Helena Ranängen, Åsa Lindman-LTU
Forskarna Helena Ranängen och Åsa Lindman har tagit fram kriterier för gruvindustrins arbete med hållbarhet.

FAKTA

Ramverket är indelat i sju områden; verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, goda verksamhetsmetoder, ekonomiska aspekter, arbetsvillkor, miljö samt samhällsengagemang och utveckling. Inom vart och ett av områdena har ett antal kriterier identifierats och även rangordnats utifrån i vilken ordning de bör prioriteras. Miljöområdet visade sig vara ett viktigt område där många aspekter lyftes fram såsom hållbar resursförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt avfallshantering och återvinning av metaller. Andra viktiga aspekter är intressenthantering, riskhantering, anti-korruption,ickediskriminering,ursprungsbefolkningars rättigheter, arbetsmiljö och lokalt samhällsengagemang.

Nya kriterier för hållbara gruvor

Ett ramverk med 36 hållbarhetskriterier ska hjälpa nordisk gruvindustri att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bakom ramverket står forskarna Helena Ranängen och Åsa Lindman, Luleå tekniska universitet.

Efterfrågan på mineraler och metaller ökar globalt. Samtidigt har gruvindustrin stor påverkan på miljö, samhälle och ekonomi. Att utveckla gruvföretags hållbarhetsarbete och att ta reda på vilka hållbarhetskriterier som bör prioriteras, är därför av stor vikt.

Luleåforskarna Helena Ranängen och Åsa Lindman, har på uppdrag av NordMin, studerat den nordiska gruvindustrins hållbarhetsarbete och hur detta kan utvecklas. Gruvindustrins intressenter, t ex Länsstyrelsen, rennäringen, politiker, besöksnäringen m fl och ansvariga för stora nordiska gruvföretags hållbarhetsarbete, har medverkat i studien.

I studien har gruvföretagens hållbarhetsredovisningar analyserats. Analysen visade att av de 14 inkluderade gruvföretagen är det bara hälften som redovisar hur de arbetar med hållbarhet.

– Studien visar att nordiska gruvföretag har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete. Vissa har uppförandekoder och diverse policys framtagna men som kanske inte har förankrats i verksamheten i någon större utsträckning. Andra har redan idag integrerade och genomförda verksamhetsledningssystem, bl a för miljö, energi, arbetsmiljö, anti-korruption, på plats. Företag som kommit långt ser även de en poäng med detta ramverk eftersom det ger en tydlig signal till vad som förväntas av gruvföretag som vill verka i Norden, säger forskarna.

Att få till stånd ett systematiskt hållbarhetsarbete är viktig för gruvföretagen och för samhället och kan bidra till ökad acceptans för satsningar på gruvindustrin, t ex vid nyetableringar av gruvor.  Nästa steg för forskarna blir nu att titta på hur företagen kan arbeta praktiskt med hållbarhetskriterier. Ovanstående studie är en del i projektet ”Sustainability Criteria for the Nordic Extractive industry” som finansieras av NordMin.

 

Läs forskarnas rapport

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.164980!/file/Towards%20sustainabylity%20in%20Nordic%20mines.pdf]

I media:

http://www.extrakt.se/hallbart-byggande/forskare-foreslar-ramverk-for-hallbara-gruvor/

[http://www.extrakt.se/hallbart-byggande/forskare-foreslar-ramverk-for-hallbara-gruvor/]

Sidansvarig och kontakt: Åsa Svedjeholm

Publicerad: 21 april 2017

Uppdaterad: 26 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017