Hoppa till innehållet

Vetenskapsteori 7,5 hp FOR042F

Publicerad: 9 januari 2017

KURSPLAN

Kursnamn: Vetenskapsteori (Philosophy of Science)

Högskolepoäng: 7.5

Kurskod: FOR042F

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Kursplanen fastställd av: Gunilla Isaksson

Examinator: Ingemar Friberg

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning

randemål: Att den studerande efter avslutad kurs skall:

  • äga förmåga att systematiskt reflektera över den egna forskningsverksamheten i ett större filosofiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv,
  • ha kännedom om vissa allmänna metodologiska frågor, samt kunna se hur dessa relaterar till det egna forskningsområdet,
  • kunna problematisera sin forskning eller sitt forskningsområde ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv,
  • ha kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska frågor, begrepp och problem, och kunna relatera dessa till den egna forskningen,
  • ha kännedom om allmänna frågeställningar inom feministisk kunskaps- och vetenskapsteori, samt kunna applicera ett genusperspektiv på vetenskap och forskning.

Kursinnehåll: Övergripande frågeställningar rörande begreppet vetenskap, vetenskaplig metod, hypotesprövning, förklaringsbegreppet, etc. behandlas i föreläsnings- och seminarieform.

  • Vad vetenskap är och bör vara. Vetenskaplig metod. Feministisk kunskaps- och vetenskapsteori. Definitionslära.
  • Vetenskapliga hypoteser. Induktion och induktionsproblemet. Hypotetisk-deduktiv metod. Naturvetenskap kontra teknik-, samhälls- och humanvetenskap.
  • Vetenskapliga förklaringar.
  • Mening, tolkning och förståelse.
  • Objektivitet. Tolkning och hermeneutik.

Genomförande: Föreläsningar och seminarier. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, en muntlig presentation av en originaltext vid ett av seminarietillfällena, samt författandet av en uppsats.

Examinationsform: Deltagande vid seminarier, muntlig presentation samt uppsats. De studenter som inte har möjlighet till deltagande på plats ges möjligheten att delta på distans, t.ex. genom Zoom.

Betygskala: U G

Litteratur:

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.

Chalmers, A. F. (2013). What is this thing called Science?. 4th edition. Maidenhead: Open University Press/McGraw-Hill Education.

Kompendier med stencilerat material tillkommer (distribueras elektroniskt).

Kurstid: Kursen ges Lp4 V2023.

Ansökan till: foutbhlt@ltu.se Ange namn, personnummer, mailadress och institution i ansökan

Sista anmälningsdag:  6 mars 2023

Kontaktperson: Anders Odenstedt, anders.odenstedt@ltu.se