Hoppa till innehållet

Dubbel examen respektive gemensam examen

Samarbeten mellan LTU och ett eller flera andra lärosäten gällande  utbildning på forskarnivå som leder till dubbel eller gemensam forskarexamen kräver undertecknade avtal innan doktorander kan antas till utbildningen.

Forskarutbildningssamarbeten som leder till dubbel eller gemensam doktorsexamen kan inte skapas retroaktivt, en doktorand som redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid LTU kan inte i efterhand inträda i ett samarbete som resulterar i endera dubbel eller gemnsam examen.

Dubbel examen innebär att doktoranden antas och examineras vid respektive lärosäte och att det i examensbevis framgår att doktoranden avlagt doktorsexamen vid respektive lärosäte efter samverkan mellan lärosätena. Två examensbevis utfärdas.

Gemensam examen innebär att minst två lärosäten anordnar och genomför en gemensam utbildning som resulterar i en gemensam examen och ett examensbevis.

Syftet med utbildningssamarbeten på forskarnivå som leder till dubbel examen alternativt gemensam examen är att öka internationaliseringen och främja förutsättningar för arbete på en internationell arbetsmarknad samt möjliggöra breddad kompetens och samarbetsvinster för universiteten.

Avtal

Skapande av ett forskarutbildningssamarbete som leder till dubbel examen respektive gemensam examen sker i tre steg.

  • Avtal 1 beskriver övergripande förutsättningarna för samarbete mellan lärosäten och skapas på lärosätesnivå.
  • Avtal 2 beskriver programspecifika krav inom forskarutbildningen och skapas på institutionsnivå.
  • Avtal 3 berör specifika detaljer för varje individuell doktorand, utöver den individuella studieplanen (ISP). Avtalet ska undertecknas av de två ansvariga institutionerna och doktoranden.

Vid frågor kontakta: