Hoppa till innehållet

Handledning

För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. Högskoleförordning 6 kap. 28 § (2010:1064).

Prefekt utser på delegation av rektor minst två handledare per doktorand. En utses som huvudhandledare, övriga som biträdande handledare. Jämn könsfördelning ska beaktas vid utseende av handledare. I doktorandens individuella studieplan ska framgå vilken roll huvudhandledare respektive biträdande handledare har och hur ansvaret fördelas mellan dem. Den individuella studieplanen undertecknas av doktoranden och handledarna för att konfirmera överenskommelsen om innehåll och genomförande av doktorandens utbildning.

Handledares anställning och kompetens

Huvudhandledare för nyantagen doktorand ska vara tillsvidareanställd > 50 procent av heltid vid LTU. Om huvudhandledares anställning vid universitetet upphör före den tidpunkt doktoranden avlägger examen kan denne efter beslut av prefekt kvarstå som huvudhandledare till dess att doktoranden avlagt examen.

Huvudhandledare ska inneha lägst docentkompetens.

Biträdande handledare ska lägst ha kompetensen doktorsexamen/motsvarande konstnärlig kompetens.

Jämn könsfördelning ska beaktas vid utseende av handledare.

Om byte av handledare sker under doktorandens forskarutbildning ska ovanstående tillgodoses.

Prefekt ansvarar för att tillse att minst en av doktorandens handledare har genomgått handledarutbildning vid LTU eller motsvarande utbildning vid annat lärosäte.

Handledares ansvar

Huvudhandledaren ansvarar för att

  • utforma doktorandens individuella studieplan och definiera doktorandens forskningsprojekt i samband med antagning av och i samverkan med doktoranden,
  • handleda doktoranden vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt utifrån fastställd allmän studieplan för forskarutbildningsämnet och doktorandens individuella studieplan,
  • följa upp den individuella studieplanen i samverkan med doktoranden minst en gång per år inför fastställande av prefekt,
  • koordinera samverkan mellan handledare, doktorand och i förekommande fall personalansvarig för externt anställd doktorand,
  • rapportera doktorandens godkända avhandlingspoäng,
  • säkerställa att aktivitetsgrad och försörjning rapporteras in,
  • upprätta och revidera finansieringsplan inför fastställande av prefekt.

Biträdande handledare ansvarar för att

  • komplettera den vetenskapliga/konstnärliga och pedagogiska kompetensen i projektet.

Handledningens omfattning

Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. Höskoleförordning 6 kap. 28 §   

Handledningen ska anpassas efter behov och kan variera över tid men minst 10 timmar/termin ska doktorand som bedriver utbildningen på heltid handledas via personligt möte. Minst en gång per termin bör doktorand samt huvudhandledare och biträdande handledare träffas gemensamt för uppföljning och planering av utbildningen.

Byte av handledare

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Högskoleförordning 6 kap. 28 § (2010:1064)

Doktorand som begär att få byta handledare ska tillåtas att göra det. Prefekt utser, på delegation av rektor, handledare.
Den individuella studieplanen uppdateras och handledarbytet registreras i Ladok.

Jäv

Luleå tekniska universitet är en förvaltningsmyndighet. Vid en myndighet ska all handläggning och allt beslutsfattande präglas av objektivitet, saklighet och opartiskhet.

När det gäller utbildning på forskarnivå så aktualiseras jäv främst i samband med handledare-/doktorandrelationen, examination och utseende av ledamot i betygsnämnd och opponent.

Indragning av handledning och andra resurser

Högskoleförordning 6 kap. Rätt till handledning och andra resurser

30 § Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurserna får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (2010:1064).

31 § Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen. Förordning (2010:1064).

Närmare information om tillvägagångsättet vid prövning av doktorands åsidosättande av sina åtagande fås via universitetets jurister. Du når  juristerna via funktionsbrevlådan jurister@ltu.se

Beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.