modul 3
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Språket under lupp

Publicerad: 22 januari 2020

Målgrupp: Svensklärare i grundskolan åk 4-9 och gymnasieskolan

I dagens informationssamhälle möter elever språk i en rad olika sammanhang. Att kritiskt granska och diskutera språk blir därför viktigt i svenskundervisningen för att eleverna ska få möjlighet att utveckla en förståelse för språket som meningsskapande resurs. Genom metaspråkliga aktiviteter, där språket sätts under lupp, kan eleverna utveckla en förståelse för språkets roll i olika kontexter.

I den här modulen kommer vi att skapa olika metaspråkliga aktiviteter i klassrummet för att belysa språket som meningsskapande resurs. Med metaspråkliga aktiviteter menas den verbala, eller icke verbala, aktivitet där såväl muntligt som skriftligt språk sätts under observation, reflektion och analys. Det handlar om att analysera och reflektera över språket i olika sammanhang för att på så sätt synliggöra språkliga strukturer och betydelsenyanser. Eleverna kan exempelvis gemensamt få upptäcka och jämföra olika mönster i sina egna texter för att sedan experimentera med språket och på så sätt få förståelse för att olika språkliga val leder till olika språkliga effekter. Syftet med metaspråkliga aktiviteter är att göra eleverna mer språkligt medvetna.

Målet med det gemensamma arbetet är att på vetenskaplig grund utveckla verktyg för att kunna planera och genomföra metaspråkliga aktiviteter som tillgodoser de behov som eleverna har. Modulen kommer bland annat att tillhandahålla viktiga begrepp för att beskriva och analysera språk i olika åldersgrupper. Genom den gemensamma reflektionen och dokumentationen utvecklar modulen också kollegiala och kollektiva arbetssätt i undervisningen.

Arbetet omfattar 14 timmar gemensamt arbete med handledning. Däremellan arbetar deltagarna med individuella förberedelser, cirka 6 timmar, samt genomför de aktiviteter som har förberetts under handledningen i sina verksamheter.

Modulen pågår under hösten 2020.