Hoppa till innehållet

Genus och jämställdhet 2,0 hp FOR050F

Publicerad: 11 december 2020

Generell kurs på forskarnivå i område 4.

KURSPLAN, kurs på forskarutbildningsnivå 

Kursnamn: Genus och jämställdhet  

Högskolepoäng: 2.0 hp 

Kurskod: FOR050F 

Utbildningsnivå: Forskarnivå 

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTU.  
I mån av plats kan kursens examinator avgöra om kursen ska vara öppen att söka för doktorander vid andra lärosäten än LTU.  

Kursinnehåll:  

Kursen ger en grundläggande introduktion till hur vetenskaplig kunskapsproduktion kan förstås utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Frågor som berörs är dels representation och villkor i akademiska arbetsorganisationer, dels normer och föreställningar i forskningens innehåll. Kursen ger också en grundläggande förståelse för jämställdhetsintegrering som strategi för universitet och högskolor samt de problem och möjligheter som den kan tänkas innebära. Under kursen får de forskarstuderande genom kvalificerade analysövningar i workshops applicera ett genus- och jämställdhetsperspektiv på det egna ämnesområdet.  

Lärandemål:  

Efter genomförd kurs skall studenten 

  • kunna redogöra för grundläggande drag i den vetenskapliga diskussion som problematiserar vetenskaplig forskning utifrån ett genus- och/eller jämställdhetsperspektiv 
  • uppvisa förmågan att reflektera över jämställdhetsintegrering som strategi inom universitet och högskola 
  • kunna analysera sin egen forskning och sitt eget forskningsområde ur ett genusperspektiv 

Ovanstående lärandemål innebär att kursen adresserar följande nationellt kriterium för doktorsexamen, enligt numrering i Bilaga B till den individuella studieplanen: 3.2 

Genomförande:  
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska litteraturseminarier och workshops där aktivt deltagande är ett krav. Föreläsningarna ger en introduktion till för kursen centrala teman; till genus- och jämställdhetsperspektiv på vetenskaplig forskning samt jämställdhetsintegrering som strategi för att förändra universitet och högskola. Litteraturseminarierna berör vetenskapliga texter som dels introducerar och problematiserar ett genus- och jämställdhetsperspektiv i relation till vetenskaplig forskning, dels ger exempel på den typ av kunskap som applicerandet av sådana perspektiv kan ge i praktiken. Under workshops övar de forskarstuderande på att applicera ett genusperspektiv för att analysera och reflektera dels över kurslitteraturen, dels över det egna ämnesområdet, vilket i sin tur ligger till grund för författandet av en individuell rapport i slutet av kursen. Kursen genomförs helt eller delvis med hjälp av distansöverbryggande teknik. 

Examinationsform: 
Kursen examineras genom aktivt deltagande i litteraturseminarier och workshops samt författandet av en individuell rapport där de forskarstuderande med stöd av kurslitteraturen summerar och reflekterar över kursens innehåll i relation till det egna ämnesområdet.  

Betygsskala: G/U 

Kurslitteratur: Urval av vetenskapliga artiklar och rapporter 

Kursen genomförs: Lp2 

Kursen ges återkommande: Ja, årligen  

Ansökan tilletks-foutb@ltu.se. Doktorand anger i ansökan namn, personnummer, epost-adress, avdelning samt institutionstillhörighet 

Ansökan senast: 1 oktober varje år 

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Nej  

Max antal doktorander: Nej 

Kursavgift: Ingen avgift 

Kontaktperson/Kursansvarig:  
Kristina Johansson, kristina.johansson@ltu.se Fredrik Sjögren, fredrik.sjogren@ltu.se  

Examinator:  
Professor Lena Abrahamsson  

Kursplan fastställd av: Sara Thorgren 

Datum för fastställande: 21-10-21