Hoppa till innehållet

Arbetsvetenskapens metoder

Publicerad: 11 mars 2022

Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: ETKS006

Utbildningsnivå: Forskarnivå.

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTU.

Kursen genomförs under april-november 2022.

Kursen ges återkommande: Ja, vid behov

Examinator: Professor Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Kontaktperson/Kursansvarig: Professor Lena Abrahamsson, Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, lena.abrahamsson@ltu.se, 0920–492107, 070–3592107, rum A154.

Lärandemål

Kursen adresserar målen att doktoranden ska visa visa god förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och arbetsvetenskapliga metoder i synnerhet. Kursen bidrar även till målen att doktoranden ska visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder bedriva forskning inom arbetsvetenskap och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att granska och värdera sådant arbete. Kursen inkluderar metodkunskaper relaterade till genus- och jämställdhet inom arbetsvetenskap.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till några metoder och ansatser som används vid arbetsvetenskaplig forskning, exempelvis observationer, intervjuer, workshops, enkäter, mätningar, experiment, utformning, arbetsplats- och organisationsanalyser och analyser av stora statistikmaterial och litteraturgenomgångar. De metoder som ingår är blandade exempel för att ge förståelse av arbetsvetenskap som mångvetenskapligt fält och hjälp att tolka och förstå andra metoder än de egna. Kursen syftar även till att ge stöd till diskussion och reflektion över val av metod och metodologisk ansats. Exempel på frågor som berörs: Hur hänger val av empirisk metod och undersökningsobjekt samman med forskningsproblem och teori? Hur kan kvalitativ och kvantitativ metod kombineras? Hur säkerställs kvalitet? Hur arbeta med urval av företag/organisationer, arbetsplatser, grupper och informanter? Vad innebär analys, tolkning och reflektion? Vad är interaktiva metoder? Hur kan skisser, bilder och filmer användas och analyseras? Hur kan medverkan i stora teknik-/utvecklingsprojekt användas som metod?

Genomförande

Kursen genomförs med ca 10 seminarier där seniora forskare föreläser, kommenterar och reflekterar om varsin metod eller metodologisk frågeställning, ofta utifrån eget forskningsarbete. Upplägg på seminarierna samt litteratur varierar. I kursen ingår att varje doktorand fördjupar sig i en metod eller metodologisk frågeställning, gärna från det egna avhandlingsarbetet. Vid varje seminarium varvas forskarnas föreläsningar med doktorandernas diskussioner om sina fördjupningar. En grundläggande tanke är att vi lär av varandra i en mångvetenskaplig miljö. Kursen avslutas med ett seminarium där doktorandernas uppsatser redovisas och diskuteras.

 

Språk: Kurstillfällena kommer huvudsakligen att genomföras på svenska. Litteraturen kommer att vara både på svenska och engelska.

Litteratur

Information om kurslitteratur anges nedan i schemat för varje seminarium. Det kompletteras och uppdateras löpande i canvas.

Examination

Kursen examineras genom aktiva bidrag (muntligt) från kursens deltagare löpande under kursens gång enligt ovan samt en skriftlig uppsats där någon av metoderna eller metodologiska frågeställningarna används exempelvis för att analysera den egna empirin, belysa det egna forskningsområdet och/eller val av metod. Uppsatsen ska kunna utgöra del av den egna avhandlingens metodkapitel eller åtminstone utgöra ett bidrag till densamma.

Betygsskala: G/U.

Ansökan

Ansökan till: lena.abrahamsson@ltu.se. Ange ditt namn, personnummer, epost-adress, organisationstillhörighet inkluderande det forskningsämne där du är inskriven samt vem som är din handledare.

Ansökan senast: 2022-04-13.

Max-antal doktorander: Nej.

Kursplan fastställd av: Sara Thorgren.

Datum för fastställande: 2022-03-08