Välkommen till Nya Giron

Publicerad: 9 oktober 2009

Projektet avslutades dec 2011

God Infrastruktur för Regional Omvandling och Näringslivsutveckling

Nya Giron är ett EU finansierat forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart samhällsbyggande med specifik inriktning på samhällsomvandlingen i Kiruna. Projektets fokus ligger på infrastruktur och bebyggelse där tankar som ett gott liv, hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer är inkluderade.

I arbetet med stadsomvandlingen har Kiruna kommun en vision om att skapa en ny mönsterstad på liknande sätt som stadens grundare Hjalmar Lundbohm. Nya Giron har som avsikt att tillsammans med kommunen och dess invånare utveckla lösningar där miljövänlig teknik integreras med sociala processer till ny bebyggelse och infrastruktur. Tillsammans vill vi skapa en hållbar stad där invånarna trivs och näringslivet har en möjlighet att frodas.

Projektet genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex forskargrupper på Luleå Tekniska Universitet; Arkitektur, Byggproduktion, Energiteknik, Industriell produktionsmiljö, Stadens vatten/VA-teknik och träbyggnad.

Välkommen! Maria Viklander, projektledare Nya Giron

eu_logo.gif

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Det övergripande målet för programmet är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa.