Hoppa till innehållet

Examina på forskarnivå

Examensbenämning

Inom utbildningen kan licentiatexamen respektive doktorsexamen avläggas. Licentiatexamen kan antingen vara ett etappmål till doktorsexamen eller ett slutligt mål.

På Luleå tekniska universitet utfärdas nedanstående examina på forskarnivå. I examensbeviset framgår i vilket forskarutbildningsämne examen avlagts.

 • Teknologie licentiatexamen
 • Filosofie licentiatexamen
 • Juris licentiatexamen
 • Ekonomie licentiatexamen
 • Teknologie doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen
 • Juris doktorsexamen
 • Ekonomie doktorsexamen

Licentiatexamen respektive doktorsexamen ges normalt en benämning som svarar mot namnet på det vetenskapsområde inom vilket forskarutbildningsämnet är inrättat. Om särskilda skäl finns kan examen för en enskild doktorand ges annat förled än den som fastställts i den allmänna studieplanen. Ansökan om annat förled prövas på fakultetsnämndsnivå (ordförande) alternativt rektorsnivå. Prefekt ansöker om detta i samband med antagning av doktoranden eller så snart det under utbildningens gång finns anledning att pröva om examen ska få annat förled än det fastställda. 

Ordförande i filosofiska fakultetsnämnden beslutar då doktoranden är antagen i forskarutbildningsämne som tillhör humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde och doktoranden önskar få förledet teknologie på licentiatexamen eller doktorsexamen.

Ordförande i tekniska fakultetsnämnden beslutar då doktoranden är antagen i forskarutbildningsämne som tillhör tekniskt vetenskapsområde och doktoranden önskar få förledet filosofie alternativt ekonomie på licentiatexamen eller doktorsexamen.

Rektor beslutar då doktoranden önskar doktorsexamen inom annat vetenskapsområde än befintliga inom universitetet. Licentiatexamen utfärdas endast inom universitetets befintliga vetenskapsområden. Ansökan ska vara rektor tillhanda i god tid innan ordförande (för den nämnd till vilket forskarutbildningsämnet hör) ska utse opponent, betygsnämnd och ordförande, för disputation.

Bedömningsgrunder
Vid prövning av möjligheten att erhålla annat förled på examen än det som gäller för det vetenskapsområde till vilket forskarutbildningsämnet hör gäller följande bedömningsgrunder: 

 • doktorandens examen på grundnivå/avancerad nivå
 • behörighetskrav för antagning till forskarutbildningsämnet
 • handledares kompetensområde
 • licentiatuppsatsens/doktorsavhandlingens inriktning

Examinator

 • Examinator ska ha kompetensnivå docent eller professor och ha en anställning vid Luleå tekniska universitet.
 • Rektors besluts- och delegationsordning reglerar beslutsvägarna inom universitetet.