Hoppa till innehållet
Modell av socialt nätverk Foto: Mostphotos, Sergey Nivens

Engagera dig

Om du vill arrangera en aktivitet för doktorander på din institution eller för doktorander på hela Luleå tekniska universitet, ta kontakt med din institutionsrepresentant.

Ett annat sätt att engagera sig är att delta på sektionsmöten. Dessa är oftast i början på varje termin. Om du vill få information om kommande aktiviteter, se till att du är med på doktorandepostlistan för din institution och LTU, samt medlem i Facebookgrupperna ”PhD Students Association at LTU” och ”Meet your Peers @ LTU”.

Bli förtroendevald

Doktorandsektionen utser egna representanter till beslutande och beredande organ inom Luleå tekniska universitet. I de flesta fall regleras detta i beslut där det anges att ett visst antal studentrepresentanter ska vara forskarstuderande.

Beskrivning av uppdrag i Doktorandsektionen

Nedan beskrivs de olika uppdragen inom Doktorandsektionen och vilken tidsersättning som varje uppdrag utgör i form av institutionstjänstgöring. I varje uppdrag ingår även att överlämna posten till sin ersättare och att sätta sig in i det pågående arbetet vid överlämning.

§ 1.1 Ordförande/Representant i US
Ordförande är sammankallande i doktorandsektionens styrelse. Som representat i US deltar man vid 5 dagar (hela dagen)/år i. Utöver det deltar ordförande i kårlunch varje månad, förbereder möten och övriga diverse uppgifter. Tidersättning är 10%.

§ 1.2 Sekreterare
Närvarar vid doktorandsektionens styrelsemöten, sektionsmöten (1g/termin) och årsmötet, är ansvarig för att föra protokoll samt spara/ladda upp dessa på Doktorandsektionens hemsida och i Box. Uppdaterar även webbsidan med ny information. Tidsersättning är 5%.

§ 1.3 Fakultetsnämnder (TFN/FFN)
I styrningsprocessen för utbildning och forskning finns två fakultetsnämnder. En nämnd för området teknisk utbildning och forskning benämnd tekniska fakultetsnämnden (TFN) och en nämnd för området utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, hälsovetenskap, konst, utbildningsvetenskap, humaniora samt konstnärligt utvecklingsarbete benämnd filosofiska fakultetsnämnden (FFN).

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för forskarutbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av handledare. Fakultetsnämnden skall också ha allmän tillsyn över forskarutbildningen.Fakultetsnämndens huvuduppgifter är strategisk planering, uppföljning och utvärdering.

Fakultetsnämnden skall fungera som strategi-, analys och utvärderingsgrupp till rektor/universitetsstyrelsen och institutioner i frågor som rör grundutbildningens, forskarutbildningens och forskningens inriktning och kvalitet, samverkan med omvärlden samt internationaliseringsfrågor. Fakultetsnämnden är förslagsställande organ till rektor och universitetsstyrelse samt har enligt förordning och rektors delegation beslutsbefogenheter i vissa ärenden.

Ett heldagsmöte per månad inklusive förberedelser till nämnd och sektionsmöte. Representanterna förväntas även delta vid forskningsstrategiutskottet som bereder vissa frågor för nämnden. Forskningsstrategiutskottet har generellt ett möte per månad. Deltar i doktorandsektionens styrelsemöten. Tidsersättningen är 10% för ordinarie ledamot.

§ 1.4  TFN och FFN representant i Forskarutbildningsgruppen (FoG)
FoG samordnar fakultetsnämndernas arbete med frågor beträffande utbildning på forskarnivå. FoG fungerar som en styrgrupp för handledarutbildning och forskarskolor och arbetar bl.a. med kvalitetssäkring av forskarutbildningen.

FoG sammanträder ungefär 1g/månad (2-3 timmar) samt träffar utbildningsledare för forskarnivå (ULF) två gånger per termin. Deltar i doktorandsektionens styrelsemöten. Tidsersättningen är 5%. 

