Hoppa till innehållet

Tillträde till utbildning på forskarnivå

Antagningsordning

Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Högskoleförordning 6 kap. 3 § (SFS 2010:1064).

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid LTU är reviderad och fastställd av Universitetsstyrelsen 2021-01-14.

Riktlinjer relaterade till antagningsordning

Utlysning av doktorandplats

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas
1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
3. om det finns liknade särskilda skäl. Högskoleförordning 7 kap. 37 § (SFS 2006:1053)

Vid Luleå tekniska universitet sker utannonsering av doktorandtjänst i ett forskarutbildningsämne kontinuerligt under året utan fastställda utannonseringstillfällen. Minimikravet är annonsering på universitetets huvudanslagstavla och webbplats samt att annonsen anmäls till Arbetsförmedlingen. Ansökningstiden är i normalfallet tre veckor.

Undantag från kravet om utlysning är om platsen är avsedd för doktorand med extern anställning eller ett personligt stipendium finansierad av annan utgivare än universitetet alternativt att antagningen avser senare del doktorsexamen.

Vid antagning av person som doktorerar inom ramen för en anställning vid Luleå tekniska universitet krävs ingen utannonsering, men information därom anslås på universitetets huvudanslagstavla.

Förutsättningen för att rekrytering kan påbörjas är att ansvarig prefekt bedömer att det finns handledarkompetens och handledarkapacitet, god arbets- och studiemiljö samt finansiering under planerad utbildningstid. Prefekten tillsätter en rekryteringsgrupp med ansvar för rekrytering och urval. Jämn könsfördelning i rekryteringsgruppen ska beaktas. 

Förkunskapskrav

Grundläggande och särskild behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Högskoleförordning 7 kap. 39 § (SFS 2010:1064).

De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
2. särskild yrkeserfarenhet, och
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.
Högskoleförordning 7 kap. 40 § (SFS 2006:1053)

I allmän studieplan för respektive forskarutbildningsämne framgår vilken särskild behörighet som gäller vid antagning till forskarutbildningsämnet. 

Urval bland sökande

Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som skall tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. Högskoleförordning 7 kap. 41 § (SFS 2010:1064).

I allmän studieplan för respektive forskarutbildningsämne framgår vilka bedömningsgrunder som gäller vid urval bland de sökande.

Antagning av doktorand

Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att
1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och
2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Högskoleförordning 7 kap. 36 §

Rektor har delegerat till prefekt att besluta om antagning av doktorand. Antagningen registreras i Ladok.

Examen för utbildningen

Vilken examen doktorand kan ansöka om efter avslutade studier ska vara klarlagt  innan doktorand antas till utbildning på forskarnivå.

Doktorsexamen
Vid Luleå tekniska universitet är en doktorsexamen utfärdad av universitetet vanligen målet för utbildningen.

Licentiatexamen
Utlysning och/eller antagning av doktorand till utbildning som leder till en licentiatexamen sker efter samråd mellan prefekt och berörd fakultetsnämndsordförande. Prefekt anför särskilda skäl för att anta till licentiatnivå. Utbildning med målet licentiatexamen ska huvudsakligen rikta sig till personer som är yrkesverksamma och önskar kompetensutveckling i form av utbildning på forskarnivå. Önskar en person efter uppnådd licentiatexamen fortsätta studierna med målet doktorsexamen kan personen ansöka om att antas till senare del doktorsexamen. Tiden för doktorandanställning är dock maximerad enligt Högskoleförordningen 5 kap. 7§

Dubbel examen eller gemensam examen
Ska doktorand antas till utbildning som är ett samarbete mellan LTU och ett internationellt lärosäte ska typen av examen som utbildningen leder till vara klarlagd, dubbel examen eller gemensam examen. Avtal ska skrivas mellan universiteten och vara undertecknade innan en doktorand kan antas till utbildningen.

Syftet med utbildningssamarbeten på forskarnivå som leder till dubbel examen (double degree) alternativt gemensam examen (joint degree) är att öka internationaliseringen och främja förutsättningar för arbete på en internationell arbetsmarknad samt möjliggöra breddad kompetens och samarbetsvinster för universiteten.

Allmän studieplan

För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan. Högskoleförordning 6 kap.26 § (2010:1064). I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Högskoleförordning 6 kap. 27 § (2010:1064).

Allmän studieplan (ASP) fastställs av ordförande i berörd fakultetsnämnden, efter förslag från prefekt. En fastställd ASP är ett krav för rekrytering och antagning av doktorand. En förutsättning för att allmän studieplan ska fastställas är att handledarkompetens och handledarkapacitet enligt nämndernas kriterier uppfylls. Upprättande av allmän studieplan sker enligt fastställd mall.

Etablering i Ladok av ett forskningsämne sker via Ladokgruppen och kan tidigast ske efter att allmän studieplan har fastställts för forskningsämnet.