Hoppa till innehållet

Utbildningsprocessen

Introduktion av nya doktorander

Nyantagna doktorander erbjuds en universitetsövergripande introduktionsutbildning. Utbildningen anordnas av HR och ges 1 gång per termin.

Även på institutionsnivå anordnas introduktion av nyantagna doktorander. Information om detta fås från respektive institution.

Universitetet erbjuder nya medarbetare en välkomstdag, där universitetets vision, organisation och verksamhet presenteras.

Mer information om din anställning finns på medarbetarwebben.

Universitetets styrande dokument omfattar policys, regler och riktlinjer. De omfattar bland annat universitetets arbetsmiljöpolicy, policy lika rättigheter och skyldigheter, riktlinjer för prövning av oredlighet i forskning, riktlinjer avseende hantering av misstänkta oegentligheter, och mycket mer.

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.

Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Högskoleförordning 6:29 (2010:1064).

Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument för både planering och uppföljning av doktorandens och handledarnas insatser under utbildningens gång. Som stöd vid planering av hur examensmålen för licentiatexamen och doktorsexamen ska nås ingår i mallen för individuell studieplan ett särskilt avsnitt för detta. En målmatris i form av en mall där olika delar i utbildningen kan relateras till olika delar av examensmålen finns även att tillgå.

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan i enlighet med den av rektor fastställda mallen. Huvudhandledaren, biträdande handledare och doktorand ska vara överens om innehållet och bekräfta detta med sin underskrift. Då doktoranden har en extern anställning ska även doktorandens närmaste chef underteckna planen. I slutet av varje termin ska doktoranden och handledarna följa upp planen så att aktuella uppgifter registreras i studiedokumentationssystemet Ladok. Prefekt ansvarar för att innehållet i den individuell studieplan följs upp och undertecknar planen minst en gång per år. Prefekt ansvarar ytterst för att åtgärder vidtas då brister uppdagas. Den individuella studieplanen ska vara tillgänglig i diariesystemet Platina. Vid uppföljning av planen noteras datum för uppföljning i Ladok.

Tillgodoräknande av tidigare studier

Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. (SFS 2006:1053).

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. (SFS 2006:1053).

Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. Högskoleförordning 6 kap. 6-8 § (SFS 2010:1064).

En doktorands ansökan om tillgodoräknande ska gälla kurser och kunskaper som är relevanta för doktorandens forskarutbildning och som adresserar de kunskapskrav som finns i den allmänna studieplanen för det aktuella forskningsämnet, doktorandens individuella studieplan och högskoleförordningens examensmål. Ansökan bör ske i nära anslutning till antagningen, eftersom ett beslut om tillgodoräknande tidigt i doktorandens forskarutbildning ger förutsättningar för den kommande planeringen av innehåll i utbildningen. Bedömning och beslut av tillgodoräknandets omfattning sker kurs för kurs.

Vid antagning till senare del ansöker doktoranden om tillgodoräknande av tidigare godkända kurser.

Ordförande i berörd fakultetsnämnd beslutar om eventuellt tillgodoräknande. 

Institutionstjänstgöring

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning.
En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Högskoleförordning 5 kap. 2 § (2014:1012).

Doktorander anställda vid LTU kan ha institutionstjänstgöring. Det är viktigt att doktorand och handledare i samverkan med prefekt/avdelningschef tydliggör vad institutionstjänstgöringen innebär i tid och arbetsuppgifter. Generellt anses att en doktorand i rimlig omfattning ska finnas närvarande vid institutionen och delta i gemensamma aktiviteter (t ex institutions-/avdelningsmöten) inom institutionen/avdelningen eftersom deltagande i forskarkollegiet är en del av utbildningen. Allt utöver detta är att betrakta som institutionstjänstgöring, såsom till exempel undervisning och övriga specifika uppdrag.

Vid fastställande av undervisningsuppgifternas omfattning för den enskilda doktoranden ska hänsyn tas till vilket förarbete och efterarbete (inklusive examination) som krävs, vilket är beroende av kursens svårighetsgrad och nivå, undervisningens och ämnets karaktär, undervisningens uppläggning och metod samt doktorandens kompetens och erfarenhet av att undervisa inom kursen eller området. Doktoranden ska ha möjlighet att delta i schemaläggning av kursmoment i de kurser där doktoranden ska undervisa.

