Projektledning 4,5 hp FOR025F

Publicerad: 9 januari 2017

KURSPLAN

Kursnamn: Projektledning 

Högskolepoäng: 4,5

Kurskod: FOR025F

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Kursplanen fastställd av: Sara Thorgren

Examinator: Fredrik Backlund

Förkunskapskrav: För att gå kursen måste doktoranden vara inskriven som doktorand på LTU.

Lärandemål: Efter genomförd kurs ska doktoranden ha erhållit allmän kunskap om projekt och projektledning. Kursen syftar även till att studenten mer specifik ska kunna planera och styra sina doktorandstudier på ett effektivt sätt.  

Kursinnehåll: Kursen består av obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter. I början av kursen är fokus på projekt- och projektledningsteori, för att sedan applicera dessa i planering av doktorandstudier.

Genomförande: Kursen består av obligatoriska seminarier på Campus Luleå eller på distans (via Skype eller liknande IT-plattform), samt hemuppgifter. Seminarier och hemuppgifter omfattar huvudsakligen reflektion kring centrala begrepp inom projektledning och utifrån ett doktorandsperspektiv, risker och möjligheter i doktorandprojekt, samt en projektplan. 

Examinationsform: Examination baseras på aktivt deltagande och hemuppgifter, samt utveckling av projektplan och baserat på denna muntlig examination.

Betygsskala: G/U

Litteratur: Rekommenderad litteratur är t.ex. Projektledning av Bo Tonnquist, Sanoma förlag. Även några artiklar samt åhörarkopior från seminarier (inspelade pass) ingår.

Kurstid: Läsperiod 1, 2019 och 2020.

Ansökan till: instregets@ltu.se Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet. Sista anmälningsdag är 26 augusti respektive år.

Kontaktperson: Biträdande professor Fredrik Backlund (Industriell Ekonomi), e-post: fredrik.backlund@ltu.se, 0920 49 20 77.