Hoppa till innehållet

Licentiatexamen

Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng. Examen kan antingen var en egen examen eller en etapp på vägen mot en doktorsexamen. Omfattningen av kurser kan variera mellan 30 och 60 högskolepoäng och det vetenskapliga arbetet mellan 60 och 90 högskolepoäng. Fördelning mellan kurser och vetenskapligt arbete framgår i allmän studieplan för forskarutbildningsämnet och i individuell studieplan för enskild doktorand.

Examensmål är fastställt i högskoleförordningens examensordning (bilaga 2) och är vid Luleå tekniska universitet bilagd allmän studieplan för forskarutbildningsämnet samt utgör ett avsnitt i den individuella studieplanen. För licentiatexamen fordras att doktoranden dels godkänts i de prov som ingår i kursdelen, dels blivit godkänd på innehåll och presentation av licentiatuppsatsen.

Licentiatuppsats

Det självständiga forskningsarbetet ska resultera i en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen ska vara av sådan vetenskaplig nivå att den efter eventuell omarbetning kan ingå i en publikation av god internationell standard.

En licentiatuppsats vid Luleå tekniska universitet kan utformas antingen som en  sammanläggning av ett antal vetenskapliga artiklar eller som en monografi. Varje forskarutbildningsämnes allmänna studieplan beskriver vilken typ av uppsats som krävs för ämnet.

Vetenskaplig uppsats som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som gemensam licentiatuppsats om författarnas insatser kan särskiljas. En sammanfogande text, en kappa, integrerar de olika delarna och tydliggör doktorandens arbetsinsats.

Licentiatuppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska.

Anhållan om licentiatseminarium

Doktorand som önskar hålla licentiatseminarium ska efter samråd med handledarna anhålla om detta hos ansvarig prefekt. Huvudhandledaren föreslår prefekten dels tid och plats för seminariet, dels diskutant och examinator. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området föreslås  även ordförande för seminariet. Då annan än ämnesföreträdaren är examinator ska samråd ske med denne. 

Prefekten ansvarar för att berörd nämnd (ordförandenivå) senast 8 terminsveckor före seminariet, delges beslut om tid och plats, utsedd examinator och diskutant samt  inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området  även ordförande för licentiatseminariet.

En kort redogörelse för innehållet i licentiatuppsatsen (abstract) samt information om huruvida det vetenskapliga arbete utformats som monografi eller sammanläggning av artiklar bifogas.

Vid sammanläggning av artiklar ska dessa förtecknas enligt mall där titel, medförfattare, tidskrift/konferens med datum för publicering/accepterad/presenterad och antalet sidor i kappan framgår.

Licentiatseminariet är offentligt och sker under normal arbetstid under tiden 10 januari-20 juni respektive 1 september-20 december. Platsen för seminariet ska vara någon av Luleå tekniska universitets campusorter. Undantag kan endast medges efter särskild prövning. Prefekt motiverar särskilda skäl till varför undantag ska medges. Ansökan om undantag behandlas restriktivt. Rektors besluts- och delegationsordning reglerar beslutsvägarna inom universitetet.

Seminariet ska genomföras på svenska eller engelska

Diskutant vid licentiatseminarium

Diskutant ska  lägst ha kompetensnivå doktorsexamen eller motsvarande konstnärlig kompetens och får inte tillhöra samma forskarutbildningsämne inom universitetet som doktoranden eller någon av handledarna. Diskutant erhåller ett arvode. HR tillhandahåller information om aktuellt belopp.

Examinator vid licentiatseminarium

Examinator ska ha kompetensnivå docent eller professor och ha en anställning vid Luleå tekniska universitet.

Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området tillåts inte examinator vara samma person som huvudhandledare eller biträdande handledare.

Inom det tekniska området tillåts examinator vara samma person som huvudhandledaren.

Ordförande vid licentiatseminarium

Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området utses en ordförande för licentiatseminariet.

Tryckning, distribution och annonsering

Doktoranden ansvarar för

 • att senast tio terminsveckor före licentiatseminariet boka tid för tryckning, så att uppsatsen senast tre terminsveckor före seminarietär tryckt och publicerad Bokning och beställning
 • att uppsatsens titel är likalydande med den av prefekt beslutade
 • att beställa tryckning av uppsatsen Bokning och beställning
 • att registrera uppsatsen i LTU:s publikationsdatabas Publicera licentiatuppsats
 • att uppsatsen är tryckt och publicerad senast tre terminsveckor för seminariet
 • att distribuera uppsatsen till utsedd diskutant och examinator
 • att skicka webbadress till elektronisk utgåva av uppsatsen till externt och internt berörda och intresserade

Tryckeriet 
Läs här vad tryckeriet ansvarar för

Institutionen ansvarar för

 • att bekosta tryckning av uppsatsen och pdf-fil avsedd för elektronisk publicering
 • att senast tre terminsveckor före licentiatseminarium i universitetets kalendarium annonsera tid och plats för seminariet
 • att kontakta doktoranden för eventuellt pressmeddelande

Nämndens sekreterare ansvarar för

 • att tre terminsveckor före disputation utfärda tillkännagivande med information om tid och plats för licentiatseminarium samt webbadress till elektronisk upplaga
 • att diarieföra tillkännagivandet
 • att anslå tillkännagivandet vid Service desk, campus Luleå

Biblioteket ansvarar för

 • att elektroniskt publicera licentiatuppsatsen i LTU: s publiceringsdatabas

Tillkännagivande om licentiatseminarium

Tillkännagivande om licentiatseminarium och publicering av licentiatuppsats ska ske senast 3 terminsveckor före seminariet. Perioderna 20 december - 10 januari respektive 20 juni - 10 augusti exkluderas från de tre veckorna.

Undantag från ovanstående ska särskilt motiveras av prefekt. Prefekt motiverar särskilda skäl till varför undantag ska medges. Rektors besluts- och delegationsordning reglerar beslutsvägarna inom universitetet

Betygssättning

Examinator betygssätter uppsatsen med betyget godkänd eller underkänd. Efter fastställt beslut fylls ett betygsprotokoll i och undertecknas.

Examensbevis

Ansökan görs via www.student.ladok.se efter godkänt licentiatseminarium. Kurser och avhandlingspoäng, 120 högskolepoäng, ska vara inrapporterade i Ladok innan du ansöker. Logga in med din personalanvändare och ansök om examen. Du ska själv kryssa i vilka kurser som ska ingå i din examen. Kurserna som du väljer ska vara enligt den senaste uppdaterade individuella studieplanen.

Handläggningstid för examensbevis är ca 6-8 veckor. Examensbevis utfärdas på svenska och engelska.

Examensbeviset skickas till den adress som finns i systemet. Kontrollera därför att dina kontakt- och adressuppgifter stämmer där. Examensbeviset skickas med rekommenderad post.

I examensbeviset framgår forskarutbildningsämne, det vetenskapliga arbetets titel, godkända kurser (prov) och tillgodoräknande av tidigare utbildning. Till examensbeviset bifogas bilagan Diploma Supplement. Bilagan underlättar erkännande av både utländska och inhemska examina.