Innan doktoranden börjar undervisa, eller arbeta med annan institutionstjänstgöring, ska det i den individuella studieplanen (ISP) ha angetts vad institutionstjänstgöringen innebär i tid. Det är angeläget att en nyantagen doktorand ges goda förutsättningar att komma igång med sina studier. I likhet med det lokala arbetstidsavtalet för lärare vid LTU (dnr 463-99) ska doktorandens institutionstjänstgöring planeras årsvis och då i samverkan mellan berörd doktorand, handledare och prefekt/avdelningschef. Detta sker lämpligen i samband med uppdatering av ISP. I ISP planeras och följs institutionstjänstgöringen upp. Det faktiska utfallet av omfattningen av institutionstjänstgöringen ligger till grund för beräkningen av doktorandens aktivitetsgrad. Omfattningen kan anges i timmar eller i procent. Anges den i procent ska detta vara i procent av en årsarbetstid på heltid, för närvarande 1720 timmar (enligt Projektredovisning vid LTU). För doktorander med heltidsanställning får institutionstjänstgöringen inte överstiga 20 procent över tid.

Även eventuella förtroendeuppdrag planeras och följs upp i ISP.

Universitetspedagogisk utbildning

Vid LTU erbjuds universitetspedagogiska baskurser. Prefekt och handledare kan i samverkan med doktorand besluta ifall utbildningen ska utföras inom ramen för institutionstjänstgöringen eller som poänggivande kurs inom utbildningen. Överenskommelsen ska framgå i den individuella studieplanen.

Studiedokumentering i Ladok

Institutionens administratör ansvarar för att operativt registrera antagning och studieresultat i studiedokumentationssystemet Ladok. Bestämmelser om hur registret ska användas finns i ”Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor”.

Huvudhandledare ansvarar för att till institutionens administratör rapportera kurs- och avhandlingspoäng. Huvudhandledare säkerställer att aktivitetsgrad och försörjningstyp rapporteras vid minst två tillfällen per år så att uppgifterna är registrerade i Ladok efter kalenderhalvårets slut. 100 % studier motsvarar en arbetsinsats av 40 timmar/vecka i genomsnitt under ett kalenderhalvår. En icke aktiv doktorand har 0 % aktivitet, en aktiv doktorand har en aktivitet om 1 % eller mer.

Registrerade uppgifter i Ladok förmedlas per kalenderhalvår till SCB och UKÄ för sammanställning och publicering nationellt och internationellt. Statistiken utgör underlag för politiska beslut på nationell nivå, universitetets årsredovisning och interna uppföljningar och utvärderingar. Lönen för anställda doktorander regleras via en ”lönetrappa” som bestäms av uppnådda högskolepoäng. Prefekten beslutar om ny lön som gäller från månaden efter uppnådd nivå enligt Ladok.

Uppföljning av universitetets styrmått sker även under året vid uppföljningstillfällena per 30/4 och 30/9 vilket innebär att aktuella uppgifter ska vara registrerade i Ladok inför dessa uppföljningstillfällen.

Dubbel examen respektive gemensam examen

Avtal mellan universitetet och annat lärosäte om utbildning på forskarnivå med målet dubbel examen respektive gemensam doktorsexamen - double degree/joint degree - kan upprättas. Syftet med avtalet är att etablera nya samverkansprojekt och öka den vetenskapliga produktionen. Double degree innebär att doktoranden antas och examineras vid respektive lärosäte och att det i examensbevis framgår att doktoranden avlagt doktorsexamen vid respektive lärosäte efter samverkan mellan lärosätena. Två examensbevis utfärdas. Joint degree innebär att minst två lärosäten anordnar och genomför en gemensam utbildning som resulterar i en gemensam examen och ett examensbevis.

Forskarutbildningssamarbeten som leder till dubbel eller gemensam doktorsexamen kan inte skapas retroaktivt, en doktorander som redan är antagen till en utbildning på forskarnivå vid LTU kan inte i efterhand inträda i ett samarbete som resulterar i endera dubbel eller gemensam examen.

Studieuppehåll och studieavbrott

Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Högskoleförordning 6 kap. 29 §. Doktoranden ansöker om studieuppehåll.

När en doktorand, i samråd med en handledare, beslutar att avbryta forskarutbildningen innan avsedd examen ska prefekten genom beslut fastställa detta.

Institutionsadministratören är ansvarig för att registrera studieuppehåll och studieavbrott i Ladok.

Byte av forskningsämne

Då doktoranden önskar byta forskningsämne ansöker doktoranden om avbrott av utbildning i ämnet som doktoranden är antagen i. Ansökan om antagning i annat forskningsämne sker på blankett Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. En ny individuell studieplan upprättas. Ytterligare information framgår i avsnitt Tillträde till utbildning på forskarnivå.

Doktorandombud

Doktorandombudet är en samtalspart för doktorand som känner behov av att diskutera sin studiesituation, handledare eller dylikt med en opartisk person. Doktorandombudet har kompetens på docent-/professorsnivå. Ledamot i nämndernas gemensamma forskarutbildningsgrupp kan verka som doktorandombud i de fall då universitetets gemensamma doktorandombud inte är lämplig utifrån personliga relationer eller dylikt.