Hoppa till innehållet

Projektledning 4,5 hp FOR043F

Publicerad: 11 december 2020

Generell kurs på forskarnivå i område 3.

KURSPLAN 

Kursnamn: Projektledning 

Högskolepoäng: 4,5 

Kurskod: FOR043F 

Utbildningsnivå: forskarnivå 

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTU.  
I mån av plats kan kursens examinator avgöra om kursen ska vara öppen att söka för doktorander vid andra lärosäten än LTU.  

Kursinnehåll: Kursen omfattar projektledningsteori och -koncept, med ett särskilt fokus på projektplanering. Deltagarna kommer i kursen att använd sina forskarstudier som ”case”, dvs. lära sig om projektledning genom att planera sina studier utifrån ett projektperspektiv. 

Lärandemål:  

Färdighet och förmåga 

Efter avklarad kurs ska doktoranden ha färdighet och förmåga att: 

  • kunna tillämpa koncept, metoder och principer avseende projektplanering och -ledning, samt i detta även inkludera ett jämställdhets- och genusperspektiv. 
  • skapa en projektplan med avseende att genomföra effektiva och ändamålsmässiga forskarstudier (i kursen kallat doktorandprojekt)   

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avklarad kurs ska doktoranden kunna uppvisa förmåga att:  

  • kritiskt reflektera över hur olika aktiviteter i ett doktorandprojekt behöver struktureras och prioriteras, med syfte att uppnå en självständig forskare  
  • kritiskt och självständigt reflektera över projektledning utifrån olika perspektiv, t.ex. ledarskaps-, organisations-, jämställdhets- och genusperspektiv. 

Ovanstående lärandemål innebär att kursen adresserar de följande nationella kriterierna för doktorsexamen, enligt numrering i Bilaga B till den individuella studieplanen: 2.2, 2.6 och 3.1. 

Genomförande: Aktivt lärande är den övergripande metoden för att uppnå lärandemålen. Under större delen av kursen tillämpar och diskuterar studenter olika begrepp, metoder och principer i utvecklingen av sin egen projektplan. 

Examinationsform: Muntlig examination sker i slutet av kursen där begrepp, metoder och principer diskuteras baserat på studentens egna projektplaner. Avslutningsvis ska studenterna skriva en individuell reflektion av sin inlärningsprocess. 

Betygsskala: G/U 

Kurslitteratur:  Kurslitteratur kommer att vara tillgänglig i kursrummet (Canvas) 

Kursen genomförs: Läsperiod 1, 2023 

Kursen ges återkommande: Ja, nästa tillfälle: 2025 

Ansökan till: etks-foutb@ltu.se.Doktorand anger i ansökan namn, personnummer, epost-adress, avdelning samt institutionstillhörighet 

Ansökan senast: 2023-08-31 

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Ja  

Max antal doktorander: Nej  

Kursavgift: Ingen avgift för LTU-doktorander. Avgift om 500 Euro för doktorander ej antagna vid LTU.  

Kontaktperson/Kursansvarig: Fredrik Backlund, fredrik.backlund@ltu.se, +46 72 58 66 244 

Examinator: Fredrik Backlund, Biträdande professor 

Kursplan fastställd av: Utbildningsledare Sara Thorgren 

Datum för fastställande: 21-10-21