Hoppa till innehållet

Doktorsexamen

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Omfattningen av kurser kan variera mellan 60 och 120 högskolepoäng och det vetenskapliga arbetet mellan 120 och 180 högskolepoäng. Fördelning mellan kurser och vetenskapligt arbete framgår i den allmänna studieplanen för forskarutbildnngsämnet och i den individuell studieplan för enskild doktorand.

Examensmål är fastställt i högskoleförordningens examensordning (bilaga 2) och är vid Luleå tekniska universitet bilagd allmän studieplan för forskarutbildningsämnet samt utgör ett avsnitt i den individuella studieplanen. För doktorsexamen fordras att doktoranden dels godkänts i de prov som ingår i kursdelen, dels försvarat sin avhandling och blivit godkänd vid en muntlig offentlig disputation.

Doktorsavhandling

 Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Högskoleförordning 6 kap. 33 § (2010:1064).

En doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet kan utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som ett antal vetenskapliga artiklar (sammanläggningsavhandling). Varje forskarutbildningsämnes allmänna studieplan beskriver vilken typ av avhandling som krävs för ämnet.

Till en monografiavhandling kan bifogas tidigare utgivna publikationer. Doktorsavhandling i form av en sammanläggningsavhandling får godkännas endast om de olika delarbetena sammanförs i en inledande, sammanfattande text (en kappa). Kappan integrerar de olika delarna och tydliggör doktorandens arbetsinsats. Vid sammanläggningsavhandling där ett eller flera delarbeten har fler än en författare ska doktorandens insatser i de olika delarbetena beskrivas i kappan.

När arbetet är en sammanläggningsavhandling av artiklar ska de förtecknas. Det ska framgå om artiklarna är publicerade, accepterade, submitterade eller i manus samt artiklarnas titel, medförfattare, och tidskrift/konferens. Doktorsavhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas om författarnas insatser kan särskiljas.

Doktorsavhandlingen ska skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan om disputation

Doktorand som önskar få avlägga disputationsprov ska efter samråd med handledarna ansöka om detta hos ansvarig prefekt. Huvudhandledaren föreslår prefekten dels tid och plats för disputation, dels opponent, ledamöter i betygsnämnd inklusive en ersättare samt ordförande vid disputationen.

En presentation av föreslagen opponent och föreslagna ledamöter i betygsnämnden inklusive ersättaren samt deras CV ska bifogas ansökan om disputation. Opponent, ledamöter i betygsnämnden inklusive ersättare, huvudhandledare och biträdande handledare ska fylla i varsin jävsdeklaration, enligt mall, vilka bifogas ansökan.

Föreslagen opponent och ledamöter i betygsnämnden ska vara vidtalade och ha förklarat sig beredda att acceptera respektive uppdrag. En ersättare (reserv) för ordinare ledamot i betygsnämnden ska vara tillfrågad och villig att åta sig uppdraget.

En kort redogörelse för innehållet i avhandlingen (abstract) ska bifogas. Då arbetet är en sammanläggning av artiklar ska dessa förtecknas enligt mall där titel, medförfattare, tidskrift/konferens med datum för publicering/accepterad/presenterad framgår.

Prefektens beslut om tid och plats för disputationen samt förslag på opponent, betygsnämnd samt ordförande ska vara berörd fakultetsnämnd (ordförandenivå) tillhanda senast 8 terminsveckor före disputationen.

Fakultetsnämndens ordförande utser senast 4 terminsveckor före disputationen opponent, ledamöter i betygsnämnd och ordförande. Beslutet delges berörda parter.

Disputation sker under normal arbetstid 10 januari – 20 juni respektive 1 september – 20 december. Platsen för disputationen ska vara någon av Luleå tekniska universitets campusorter. Undantag kan endast medges efter särskild prövning. Prefekt motiverar särskilda skäl till varför undantag ska medges. Ansökan om undantag behandlas restriktivt. Rektors besluts- och delegationsordning reglerar beslutsvägarna inom universitetet.

Opponent

Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Högskoleförordning 6 kap. 33 § (2010:1064).

