Modern experimentell mätteknik 7,5 hp FOR015F

Publicerad: 20 december 2018

7.5 hp, april - juni 2019 i Luleå.
Sista ansökningsdatum: 17 mars 2019.

Kursplan FOR015F, Modern experimentell mätteknik
 

Ansvarig institution: TVM

Kurskod på redan befintlig kurs: FOR015F

Kursens namn: Modern experimentell mätteknik

Högskolepoäng: 7.5

Betygsskala: U,G

Huvudsakligt område: Forskningsmetodik

Examinator: Professor Mikael Sjödahl

E-post examinator: mikael.sjodahl@ltu.se

Kort kursbeskrivning:

I denna kurs utvecklar doktoranden sin förmåga till att genomföra och kommunicera experimentellt arbete. Kursen är av hands-on karaktär där doktoranden tränar sin förmåga att ställa upp experiment, genomföra experiment med olika typer av experimentell utrustning, samt analysera och presentera experimentella resultat. Kursen examineras genom fyra skriftliga rapporter samt en muntlig presentation.

Kurstillfälle
 

Starttermin: VT19

Startdatum: 2019-04-01

Slutdatum: 2019-06-09

Kursort: Luleå

Genomförande 

Kursen består av sex lektioner, fyra laborationer samt ett seminarium. Laborationerna kommer att handla om termisk avbildning och interferometri, bildkorrelation och PIV, mikrotomografi, samt mätning av kemiskt innehåll med spektroskopiska metoder.

Ansökan:

Anmälan skickas till: erik.olsson@ltu.se. Ange namn, personnummer, mailadress, avdelning samt institutionstillhörighet.

Sista ansökningsdatum (190317)