Hoppa till innehållet

Tillgodoräknade av tidigare studier

Publicerad: 22 juli 2020

Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. (SFS 2006:1053).

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. (SFS 2006:1053).

Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. Högskoleförordning 6 kap. 6-8 § (SFS 2010:1064).

En doktorands ansökan om tillgodoräknande ska gälla kurser och kunskaper som är relevanta för doktorandens forskarutbildning och som adresserar de kunskapskrav som finns i den allmänna studieplanen för det aktuella forskningsämnet, doktorandens individuella studieplan och högskoleförordningens examensmål. Ansökan bör ske i nära anslutning till antagningen, eftersom ett beslut om tillgodoräknande tidigt i doktorandens forskarutbildning ger förutsättningar för den kommande planeringen av innehåll i utbildningen. Bedömning och beslut av tillgodoräknandets omfattning sker kurs för kurs.

Vid antagning till senare del ansöker doktoranden om tillgodoräknande av tidigare godkända kurser.

Ordförande i berörd fakultetsnämnd beslutar om eventuellt tillgodoräknande.