Hoppa till innehållet

Hållbar utveckling 7,5 hp FOR030F

Publicerad: 9 januari 2017

KURSPLAN 

Kursnamn:  Hållbar utveckling 

Högskolepoäng: 7.5 hp 

Kurskod: FOR030F 

Utbildningsnivå: forskarnivå. 

Behörighetskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTU.  
I mån av plats kan kursens examinator avgöra om kursen ska vara öppen att söka för doktorander vid andra lärosäten än LTU.   

Kursinnehåll:  
Olika sätt att tolka och förstå hållbar utveckling, exempelvis utifrån olika miljöetiska perspektiv lägger grund för kvalificerade analysövningar där perspektiven appliceras, dels på praktiska miljöproblem, dels på de forskarstuderandes egna ämnesområden. Det egna forskningsområdet ska sättas i relation till globala mål för hållbar utveckling på så sätt att både svårigheter och möjligheter att bidra till långsiktig hållbarhet blir tydliga. 

Lärandemål:  
Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, ha förmåga att: 

  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling på nationell och global nivå; hur det utvecklats över tid, dess olika nutida definitioner och tolkningar samt miljöetiska utgångspunkter, 
  • självständigt analysera hur hållbar utveckling kan appliceras på olika områden, såsom vatten och energi, 
  • självständigt analysera hur handlingsalternativ, från politiska mål och styrmedel till individers beteende, påverkas av grundläggande miljöetiska förhållningssätt, 
  • analysera samspel och eventuella konflikter mellan olika hållbarhetsaspekter (ekologiska, ekonomiska och sociala, inklusive jämställdhetsaspekter), med särskilt fokus på det egna avhandlingsområdet, 
  • förstå systemvillkor vad gäller  ekosystemens livsuppehållande och resursskapande funktioner och ställa detta i relation till det egna avhandlingsområdet. 

 

Ovanstående lärandemål innebär att kursen adresserar de följande nationella kriterierna för doktorsexamen, enligt numrering i Bilaga B till den individuella studieplanen: 1.1, 2.1, 2.5, 2.6 och 3.2. 
 

Genomförande:  
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska övningar där aktivt deltagande är ett krav. Föreläsningarna ger en introduktion till  centrala teman på kursen; till  begreppet hållbar utveckling, olika miljöetiska förhållningssätt och deras utveckling över tid, ekosystemens känslighet och avgörande funktion för jordens resursförsörjning samt olika perspektiv på resursanvändning. Övningsuppgifterna tränar förmågan att analysera hållbarhetsrelaterade problemställningar utifrån samhällsvetenskapliga,  tekniska och/eller naturvetenskapliga perspektiv. Distansöverbryggande teknik kommer att användas för kursdeltagare som befinner sig på andra campusorter. 

Examinationsform: 
Examinationen består av övningsuppgifter med tillhörande skriftliga inlämningar och muntliga presentationer. Varje övning innehåller en kvalificerad analys, där svaren på frågorna bygger på god förståelse av ämnesområdet och förmåga att tillämpa olika perspektiv och modeller. Examinerande övningar rör till exempel miljöetik och  genusaspekter i hållbarhetsarbetet. De forskarstuderande  presenterar sina analyser  och jämföra dem med sina kurskamraters.  Kursen examinerar  även färdigheter i muntlig och skriftlig presentation, samt förmåga att ge konstruktiv kritik på andras uppgifter. 

 

Betygsskala: G/U. 

Kurslitteratur:  
Chaplin, F. S., Folke, C. Kofinas, G. P. 2009. A framework for Understanding Change. In Principles of Ecosystem Stewardship: Resilience-Based Natural Resource Management in a Changing World. New York: Springer Verlag. pp 3-28. 

Denton, F. 2002. Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender matter? Gender and Development, vol. 10, no. 2, pp. 10-20. 

Dobson, A. 1996. Environmental Sustainabilities: An Analysis and a Typology. Environmental Politics, vol. 5, no. 3, pp. 401-428. 

Brundtland, G. H. et al.1987. Our Common Future. Nairobi: United Nations Environmental Programme, World Commission on Environment and Development. 

Griggs, D., Rockström, J. et al. 2013. Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature, 21 2013, Vol. 495 (7441), pp. 305-7. 

Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science, vol. 162, pp. 1243-48. 

Ostrom, E. 1990. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press. 

Robèrt, K-H., et al. 1997. A Compass for Sustainable Development, International Journal of Sustainable Development and World Ecology (4):79-92 

Shirin, M. R.; Brown, B. D.; Ruwanpura, K. N. 2019. SDG 8: Decent work and economic growth – A gendered analysis, World Development, vol. 113, pp. 368-380. 

Steffen, et. al 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, Science 13, vol 347, no 6223. 

Kursen genomförs:  
Lp 2, 2022 

Kursen ges återkommande:  
Ja, nästa kurstillfälle 2024 

Ansökan till: etks-foutb@ltu.se 

Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet.  

Ansökan senast:  
1 oktober 2022 

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU:  
I mån av plats kan kursens examinator avgöra om kursen ska vara öppen att söka för doktorander vid andra lärosäten än LTU.   

Max antal doktorander:  
Nej  

Kursavgift: 
Kursen är avgiftsfri för doktorander antagna vid LTU.  

Kontaktperson/Kursansvarig:  
Carina Lundmark; carina.lundmark@ltu.se 

Examinator:  
Biträdande Professor Carina Lundmark 

Kursplan fastställd av: 
Sara Thorgren 

Datum för fastställande: 
21-10-21