Hoppa till innehållet

Vetenskaplig publicering 4,5 hp FOR044F

Publicerad: 11 december 2020

Generell kurs på forskarnivå i område 5.

KURSPLAN, kurs på forskarutbildningsnivå 

Kursnamn:  Vetenskaplig publicering 

Högskolepoäng: 4.5hp 

Kurskod: FOR044F 

Utbildningsnivå: forskarnivå 

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTU.  
I mån av plats kan kursens examinator avgöra om kursen ska vara öppen att söka för doktorander vid andra lärosäten än LTU.  

Kursinnehåll:  

Kursen handlar om vetenskaplig publicering, om publiceringsprocessens olika faser och funktioner utifrån sina olika angreppssätt, forskningsperspektiv och publiceringstraditioner. Syftet är att skapa förutsättningar för förståelse för och diskussioner om hur kunskap produceras, sprids och utvärderas inom och utanför vetenskapssamhället. I anslutning till föreläsningarna hålls workshops, vilket förutsätter aktivt deltagande av kursdeltagarna. Dessa inkluderar praktiska övningar som syftar till att ge verktyg för att hantera samt strategiskt planera, komma igång och genomföra publiceringsprocessen. 

Lärandemål:  

Kursdeltagarna ska ha: 

  • Förstå och ha praktisk kunskap om de olika faserna och funktionerna av publiceringsprocessen. 
  • Förstå den roll vetenskaplig publicering har i vetenskaplig produktion och spridning 
  • Ha kunskap och insikt om olika publiceringsprocesser och publiceringsmodeller 
  • Ha kunskap om och praktisk förmåga att granska vetenskapliga artiklar 
  • Ha kunskap om och kunna applicera ett kritiskt perspektiv på a) bibliometri som mått på att utvärdera forskning b) kvinnors och mäns publiceringsvillkor   

Ovanstående lärandemål innebär att kursen adresserar de följande nationella kriterierna för doktorsexamen, enligt numrering i Bilaga B till den individuella studieplanen: 2.3; 3.2 

Genomförande:  

Kursen genomförs via föreläsningar, som följs av seminarier och diskussioner företrädesvis fördelat över sex halvdagar, vid tre tillfällen, där kursdeltagarna aktivt bidrar.  

Examinationsform: 

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter, samt via aktivt deltagande vid kurstillfällena. Därav krävs aktiv närvaro och aktivt deltagande vid kurstillfällena, då dessa utgör en del av examinationen. Aktivt deltagande vid 5 av 6 tillfällen krävs.  

Betygsskala: G/U 

Kurslitteratur: Aktuell litteraturlista meddelas vid kursstart, och består företrädesvis av vetenskapliga artiklar.  

Kursen genomförs:  

Läsperiod 1 

Kursen ges återkommande: Ja, årligen 

Ansökan till: etks-foutb@ltu.se  

Doktorand anger i ansökan namn, personnummer, epost-adress, avdelning samt institutionstillhörighet 

Ansökan senast:  

15 juni varje år 

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Nej 

Max antal doktorander:  Nej  

Kursavgift: Ingen 

Kontaktperson/Kursansvarig:  

Kristina Johansson, kristina.johansson@ltu.se

Examinator:  

Professor Karolina Parding 

Kursplan fastställd av: 

Sara Thorgren 

Datum för fastställande: 21-10-21