Experimentella metoder och försöksplanering 7,5 hp FOR027F

Publicerad: 9 januari 2017

KURSPLAN

Kursnamn: Experimental methods and design of experiments

Högskolepoäng: 7.5

Kurskod: FOR027F

Utbildningsnivå: forskarnivå

Kursplanen fastställd av: Sara Thorgren

Examinator: Professor Bjarne Bergquist

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning

Lärandemål: Studenten ska efter genomförd kurs kunna planera, genomföra och analysera planerade experiment. Studenten ska kunna se styrkor och svagheter i olika försöksdesigner, samt förklara och försvara antaganden som ligger bakom val av analysmetoder. Designer som avses innefattar standardexperiment såsom parvisa experiment, faktorförsök och responsytemodeller. Analysmetoder inkluderar standardtester såsom t-test och ANOVA samt linjär regression. Studenten ska kunna diskutera och i vissa fall kunna kompensera analyser för fall när data avviker från analysmetodernas statistiska grundantaganden. Studenten ska kunna beskriva problem med och sätt att motverka inverkan av icke slumpvis försöksordning. Studenten ska också kunna designa, genomföra och analysera egna experiment.

Tillämpliga mål svarande mot högskoleförordningens examensordning: Kurens lärandemål stödjer följande av högskoleförordningens lärandemål som en doktor ska uppnå för doktorer vars forskning kan vara experimentell:

 • Kunskap och förståelse:
  • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.
 • Färdighet och förmåga:
  • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete.
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
  • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap

Kursinnehåll: Kursen behandlar experimentellt arbete, teoretiskt och praktiskt. Vi studerar när experiment kan vara effektiva, vilka förutsättningar som krävs, såväl processmässiga som resursmässiga, ex. hur mycket tid och pengar är vi lägger ner, hur vi använder experiment i forskning, och hur vi gör när vi får svårt att genomföra experiment i slumpvis ordning. Du kommer att arbete såväl med teori som med egna experiment som ni i själva eller i grupp väljer, planerar, genomför och analyserar.

Genomförande: Kursen ges i form av seminarier och ni ska göra ett eget planerat experiment. Seminarierna baseras dels på kursboken, dels på räkneuppgifter, diskussion av vetenskapliga artiklar, samt på redovisning och diskussion av egna experiment. 

Examinationsform: Kursens lärandemål om kunskap inkluderar att kunna analysera planerade experiment enligt olika designer, kunna kompensera analyser för fall när data avviker från analysmetodernas statistiska antaganden Lärandemålen omfattar också förmåga att beskriva problem med icke slumpvis försöksordning och hur dessa motverkas examineras via inlämnade lösningar på utdelade uppgifter, via egna experiment samt via tentamen. Kursens lärandemål om kunskap om att  designa planera och genomföra experiment examineras via det egna experimentet och dess redovisning. Formen för tentamen avgörs av deltagarantalet och bestäms vid kursstart.

Betygsskala: G/U

Litteratur: D.C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, senaste upplagan, Wiley.

Kurstid: Läsperiod 2, 2019

Ansökan till: instregets@ltu.se Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet.

Ansökan senast: 1 oktober 2019

Kontaktperson: Prof. Bjarne Bergquist, bjarne.bergquist@ltu.se