 • Opponenten ska vara en internationellt erkänd forskare inom ämnesområdet med kompetensnivån lägst docent.
 • Opponenten ska inte vara verksam vid Luleå tekniska universitet.
 • Opponenten ska fysiskt närvara vid disputationstillfället.
 • Tidigare eller nuvarande handledare får inte vara opponent.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens beviljas från ovanstående. Detta sker efter ansökan från prefekt. Prefekt beskriver och motiverar särskilda skäl till varför undantag ska medges. Ansökan om undantag behandlas restriktivt. Rektors besluts- och delegationsordning reglerar beslutsvägarna inom universitetet. Undantag kan medges endast avseende följande:
opponenten ska inneha lägst docentkompetens, opponenten inte ska vara verksam vid Luleå tekniska universitet, opponenten ska fysiskt närvara vid disputationstillfället.

Om utsedd opponent får förhinder ska, om tiden möjliggör detta, ordförande i berörd fakultetsnämnd utse en ny opponent efter förslag från prefekten.

Om en akut situation uppstår vid disputationstillfället ska någon av ledamöterna i betygsnämnden utses som opponent av i första hand ordförande i berörd fakultetsnämnd och i andra hand av utsedd ordförande vid disputationen. Betygsnämnden kompletteras då med utsedd ersättare för ordinarie ledamot.

Opponent erhåller ett arvode. Information om aktuellt belopp fås via HR. Till opponent utgår traktamente och resekostnadsersättning. Institutionen ansvarar för kostnaderna.

Betygsnämnd

Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Högskoleförordning 6 kap.34 § (2010:1064).

 • Ledamöterna i betygsnämnden ska ha kompetensnivå docent/professor.
 • Mer än ett kön ska finnas representerat i betygsnämnden.
 • Ledamöter i betygsnämnden ska inte vara verksam vid Luleå tekniska univeristet.
 • Ledamöter i betygsnämnden ska fysiskt närvara vid disputationstillfället.
 • Ersättare för ordinarie ledamot i betygsnämnden bör vara verksam vid Luleå tekniska universitet, men inte från samma avdelning som doktorand, huvudhandledare eller handledare.
 • Tidigare eller nuvarande handledare får inte ingå i betygsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens beviljas från ovanstående. Detta sker efter ansökan från prefekt. Prefekt beskriver och motiverar särskilda skäl till varför undantag ska medges. Ansökan om undantag behandlas restriktivt. Rektors besluts- och delegationsordning reglerar beslutsvägarna inom universitetet. Undantag kan medges endast avseende följande: ledamöter i betygsnämnden samt ersättare för ordinarie ledamot ska inneha lägst docentkompetens, ledamöter i betygsnämnden inte ska vara verksam vid Luleå tekniska universitet, ersättare för ordinarie ledamot i betygsnämnden bör vara verksam vid Luleå tekniska universitet men inte från samma avdelning som doktorand, huvudhandledare eller handledare, mer än ett kön ska finnas representerat i betygsnämnden, ledamöter i betygsnämnden ska fysiskt närvara vid disputationstillfället.

Betygsnämnden består normalt av tre ledamöter. I de fall avhandlingen är av sådan karaktär att tre ledamöter inte kan representera alla perspektiv på avhandlingen som är rimligt att kräva kan beslut fattas att betygsnämnden ska bestå av fem ledamöter.

Avser disputationen en examen där doktoranden tillåts en annan examensbenämning än den som är fastställd i allmän studieplan för forskningsämnet ska det i betygsnämnden ingå minst en representant för det vetenskapsområde där förledet är det normala.

Betygsnämnden utser ordförande inom sig.

Om ledamot i betygsnämnden får förhinder ska utsedd ersättare (reserv) ingå som en av tre ordinarie ledamöter i betygsnämnden. Ordförande i berörd fakultetsnämnd ska, om tiden möjliggör detta, utse en ny ersättare efter förslag från prefekten. Om en akut situation uppstår så att betygsnämnden vid disputationstillfället endast består av två personer ska lämplig behörig ersättare utses av i första hand ordförande i berörd fakultetsnämnd och i andra hand av utsedd ordförande vid disputationen. Ersättare som utses ska uppfylla de regler och riktlinjer som gäller för ledamot i betygsnämnd.

Till ledamöter i betygsnämnden utgår traktamente och resekostnadsersättning. Institutionen ansvarar för kostnaderna.

Ordförande vid disputation

Ordförande vid disputationen ska vara disputerad, en representant för universitetet, och leda disputationsakten. Ordförande vid disputationen ska inte vara doktorandens huvudhandledare eller någon av de biträdande handledarna.

