Vetenskaplig publicering 4,5 hp FOR029F

Publicerad: 9 januari 2017

Kursen är öppen för registrerade doktorander, och ges i läsperiod 1, årligen. Anmälan skickas till instregets@ltu.se, inkludera kursnamn, ditt namn, din institutionstillhörighet och kontaktuppgifter senast den 15 augusti.

Kursen ges på Campus i Luleå, via sex tillfällen (föreläsningar/WS). Du behöver vara där, och aktivt bidra, vid fem av de sex tillfällena. Följande datum gäller för ht 2020:

8/9 13-16

9/9 9-12

24/9 13-16

25/9 9-12

20/10 13-16

21/10 9-12

 

KURSPLAN

Kursnamn: Vetenskaplig publicering/Academic Publishing

Högskolepoäng: 4.5 hp

Kurskod: FOR029F

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Kursplanen fastställd: Sara Thorgren

Examinator: Professor Karolina Parding

Behörighet

Deltagare ska vara antagna till utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet.

Lärandemål

Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna:

  • förklara publiceringsprocessens faser och funktioner
  • förklara review-processen, och visa praktiskt prov på hur den kan omsättas i praktiken
  • jämföra olika traditioner och modeller kring vetenskaplig publicering
  • sammanfatta vilken betydelse vetenskaplig publicering har för spridning och erkännande av ny kunskap inom det egna forskningsområdet
  • diskutera och värdera bibliometri som ett mått på produktivitet och kvalitet i forskningen
  • förklara hur kön utgör en möjlighet eller ett hinder i publiceringsprocessen

i syfte att

  • självständigt kunna presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i skriftlig dialog med vetenskapssamhället, och
  • genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen.

 

Kursinnehåll

Kursens lärare föreläser om publiceringsprocessens olika faser och funktioner utifrån sina olika angreppssätt, forskningsperspektiv och publiceringstraditioner. Syftet är att skapa förutsättningar för förståelse för och diskussioner om hur kunskap produceras, sprids och utvärderas inom och utanför vetenskapssamhället. I anslutning till föreläsningarna hålls workshops, vilket förutsätter aktivt deltagande av kursdeltagarna. Dessa inkluderar praktiska övningar som syftar till att ge verktyg för att hantera samt strategiskt planera, komma igång och genomföra publiceringsprocessen.

Genomförande

Kursen genomförs via föreläsningar, seminarier och diskussioner företrädesvis fördelat över sex halvdagar, vid tre tillfällen.

Examinationsform

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter. Kurstillfällena kräver närvaro och aktivt deltagande då dessa utgör en del av examinationen.

Betygsskala: G/U

Litteratur: En litteraturlista meddelas vid kursstart.

Kurstid: Lp 1 2019, 2020

Ansökan till: instregets@ltu.se Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet. Sista dag för anmälan är 15 augusti.

Kontaktperson: Karolina Parding