Forskningsetik 4,5 hp FOR023F

Publicerad: 21 december 2016

Våren 2020

KURSPLAN

Kursnamn: Forskningsetik

ECTS / HP: 4,5

Kurskod: FOR023F

Utbildningsnivå: forskarnivå (doktorand nivå)

Kursplanen bestäms av:  Gunilla Isaksson

Examinator: Åsa Engström

Kursledare: Silje Gustafsson

Behörighetskrav: Antagen som doktorand vid LTU. Antagna doktorander vid andra lärosäten kan ansöka och i mån av plats delta i kursen.

Avsedda studieresultat: Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

  • Visa självständighet och vetenskaplig redlighet i det egna forskningsarbetet, samt reflektera över egna värderingar och hur dessa påverkar det egna förhållningssättet till forskning
  • Visa förmåga att göra relevanta forskningsetiska bedömningar i relation till det egna och andras forskningsarbete, med utgångspunkt i forskningsetiska principer, riktlinjer och relevanta lagar och förordningar
  • Visa förmåga att systematiskt reflektera över egen och andras forskningsverksamhet med hänsyn till forskningsetik, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet
  • Visa förmåga att utifrån forskningsetiska och vetenskapliga normer bedöma frågor om vetenskapens roll i samhället och om forskarens ansvar gentemot samhället

Kursinnehåll: 

  • Forskningsetikens filosofiska grunder
  • Forskningsetiska principer, riktlinjer, kodex och deklarationer
  • Etikprövning och lagstiftning
  • Forskningsetiska resonemang om forskningens påverkan på människor, samhällen och jordens resurser
  • Genus, intersektionalitet och jämställdhet i forskning och akademi
  • Redlighet i forskning

Kursmetoder: Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och författande av reflekterande rapporter efter genomgångna seminarium. 

Examinationsform: Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, författande av rapporter efter seminarier samt författandet av en uppsats.

Betygsskala: G / U

Litteratur: 

ALLEA (2011). The European Code of Conduct for Research Integrity. Retrieved from: http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf

Lag (2003:460) om etikprövning som avser människor. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460

Mustajoki, H. & Mustajoki, A. (2017). A New Approach to Research Ethics. Using Guided Dialoge to Strengthen Research Communities. London: Routledge

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1978). The Belmont report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research. [Bethesda, Md.]: The Commission.

Vetenskapsrådet (2017). Good Research Practice. [Elektronic] Stockholm:Vetenskapsrådet.

Retrieved from: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf

World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 2013;310(20):2191–2194. doi:10.1001/jama.2013.281053

Övrigt undervisningsmaterial tillkommer med ca 100 sidor i enhetlighet med lärarens anvisningar.

Sista dag för anmälan: 20/12, kl 09.00

Ansökan till: silje.gustafsson@ltu.se

Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet.

Kursperiod: läsperiod 3, 2020

Kontaktperson: Silje Gustafsson