Vision & Projektstruktur

Publicerad: 12 oktober 2009

Nya GIRONs vision är att skapa ett hållbart samhällsbyggande som inkluderar god infrastruktur och attraktiva livsmiljöer för att gynna ekonomisk tillväxt, så att regionen ökar i attraktionskraft för både företag och medborgare. Projektet utgår från den samhällsomvandling som är på gång i Kiruna och kommunens avsikt att återigen skapa en mönsterstad. För att skapa ett hållbart samhälle siktar Nya Giron på att ta ett helhetsgrepp på samhällsbyggandet och skapa förutsättningar för att hantera kommande förändringar som t.ex. klimatförändringen.

vision1.jpg
Drivkrafter och det som Nya GIRON vill uppnå

Tema

För att uppnå målet arbetar Nya GIRON med tre teman (Tema 1-3), ett övergripande tema (Tema 0) samt ett antal delprojekt vars resultat ska speglas i de mer tvärvetenskapliga temana. Vår fokus ligger på infrastruktur och bebyggelse och hur dessa kan utformas för ett hållbart samhälle, dessa avgör även hur vi upplever vår livsmiljö och är en förutsättning för ekonomisk tillväxt.

I teman arbetar seniora forskare tvärvetenskapligt för att sammanföra och spegla resultaten från delprojekten med ett helhetsperspektiv för hållbart samhällsbyggande. I det övergripande temat kommer genererade erfarenheter och kunskaper från temana och projekten att syntetiseras genom att sammanställa erfarenheterna utifrån ett Kirunaperspektiv. Målsättningen är vidare att resultat och erfarenheter från Nya GIRON ska generaliseras så att erfarenheterna inte bara är användbara i Kiruna, utan också i andra samhällen i Norr- och Västerbotten.

 • Tema 0: Ett hållbart Kiruna
 • Tema 1: Ett gott samhälle
 • Tema 2: Hållbara resurser
 • Tema 3: Den anpassningsbara staden

Delprojekt

I delprojekten arbetar doktorander och seniora forskare med specifika problem. Omfattningen av delprojekten varierar från att verka över hela projekttiden för Nya GIRON (i dagsläget till sista december 2011) till ett par månader. Aktuella delprojekt är i dagsläget:

 • Flexibelt byggande
 • Integrerad resurshantering med fokus på VA-system
 • Integrering av trafik- och bebyggelseplanering i krävande klimat
 • Passiva hus i kallt klimat
 • Planeringsstöd (Visualisering)        
 • Samer och rennäring som möjlighet
 • Studie av Kirunaflytten och politiskt engagemang
 • Systemintegration – energi – samhälle och industri
 • Ungdomar i stadsomvandlingens Kiruna
 • Vatten i ett varierande klimat