Vetenskaplig publicering 4,5 hp FOR029F

Publicerad: 9 januari 2017

The course is open for registered PhD students. Deadline for application is 21st of August 2019. Send application to instregets@ltu.se, include the course name, name of the LTU department you belong to, as well as your contact information.

 

These are the dates for our course meetings on campus, you need to be present and active for at least five out of six of these: 4/9 13-16, 5/9 9-12, 30/9 13-16, 1/10 9-12, 16/10 13-16 and 17/10 9-12.

KURSPLAN

Kursnamn: Vetenskaplig publicering/Academic Publishing

Högskolepoäng: 4.5 hp

Kurskod: FOR029F

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Kursplanen fastställd: Sara Thorgren

Examinator: Professor Karolina Parding

Behörighet

Deltagare ska vara antagna till utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet.

Lärandemål

Doktoranden ska efter avslutad kurs:

  • förstå och och ha praktisk kunskap om publiceringsprocessens faser och funktioner
  • förstå och ha insikt i den roll vetenskaplig publicering spelar i kunskapsproduktion och -spridning
  • förstå och ha insikt i olika publiceringstraditioner och -modeller
  • ha kunskap om och praktiska färdigheter i reviewprocessen
  • ha kunskap om och kunna anlägga kritiska perspektiv på bibliometri som ett mått på produktivitet i forskningen

Kursinnehåll

Kursens lärare föreläser om publiceringsprocessens olika faser och funktioner utifrån sina olika angreppssätt, forskningsperspektiv och publiceringstraditioner. Syftet är att skapa förutsättningar för förståelse för och diskussioner om hur kunskap produceras, sprids och utvärderas inom och utanför vetenskapssamhället. I anslutning till föreläsningarna hålls workshops, vilket förutsätter aktivt deltagande av kursdeltagarna. Dessa inkluderar praktiska övningar som syftar till att ge verktyg för att hantera samt strategiskt planera, komma igång och genomföra publiceringsprocessen.

Genomförande

Kursen genomförs via föreläsningar, seminarier och diskussioner företrädesvis fördelat över sex halvdagar, vid tre tillfällen.

Examinationsform

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter. Kurstillfällena kräver närvaro och aktivt deltagande då dessa utgör en del av examinationen.

Betygsskala: G/U

Litteratur: En litteraturlista meddelas vid kursstart.

Kurstid: Lp 1 2019, 2020

Ansökan till: instregets@ltu.se Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet.

Kontaktperson: Karolina Parding