Hoppa till innehållet

Kursutbud

Aktuellt utbud av forskarutbildningskurser

Planera och genomföra kurs

Kurs på forskarnivå planeras och genomförs vid institution med ämneskompetens. Examinator för kurs ska ha kompetensnivå docent eller professor och ha en anställning vid Luleå tekniska universitet.

Kurser som publiceras på universitetets hemsida ska ha en kursplan. Prefekt fastställer kursplan utformad enligt fastställd mall. Kursplan ska diarieföras.

För de generella forskarutbildningskurserna ska kursvärdering genomföras efter avslutad kurs och en kursutvecklingsrapport sammanställas. 

Huvudhandledaren fungerar som examinator för kompetensutvecklande kurser och utbildningar.

Prov i utbildning

Prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas enligt det betygssystem som högskolan föreskriver. Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Högskoleförordning 6 kap. 32 § (2010:1064).

Prov  som ingår i utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet ges betyget godkänd eller underkänd. Studieresultat inrapporteras i Ladok senaste fem arbetsdagar efter rättningen av examinationen är avslutad. Examinator för kurs ansvarar för att godkända doktorander registreras i Ladok via institutionens administratör. 

Ansökan, antagning och resultat på kurs

Anmälan till universitetets forskarutbildningskurser sker enligt anvisning i respektive kursplan.

Doktorand som önskar gå en kurs på grundnivå/avancerad nivå ansöker i konkurrens med andra sökande till kursen. 

Huvudhandledaren ansvarar för att godkänd kurs registreras i Ladok via institutionens administratör. Kurs som godkänts vid annat lärosäte än Luleå tekniska universitet under doktorandens forskarutbildning  tillgodoräknas av huvudhandledaren. I kursintyget framgår examinator och lärosäte vid vilken kursen godkänts.

Deltagare i kurs på forskarnivå som är antagen till utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte än Luleå tekniska universitet ska efter godkänd examination i kursen få ett kursbevis via den institution som ansvarar för kursen.

Kursvärdering

En viktig del i det kontinuerliga kvalitetsarbetet gällande kurser är kursvärderingar. 

Kursvärderingar
Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.

Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Högskoleförordning, 1 kap, 14 §

Tillgodoräknade av tidigare studier

Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. (SFS 2006:1053).

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. (SFS 2006:1053).

Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. Högskoleförordning 6 kap. 6-8 § (SFS 2010:1064).

En doktorands ansökan om tillgodoräknande ska gälla kurser och kunskaper som är relevanta för doktorandens forskarutbildning och som adresserar de kunskapskrav som finns i den allmänna studieplanen för det aktuella forskningsämnet, doktorandens individuella studieplan och högskoleförordningens examensmål. Ansökan bör ske i nära anslutning till antagningen, eftersom ett beslut om tillgodoräknande tidigt i doktorandens forskarutbildning ger förutsättningar för den kommande planeringen av innehåll i utbildningen. Bedömning och beslut av tillgodoräknandets omfattning sker kurs för kurs.

Vid antagning till senare del ansöker doktoranden om tillgodoräknande av tidigare godkända kurser.

Ordförande i berörd fakultetsnämnd beslutar om eventuellt tillgodoräknande.