Ordförande ska vara en ”neutral” person, eftersom man vill undvika eventuella spekulationer om jäv om något skulle inträffa vid disputationen och ordförande behöver kliva in och ta ett eller annat beslut, exempelvis ändra organisation opponent/betygsnämndsledamot om något akut inträffar, avbryta en diskussion eller dylikt.

Ordförande behöver inte nödvändigtvis vara en person från samma ämne/avdelning/institution som doktoranden eftersom rollen är att leda akten.

 

Tryckning, distribution och annonsering

Universitetsbiblioteket erbjuder dig en 30 minuters introduktion där de går igenom publiceringsprocessen för avhandlingar.
Du har även möjlighet att ställa frågor vid introduktionen.

Fredagar udda veckor kl. 13-13.30

Doktoranden ansvarar för

 • att senast tio terminsveckor före disputation boka tid för tryckning, så att avhandlingen senast tre terminsveckor före disputationen är tryckt och publicerad Bokning och beställning
 • att avhandlingens titel är likalydande med den av prefekt beslutade
 • att beställa tryckning av avhandling Bokning och beställning
 • att registrera doktorsavhandlingen i LTU: s publikationsdatabas Publicera avhandling
 • att kontakta biblioteket för att bestämma tidpunkt för spikning Bokning av tid för spikning
 • att avhandlingen är tryckt, spikad och publicerad senast tre terminsveckor före disputation
 • att distribuera avhandlingen till utsedda ledamöter i betygsnämnden, utsedd opponent och ordförande vid disputationen
 • att skicka webbadress till elektronisk utgåva av avhandlingen till externt och internt berörda och intresserade

Tryckeriet 
Läs här vad tryckeriet ansvarar för

Institutionen ansvarar för

 • att bekosta tryckning av avhandlingen och pdf-fil avsedd för elektronisk publicering
 • att senast tre terminsveckor före disputationen i universitetets kalendarium annonsera tid och plats för disputationen
 •  att kontakta doktoranden för eventuellt pressmeddelande

Nämndens sekreterare ansvarar för

 • att tre terminsveckor före disputation utfärda tillkännagivande med information om tid och plats för disputation samt webbadress till elektronisk upplaga
 • att diarieföra tillkännagivandet
 • att anslå tillkännagivandet vid Service desk, campus Luleå

Biblioteket ansvarar för

 • spikning av avhandlingen i universitetets bibliotek
 • elektronisk publicering av avhandlingen

Tillkännagivande om disputation

Tillkännagivande om disputation och publicering av avhandling ska ske senast 3 terminsveckor före disputation. Perioderna 20 december - 10 januari respektive 20 juni - 10 augusti exkluderas från de tre veckorna.

Undantag från ovanstående ska särskilt motiveras av prefekt. Prefekt motiverar särskilda skäl till varför undantag ska medges. Rektors besluts- och delegationsordning reglerar beslutsvägarna inom universitetet

Disputationsakten

Doktorsavhandlingen försvaras vid en offentlig disputation där språket är svenska eller engelska.

Disputationen leds av en ordförande som är utsedd av ordförande i berörd fakultetsnämnd.

Ordförande öppnar disputationsakten och hälsar de närvarande välkomna. Respondenten, opponenten och ledamöterna i betygsnämnden presenteras. Ordföranden redogör för ordningen vid disputationen. Respondenten ska ges möjlighet att presentera en förteckning över eventuella korrigeringar i avhandlingen.

Disputationen fortsätter därefter antingen med att respondenten presenterar sin doktorsavhandling eller med att opponenten ger en kort sammanfattning av innehållet i avhandlingen. Opponenten ska sedan framföra sina synpunkter på doktorsavhandlingen och respondenten besvara frågorna.

Därefter har först betygsnämnden, därefter övriga åhörare rätt att ställa frågor och ge synpunkter på doktorsavhandlingen i den ordning som ordförande bestämmer. Respondenten ska besvara frågorna.

Institutionen står för kostnaderna i samband med disputation.