§ 1.5 Representant i Konstnärliga utskottet tillhörande FFN
Konstnärliga utskottet bereder frågor för FFN. Tidsersättning är 5 %. 

§ 1.6 Doktorandrepresentant i ETKS ledningsgrupp
Träffas 2 timmar ungefär varannan vecka, ibland extra möten. Deltar i doktorandsektionens styrelsemöten. Tidersättning är 7%.

§ 1.7 Doktorrepresentant i HLT ledningsgrupp
Träffas 1g/månad (kan tillkomma ngt möte), ca 4 timmar/en halv dag. Deltar i doktorandsektionens styrelsemöten. Tidersättning är 5%.

§ 1.8 Doktorandrepresentant i SBN ledningsgrupp
Som studentrepresentant kommer ledningsgruppen at vända sig till dig för kommentarer i frågor som rör forskarutbildning och även om många andra typer frågor diskuteras på mötena så är flertalet av personligt intresse för dig och bidrar till en ökad förståelse för institutionens arbete.

Uppgiften är kopplad till en position som Doktorandrepresentant i institutionens forskarutbildningsgrupp. Institutionens ledningsgrupp sammanträder en gång i månaden under september-juni och forskarutbildningsgruppen träffas mer sporadiskt ett par gånger om året. Deltar i doktorandsektionens styrelsemöten. Tidsersättning är 5%.

§ 1.9 Doktorandrepresentant i SRT ledningsgrupp
Som doktorandrepresentant på SRT deltar du på SRT:s ledningsgruppmöten (1 h varannan vecka)  samt doktorandsektionens styrelsemöten. Vartannat år ska doktorandrepresentanten samla alla SRT:s doktorander på ett möte och socialt event där olika frågor kring doktorandstudier, anställning, arbetsmiljö och dylikt diskuteras. Andra nödvändiga möten och sociala events ordnas på eget initiativ efter behov. Tidsersättning är 5 %. 

§ 1.10 Doktorandrepresentant i TVM ledningsgrupp
Som doktorandrepresentant på TVM deltar du på TVM:s ledningsgruppmöten var fjärde vecka (2-4 h)  samt doktorandsektionens styrelsemöten. Två gånger per år deltar doktorandrepresentanten i introduktionskursen för nyantagna doktorander på institutionen (ca 2 h) och håller där i en presentation om Doktorandsektionen. I övrigt anordnas en aktivitet per termin för alla doktorander på TVM på eget initiativ. Tidsersättning är 5 %.

§ 1.11 Doktorandrepresentant i Seth M Kempe Stipendiefond vid LTU
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning i form av resestipendier till medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Såväl studenter som doktorander kan söka stipendier. Doktorandsektionens representant i styrelsen har särskilt ansvar för att granska och bedöma ansökningar från doktorander i enlighet med fastställda bedömningskriterier.

Ingen tidsersättning utges. Ungefär 2-3 möten per år, vissa år fler och vissa år färre möten, främst beroende på avkastning på stiftelsekapitalet under föregående år, antal inkomna ansökningar, diskussion kring placeringspolicy, diskussion kring förvaltare av kapital m.m.

§ 1.12 Doktorandrepresentant i SACO-S vid Luleå tekniska universitet
Som doktorandrepresentant i den lokala SACO-styrelsen på LTU deltar du löpande i SACO-styrelsens arbete samt deltar i ett styrelsemöte varje vecka. I SACO-S representerar du doktoranderna på LTU. Detta inkluderar bl.a. hantering av eventuella fackliga personalärenden rörande doktorander, upprätthållande av kontakten mellan SACO och doktorandsektionen samt deltagande i förhandlingen av doktorandernas lönetrappa som revideras en gång per år. I uppdraget ingår även deltagande i doktorandsektionens styrelses möten och verksamhet. Tidsersättning är 10%.

Valberedningen nås via

Wiebke Reim

Wiebke Reim, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492079
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle