

Rudolf Danielsson, projektledare för DARE, inledde med att kort berätta övergripande om DARE och syftet med projektet. Men även egna reflektioner om arbetet i projektet.

- Det är spännande att jobba med DARE. Det är en komplex miljö, många utmaningar och det händer mycket bra saker.

Mats Falck, fokusområdesledare för ”Det samverkande universitetet” tog därefter vid. Han tog bland annat upp syftet med dagen och nämnde visionen för DARE: Det finns ett hållbart innovationssystem med utgångspunkt i den kunskap som de två universiteten representerar, vilket bidrar till högkvalitativa innovationer och en stark regional utveckling och tillväxt.

mats f.jpg
Mats Falck

- Vårt bidrag till visionen är att öka samverkan. Det är främst två av DARE:s mål som vi jobbat med. För det första, att stärka kontakterna med näringslivet och regionens aktörer. För det andra, att utveckla bra verktyg för att stärka interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation. Mats pratade även om varför samverkan är viktigt:

- Det handlar bland annat om resurser och en globaliserad konkurrens. Vi konkurrerar med vår forskning och vår utbildning, och gör vi saker på ett bättre sätt blir vi mer konkurrenskraftiga.

Åhörarna fick också höra om goda exempel på samverkansmodeller från andra lärosäten. Som avslutning inför nästa föredragshållare gav han en definition av strategiska relationer. De ska i möjligaste mån vara; personoberoende, systematiska, långsiktiga, bygga på respektive parts styrkor och ge ömsesidig vinning.

Därefter höll Mikael Börjesson, centrumledare för CDT vid Luleå tekniska universitet (LTU) ett föredrag under rubriken Näringslivssamverkan – behov och utmaningar, iakttagelser/exempel vid LTU. Han pratade om varför vi behöver samverka från våra relativt små universitet i norra Sverige och berättade att projektet gjort en intervjuserie med forskare angående samverkan med mellanstora och stora företag. Intervjuerna har lett till ett antal iakttagelser. Till exempel tycker forskare att stora företagspartners är bra. De kan finansiera och de vill ha resultat. De har ofta egen forskning vilket skapar legitimitet vs finansiärer och det leder ofta till en snabb exploatering av bra resultat. Det finns möjlighet till personalrotation, exjobb och studentprojekt samt tillgång till empiri och data.

Men det finns också utmaningar med stora företagspartners, såsom att de plötsligt kan hoppa av projekt, låsa in IPR och vara ovilliga att skylta med sin strategi. Det kan ta lång tid att få med dem i projekt och de är ofta svåra att nå för enskilda forskare, bland annat beroende på att kontaktpersonen ofta är långt borta. Mikael Börjesson säger:

- Det finns goda skäl att samarbeta med stora företag. Nu väljer stora företag att samarbeta med färre, kanske 5-7 samarbetspartners, istället för många men i dessa relationer vill företagen verkligen fördjupar sig. Detta gör att vi nu måste vara nästan kompletta och bygga ihop oss med andra universitet för att skapa en konkurrenskraftig totalmiljö.  

jan snygg.jpg
Jan Snygg

Jan Snygg från Place Consulting gav åhörarna några perspektiv från Umeå universitet, vilka parametrar som finns i ett samverkankoncept och hur man kan få samverkan som affärsidé. 

- Samverkan ger marknadsinsikter och är viktig av olika skäl. Vi har sett en förändrad syn inom IKT-området, som vi fokuserat på. Bland annat ökar intresset hos forskare för kommersialisering.

Jan visade även på några konkreta exempel på strategiska ”samverkanstester” som gjorts inom DARE, med varierande resultat. Därefter delades deltagarna in i grupper där de diskuterade vilka viktiga faktorer/funktioner som finns på plats inom universiteten och vad som fattas på övergripande nivå.

grupparbete.jpg
Dagen blandades med tradionella föredrag och gruppdiskussioner

Efter en kort genomgång av de preliminära resultat projektet givit vid handen fick deltagarna diskutera vilka faktorer/funktioner som behöver stärkas och hur vi nyttjar våra befintliga styrkor. Som avslutning på dagen diskuterades vad man kommit fram till under de båda workshoparna. Gruppen var enig om att strategisk samverkan måste koordineras på ett bra sätt. Den måste ha ett gemensamt mål, ingå i ett sammanhang och det krävs en stark ledning för att få till det.

Mats Westerberg, fokusområdesledare för ”Ett entreprenöriellt universitet” sa:

- För en forskare eller lärare borde det vara en självklarhet att samverka både inom och utom akademin, är man dålig på det så kommer man att misslyckas i sin gärning. Vi vill att alla ska vara duktiga på att samverka med externa parter.

Dagen visade också på ett antal resultat där DARE genom sitt arbete varit med och bidragit på olika sätt. Ett antal FP7-ansökningar har gjorts med medverkan av forskare från både LTU och UmU, en cloudsatsning har gjorts, den nationella testbädden för strålbehandling har Norrlands universitetssjukhus som nod och Internet of Things har en bas i den forskning som bedrivs vid LTU och UmU tillsammans med KTH-SICS.

Peter Kempinsky.jpg
Peter Kempinsky var moderator under dagen