Om utsedd opponent får förhinder ska, om tiden möjliggör detta, ordförande i berörd fakultetsnämnd utse en ny opponent efter förslag från prefekten. Om en akut situation uppstår vid disputationstillfället ska någon av ledamöterna i betygsnämnden utses som opponent av i första hand ordförande i berörd fakultetsnämnd och i andra hand av utsedd ordförande vid disputationen. Betygsnämnden kompletteras då med utsedd ersättare för ordinarie ledamot. Om ledamot i betygsnämnden får förhinder ska utsedd ersättare ingå som ordinarie ledamöter i betygsnämnden. Ordförande i berörd fakultetsnämnd ska, om tiden möjliggör detta, utse en ny ersättare efter förslag från prefekten. Om en akut situation uppstår så att betygsnämnden vid disputationstillfället endast består av två personer ska lämplig behörig ersättare utses av i första hand ordförande i berörd fakultetsnämnd och i andra hand av utsedd ordförande vid disputationen. Ersättare som utses ska uppfylla de regler och riktlinjer som gäller för ledamot i betygsnämnden.

Betygssättning

Efter disputationen sammanträder betygsnämnden för beslut om betyg. Betygsnämnden ska bedöma avhandling och disputation vad gäller:

 • Respondentens diskussion med opponent och förmåga att svara på frågor samt att diskutera betydelsen av sina resultat inom forskningsfältet
 • Vid sammanläggningsavhandling, kvaliteten på ramberättelsen och det vetenskapliga innehållet i de ingående delarbetena
 • Vid monografiavhandling, hela avhandlingens kvalitet

Mot bakgrund av denna bedömning fattar betygsnämnden beslut om betyget godkänd eller underkänd. Majoritetsbeslut gäller. Vid betyget underkänd ska särskild skriftlig motivering ges för underkännandet.

Betygsnämnden utser en ordförande inom sig (en av de tre ledamöterna). Betygsnämndens sammanträde består av två delar:

1. Under mötets första del får disputationsordförande, handledare och opponent bjudas in till att närvara. Då ges betygsnämnden möjlighet att diskutera respondentens prestationer med dessa aktörer.
2. Inför sammanträdets andra del beslutar betygsnämnden ifall någon utöver betygsnämnden ska närvara när betyget fastställs. Det är dock endast betygsnämnden som deltar i beslutet.

Efter fastställt beslut fylls ett betygsprotokoll i och undertecknas. Huvudhandledaren ansvarar för att betygsnämndens protokoll lämnas till ansvarig person vid institutionen där betyget registreras i Ladok.

Om det vid disputationen framkommer anmärkningar av så extraordinär karaktär att betygsnämnden anser det nödvändigt att inför sitt beslut företa särskilda undersökningar eller konsultationer får betygsnämnden ajournera detta sammanträde. Ajourneringen ska vara kort, max två veckor.

Information om tillbakadragen och/eller underkänd avhandling ska delges universitetsbiblioteket.

Examensbevis

Ansökan görs av doktoranden via www.student.ladok.se efter godkänd disputation. Kurser och avhandlingspoäng, 240 högskolepoäng, ska vara inrapporterade i Ladok innan du ansöker. Logga in med din personalanvändare och ansök om examen. Du ska själv kryssa i vilka kurser som ska ingå i din examen. Kurserna som du väljer ska vara enligt den senaste uppdaterade individuella studieplanen.

Handläggningstiden för examensbevis är ca 6-8 veckor. Examensbevis utfärdas på svenska och engelska.

Examensbeviset skickas till den adress som finns i Ladok. Kontrollera därför att dina kontakt- och adressuppgifter stämmer där. Examensbeviset skickas med rekommenderad post.

I examensbeviset framgår forskarutbildningsämne, det vetenskapliga arbetets titel, godkända kurser (prov) och tillgodoräknande av tidigare utbildning. Till examensbeviset bifogas bilagan Diploma Supplement. Bilagan underlättar erkännande av både utländska och inhemska examina.

Promotion

Luleå tekniska universitets årliga promotions- och installationshögtid äger rum varje år under andra lördagen i november månad. Vid högtiden promoveras nya doktorer.

Doktorander som disputerat 1 september-20 december och 10 januari-20 juni efterföljande år inbjuds till den akademiska högtiden innevarande kalenderår för att promoveras, förutsatt att doktoranden erhållit examensbevis eller lämnat in en komplett ansökan om examensbevis.

Inbjudan skickas till den postadress doktoranden angett i Ladok, det är därför viktigt att en aktuell adress angetts i Ladok.

Vid skäliga förhinder har nydisputerade doktorander som erhållit examensbevis rätt till promotion upp till två närmaste åren efter avlagd examen.