Hoppa till innehållet

Numerik 7,5 hp - FOR012F

Publicerad: 17 maj 2022

KURSPLAN, forskarutbildningskurser

KURSPLAN, kurs på forskarutbildningsnivå

Kursnamn: Numerik

Högskolepoäng: 7.5

Kurskod: FOR012F

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Behörighetskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTU.

Förkunskapskrav

Grundkurser i matematik omfattande analys i en och flera variabler, linjär algebra och differentialekvationer. Erfarenhet av programmering i någon form.

Kursinnehåll

Kursen behandlar datoraritmetik samt numeriska metoder inom följande problemområden: icke-linjära ekvationer och system av sådana, linjära ekvationssystem, linjära minsta-kvadrat problem,  interpolation och approximation, derivering och integrering, optimering, ordinära och partiella differentialekvationer. Detta i syfte att ge  nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att använda  numeriska metoder till att lösa  beräkningsproblem som uppkommer vid matematisk modellering och simulering inom olika tillämpningsområden.  

Lärandemål

Doktoranden skall, efter genomgången kurs, kunna  kritiskt värdera tillförlitligheten i framräknande resultat samt bedöma olika metoders styrka, svagheter och tillämpbarhet

Kursen adresserar primärt högskoleförordningens mål att doktoranden skall ”visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet”. Sekundärt adresseras även högskoleförordningens samtliga mål inom området ”Färdighet och förmåga” och mindre omfattning även målen inom området värderingsförmåga och förhållningssätt”.

Genomförande

Undervisning i form av föreläsningar samt arbete med inlämningsuppgifter där beräkningsalgoritmer analyseras och implementeras.  Detta ger  insikt om metodernas möjligheter och begränsningar. Resultat och erfarenheter kommuniceras både muntligt och skriftligt.

Examinationsform

Inlämningsuppgifter med tillhörande diskussionsseminarium samt muntlig examina.

Betygsskala: G/U.

Kurslitteratur: M. Heath, SCIENTIFIC COMPUTING An Introductory Survey, Second edition, McGraw-Hill  (eller reviderad andra upplaga).

Kursen genomförs: HT 2022.

Kursen ges återkommande: Ja. Kursen planeras att ges vartannat år, nästa gång HT 2024.

Ansökan skickas till: Prof. Inge Söderkvist, inge.soderkvist@ltu.se. Doktorand anger i ansökan: namn, personnummer, e-postadress, avdelning- samt institutionstillhörighet.

Ansökan senast: 2022-08-31

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Nej.

Max antal doktorander: 100 st.

Kursavgift: Nej.

Kontaktperson/Kursansvarig: Prof. Inge Söderkvist, inge.soderkvist@ltu.se, tel: 0920-492130

Examinator: Prof. Inge Söderkvist

Kursplan fastställd av: Lars-Göran Westerberg

Datum för fastställande: 2022-05-16