Aktiviteter

För att nå den övergripande målbilden är arbetet uppdelat i tre områden.

Utveckla moduler för ett väl fungerande innovationsstödsystem

Aktiviteterna består av ett antal moduler som beskriver de verktyg, metoder och processer som antingen är rena brister som framkommit i DAREs tidigare etapper och/eller är nya upptäckter i etablerandet av Innovationskontoret. Modulerna ska ge de bästa möjliga förutsättningar för innovationsstödet vid LTU att genomföra sin verksamhet på två till fyra års sikt. 

Följande aktiviteter igår:

Proaktivera LTUs Innovationsstödsystem

Vidareutveckla Campus Skellefteå Innovation (CSI)

Utveckla en Entreprenörssimulator

Nätverksnav för entreprenöriellt lärande

Mäta effekten av studentsatsning

 

Inspirera till innovationer och stärka en entreprenöriell kultur

Aktiviteterna avser att öka intresset för innovationer genom att inspirera till både innovationer och entreprenörskap. För att maximera möjligheterna att få fram lyckade innovationer från studenter och personal måste så många som möjligt få information om och inspireras av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta skapar direkta effekter genom att flödet av affärskoncept in i innovationsstödsystemet ökar. Indirekta effekter skapas genom att studenter och lärare börjar agera mer entreprenöriellt vilket stärker den entreprenöriella kulturen vid LTU.

Följande aktiviteter igår:

Utveckla och testa kreativa marknadsförings-modell för studenter

Föreläsningar och workshops

Inspirationsevent

 

Öka kunskapsgraden hos individer om innovationsprocessen samt öka individers entreprenöriella förmågor


Då studenter, forskare och personal vill utveckla sina affärskoncept och/eller entreprenöriella förmågor så har vi upptäckt att det hos ett flertal individer finns ett behov av ökad kunskap om innovationsprocessen.   Via nedanstående moduler avser vi höja kunskapsgraden om detta.

Följande aktiviteter igår:

Vidareutveckla kursen Idéutvecklarna

LTUs Entreprenörsskola

Utveckling av nya flexibla kursmoduler