Hoppa till innehållet

Välkommen till Nya Giron

Projektet avslutades dec 2011

God Infrastruktur för Regional Omvandling och Näringslivsutveckling

Nya Giron är ett EU finansierat forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart samhällsbyggande med specifik inriktning på samhällsomvandlingen i Kiruna. Projektets fokus ligger på infrastruktur och bebyggelse där tankar som ett gott liv, hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer är inkluderade.

I arbetet med stadsomvandlingen har Kiruna kommun en vision om att skapa en ny mönsterstad på liknande sätt som stadens grundare Hjalmar Lundbohm. Nya Giron har som avsikt att tillsammans med kommunen och dess invånare utveckla lösningar där miljövänlig teknik integreras med sociala processer till ny bebyggelse och infrastruktur. Tillsammans vill vi skapa en hållbar stad där invånarna trivs och näringslivet har en möjlighet att frodas.

Projektet genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex forskargrupper på Luleå Tekniska Universitet; Arkitektur, Byggproduktion, Energiteknik, Industriell produktionsmiljö, Stadens vatten/VA-teknik och träbyggnad.

Välkommen! Maria Viklander, projektledare Nya Giron

eu_logo.gif

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Det övergripande målet för programmet är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa.

Innovativ samhällsomvandling

Publicerad: 11 november 2011

– konferens om flytten av Kiruna, den 30/11-1/12 på Ishotellet!

Konferensen ”Innovativ samhällsomvandling” arrangeras den 30 november och 1 december påIshotellet i Jukkasjärvi, Kiruna. Konferensen riktar sig främst till samhällsbyggare och planerare på samtliga nivåer, d v s konsulter, tjänstemän, politiker, etc. Syftet med konferensen är att förmedla de senaste rönen inom området innovativ samhällsomvandling. Konferensen utgör samtidigt slutrapportering av det stora forskningsprojektet Nya Giron, som adresserat en rad av de utmaningar som Kiruna – i och med flytten av staden – står inför.

Ur programmet:

  • Hållbar stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv? Ulf Ranhagen, Professor i Stadsplanering, Sweco
  • Hur fungerar passivhus i kallt klimat?
  • Snökraft! Sverige präglas av långa perioder med vinterklimat. Hur kan städer utformas så att vintern tas tillvara som attraktiv resurs förboende, fritid och förflyttning?

Konferensen startar kl 8.30 den 30 november och avslutas med lunch den 1 december. Första dagen ägnas till föreläsningar och andra dagen till workshopar.

Är du intresserad av att delta kontakta gärna Angelica Nilson på Luleå tekniska universitet antingen via mejl  angelica.nilsson@ltu.se eller telefon 0920-49 13 47 senast 21 november 2011.

Varmt välkommen till Kiruna!