Hoppa till innehållet

Handbok för utbildning på forskarnivå

I handboken informeras om regler, riktlinjer och tillämpningar som gäller utbildningen på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet. Målgrupp för handboken är doktorander och personal vid universitetet. Publicering sker endast på LTU.se.

Innehållsförteckning

Utbildning på forskarnivå 
Syfte och mål
Kvalitetssäkring och uppföljning
Begrepp och definitioner 
Vetenskapsområde
Forskarutbildningsämne
Forskningsämne
Doktorand
Tillträde till utbildning på forskarnivå 
Antagningsordning
Utlysning av doktorandplats
Förkunskapskrav
Urval bland sökande
Tillgodoräknande av tidigare studier
Antagning av doktorand
Examen för utbildningen
Allmän studieplan
Forskarutbildningsämnen och allmäna studieplaner 
Studiefinansiering 
Doktorandanställning
Lön och examenspremie 
Annan studiefinansiering
Stipendium
Extern anställning
Annan anställning vid LTU
Utbildningsprocessen 
Introduktion av nya doktorander
Individuell studieplan
Institutionstjänstgöring
Universitetspedagogisk utbildning
Studiedokumentering i Ladok
Internationalisering, dubbel eller gemensam examen
Studieavbrott
Byte av forskarutbildningsämne
Forsknigsetik
Doktorandombud
Kurser på forskarnivå 
Planera och genomföra kurs
Prov i utbildning
Ansökan, antagning och resultat på kurs
Tillgodoräknade av kurs
Handledning 
Handledares anställning och kompetens
Handledarens ansvar
Handledningens omfattning
Byte av handledare
Jäv
Indragning av handledning och andra resurser
Likabehandling
Examina på forskarnivå 
Examensbenämning
Examinator
Doktorsexamen 
Doktorsavhandling
Ansökan om disputation
Opponent
Betygsnämnd
Ersättning till opponent och betygsnämnd
Tryckning, distribution och annonsering
Disputation
Betygssättning 
Examensbevis
Kårobligatorium
Promotion
Licentiatexamen 
Licentiatuppsats
Anhållan om licentiatseminarium
Tryckning, distribution och annonsering
Licentiatseminarium
Diskutant
Examinator
Betygssättning 
Examensbevis
Kårobligatorium
Dubbel eller gemensam examen
Avtal
Beslut och delegation 
Blanketter och mallar 
Antagning och studieadministration
Allmän studieplan
Individuell studieplan
Kursplan
Doktorsexamen
Licentiatexamen
Dubbel eller gemensam examen
Publikationslista
Kontakter 
Utbildning på forskarnivå 
Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå 
Doktorandombud