Hållbar utveckling 7,5 hp FOR030F

Publicerad: 9 januari 2017

KURSPLAN

Kursnamn: Hållbar utveckling

Högskolepoäng: 7.5

Kurskod: FOR030F

Utbildningsnivå: forskarnivå

Kursplanen fastställd av: Sara Thorgren

Examinator: biträdande professor Carina Lundmark

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning

Lärandemål: Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, ha förmåga att:

  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling på nationell och global nivå; hur det utvecklats över tid, dess olika nutida definitioner och tolkningar samt miljöetiska utgångspunkter,
  • självständigt analysera hur hållbar utveckling idag integreras i olika samhällsfunktioner inom såväl myndigheter, lagstiftning, företag, samt hur valet av politiska styrmedel påverkas av grundläggande värderingar avseende relationen mellan människa och natur (dvs miljöetik),
  • analysera samspel och eventuella konflikter mellan olika hållbarhetsaspekter (ekologiska, ekonomiska och sociala), med särskilt fokus på det egna ämnesområdet,
  • tillämpa ett systemtänkande avseende vad som hotar ekosystemens livsuppehållande och resursskapande funktioner och ställa detta i relation till det egna avhandlingsområdet.

Kursinnehåll: Olika sätt att tolka och förstå hållbar utveckling, exempelvis utifrån olika miljöetiska perspektiv lägger grund för kvalificerade analysövningar där perspektiven appliceras, dels på praktiska miljöproblem, dels på de forskarstuderandes egna ämnesområden. Det egna forskningsområdet ska sättas i relation till systemvillkor för ett hållbart samhälle på så sätt att både svårigheter och möjligheter att bidra till långsiktig hållbarhet blir tydliga.

Genomförande: Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarieövningar där aktivt deltagande är ett krav. Föreläsningarna ger en introduktion till för kursen centrala teman; till fenomenet och begreppet hållbar utveckling, till olika miljöetiska förhållningssätt och deras utveckling över tid, till ekosystemens känslighet och avgörande funktion för jordens resursförsörjning samt systemvillkor för hållbar utveckling. Seminarieövningarna bygger på frågor kopplade till kurslitteraturen som utformas för att träna förmågan att analysera hållbarhetsrelaterade problemställningar utifrån många olika perspektiv, främst samhällsvetenskapliga men även tekniska och naturvetenskapliga. Distansöverbryggande teknik kommer att användas för kursdeltagare som befinner sig på andra campusorter.

Examinationsform: Examinationen består av ett antal seminarieuppgifter med tillhörande skriftlig inlämning, muntlig presentation samt avslutande gruppdiskussion. Varje seminarium innehåller en kvalificerad analysövning, där svaren på frågorna bygger på god förståelse av ämnesområdet och förmåga att tillämpa olika perspektiv och modeller. Vid seminarierna ges de forskarstuderande möjlighet att presentera hur de tolkat uppgifterna och jämföra dem med sina kurskamraters tolkningar. Seminarierna blir på så sätt ett viktigt inlärningstillfälle där de studerande får använda den kunskap de tillägnat dig under kursens gång. Kursens upplägg tränar även färdigheter i muntlig och skriftlig presentation.

Betygsskala: G/U

Litteratur:

Chaplin, F.S., Folke, C. Kofinas, G.P (2009) A framework for Understanding Change. In

Principles of Ecosystem Stewardship: Resilience-Based Natural Resource Management in a Changing World. New York: Springer Verlag. pp 3-28.

Dobson, A. (1996) “Environmental Sustainabilities: An Analysis and a Typology. Environmental

Politics, vol. 5, no. 3, pp. 401-428.

Brundtland, G. H. (ed.) (1987) Our Common Future. Nairobi: United Nations Environmental

Programme, World Commission on Environment and Development.

Feeny, D., et al. (1990) The Tragedy of the Commons: Twenty-two Years Later, Human

Ecology, vol. 18, no. 1, pp. 1-17.

Griggs, David ; Rockström, Johan ; et al (2013) Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature, 21 2013, Vol.495(7441), pp.305-7

Hardin, G. (1968) The Tragedy of the Commons. Science, vol. 162, pp. 1243-48.

Robèrt, K-H., et al. (1997) A Compass for Sustainable Development, International Journal of Sustainable Development and World Ecology (4):79-92

Ostrom, E. (1990) Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action.

Cambridge: Cambridge University Press.

Steffen, et. al (2015), Planetary boundaries: Guiding human development on a changing

planet, Science 13, vol 347, no 6223.

Kurstid: lp 2, 2020

Ansökan till: instregets@ltu.se Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet. Sista dag för anmälan 1 oktober 2020.

Kontaktperson: Carina Lundmark, carina.lundmark@ltu.se