Hoppa till innehållet

Att skriva en litteraturöversikt 2,0 hp FOR052F

Publicerad: 10 december 2021

KURSPLAN 

Kursnamn:  Att skriva en litteraturöversikt 

Högskolepoäng: 2.0 hp 

Kurskod: FOR052F 
Utbildningsnivå: forskarnivå. 

Behörighetskrav: antagen till forskarutbildning vid LTU.  

Kursinnehåll:  
Detta är en kurs avsedd för forskarstuderande som är i ett tidigt skede av sin utbildning och som börjar arbeta med litteraturgenomgångar av sina avhandlingar och tidskriftsartiklar. Denna kurs kommer att göra det möjligt för kursdeltagarna att förstå och genomföra en systematisk litteraturgenomgång. Den omfattar metoder för att söka i litteraturen, sortera, organisera och bedöma källor de hittar. Först kommer typer och användningar av källor att behandlas, liksom i vilken grad var och en har akademisk auktoritet. Den inledande sökprocessen kommer att granskas i termer av hur den informerar slutstrukturen för själva litteraturöversikten. 

För det andra behandlar kursen olika lässtrategier efter litteraturval, samt hur nyckelkällor kan urskiljas och sedan användas vidare i efterföljande djupsökningar. Lässtrategier är också utformade för att fylla en funktion i den slutliga strukturen av själva litteraturöversikten. Aktiva läsprocesser ingår för att integrera källor och hitta luckor. 

Den tredje, och sista, komponenten är skrivandet och presentationen av litteraturöversikten. Detta omfattar planering, makroanalys och mikroanalys av källor, struktur och skrivande. De olika strategier och strukturer som behövs mellan avhandlingens långa litteraturöversikter och tidskriftsartikelns kortform kommer att behandlas. 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: 

  • Förstå och tillämpa olika typer av litteraturöversikter 
  • Utföra kritisk läsning av andras forskningsskrivande; 
  • Förstå auktoriteten och användningen av olika litterära källor; 
  • Förstå och använda olika databaskällor 
  • Genomföra effektiv sökning och identifiering av relevant litteratur på ett systemiskt sätt 
  • Förstå och använda olika metoder och verktyg för att organisera och analysera den insamlade litteraturen 
  • Gå igenom och välj det lämpligaste sättet att presentera resultaten 
     

Ovanstående lärandemål innebär att kursen adresserar följande nationellt kriterium för doktorsexamen, enligt numrering i Bilaga B till den individuella studieplanen: 1.1; 2.1; 2.4; 3.1; 3.2. 

Genomförande:  

Kursen bygger på seminarier, självstudier och en individuell inlämningsuppgift. Kursen kommer att växla mellan informationsbaserade seminarier och feedbackworkshops. 

Examinationsform: 
Skriftlig individuell inlämningsuppgift där studenten har identifierat en kärnuppsättning artiklar för att skapa en syntes av litteratur om sitt huvudtema. 

Betygsskala: G/U. 

Kurslitteratur: Wray, A., & Wallace, M. (2021). Critical Reading and Writing for Postgraduates. SAGE: Chicago 

Kursen genomförs:  
Läsperiod 1, 2022 

Kursen ges återkommande:  
Ja, nästa kurstillfälle 2024 

Ansökan till: etks-foutb@ltu.se 
Doktorand anger i ansökan namn, personnummer, epost-adress, avdelning samt institutionstillhörighet. 

Ansökan senast:  
15 augusti 2022 

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU:  
Nej 

Max antal doktorander:  
Nej  

Kursavgift: 
Kursen avgiftsfri för doktorander antagna vid LTU. 

Kontaktperson/Kursansvarig:  
Kerry Chipp (kerry.chipp@ltu.se); Helena Ranängen (helena.ranangen@ltu.se) 

Examinator:  
Biträdande Professor Helena Ranängen 

Kursplan fastställd av: 
Sara Thorgren 

Datum för fastställande: 
2021-12-09