Hoppa till innehållet

Tema 2: Hållbar resursanvändning

Publicerad: 14 oktober 2009

Syftet med Tema 2 är att undersöka hur, varför och av vem ska ett mer hållbart användande av resurser implementeras för att skapa mera hållbart samhälle? En hållbar resursanvändning är en förutsättning för hållbar tillväxt. Med resurser avses här såväl material och energi som naturliga resurser såsom rent vatten, ren luft samt vår miljö och natur. Att få uthållig tillväxt innebär exempelvis att stadens behov av fossila bränslen måste minskas, materialval i byggnader och infrastruktur måste vara så resurssnåla och miljövänliga som möjligt, och bör i ett senare skede vara återvinningsbara. Vidare måste även de materialflöden som försörjer staden vara resurssnåla och vara utformade så att förlusterna är så små som möjligt, dvs. kretslopp bör eftersträvas.

Nya GIRON kommer främst energi, vatten, byggnader och kommunikation att studeras. Dessa områden kan alla på sitt sätt betraktas som tekniska men eftersom de konstrueras och nyttjas av människor kan dessa system även vara så kallade sociotekniska system. Det komplexa samspelet mellan tekniska, miljömässiga och sociala faktorer för resursanvändning kommer i detta tema att åskådliggöras. Nya metoder och tekniker för att få en hållbar resursanvändning kommer att utvecklas och dessa kommer att sättas i relation till "ett gott liv". Inom temat kommer nya produkter och tjänster att utvecklas som kan kommersialiseras och leda till regional tillväxt. Här avser vi att söka ett samarbete med Ice-hotell i Jukkasjärvi.

Leverans

 

 

 

    • Nya metoder och tekniker för hållbar resursanvändning (med fokus på energi, vatten, byggnader och kommunikation) som kan användas vid en hållbar samhällsplanering och samtidigt leda till produktion och tillväxt.