Hoppa till innehållet

Studiefinansiering

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §. HF 7:34 (2006:1053). Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen. HF 7:36 (2010:1064).

Rektor har delegerat till prefekt att anta sökande till utbildning på forskarnivå. Prefekten bedömer inför rekrytering och antagning av doktorand att finansiering kan säkras under utbildningen. Förändras eller upphör de ekonomiska grunderna för studiefinansiering under studietiden ansvarar prefekten för att förutsättningar för fortsatt studiefinansiering skapas.

Doktorandanställning

Anställning som doktorand regleras av Högskoleförordning, kap. 5 §§ 1-7.

Vid Luleå tekniska universitet gäller anställning som doktorand i första hand och anställningen regleras av följande lokala regler:

Anställning som doktorand förutsätter att man är antagen till utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet.

Anställning för doktorander ska meddelas tillsvidare, dock längst till viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Det första förordnandet får avse högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år om anställningen omfattar 50 procent av heltid. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på heltid under fyra år. Vid studier som avslutas med licentiatexamen får doktoranden vara anställd maximalt fyra år om anställningen omfattar 50 procent av heltid. Från dessa tider skall avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre om det finns särskilda skäl, såsom vid ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet. Tjänstledighet medges normalt inte under studietiden förutom lagstadgad rätt till sjuk- eller föräldraledighet.

Om doktorand önskar säga upp sig från sin doktorandtjänst är uppsägningstiden 1 månad om anställningstiden är kortare än 1 år och 2 månader om anställningstiden är längre än 1 år. Ytterligare upplysningar lämnas av HR.

Lön och examenspremie

Lönen för anställda doktorander regleras via en ”lönetrappa” som bestäms av uppnådda högskolepoäng. 

Doktorand som har haft doktorandanställning och disputerar inom fyra år (fem år om 20 % institutionstjänstgöring ingår) har rätt att erhålla en examenspremie.

Stipendium

Luleå tekniska universitet tillåter normalt inte antagning av doktorander med försörjning via stipendium, möjlighet till anställning ska alltid utredas i första hand.

Om avsikten är att doktoranden ska finansieras med stipendium krävs särskilt beslut/dispens av rektor. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja sådan dispens. Rektor beslutar om dispens efter ansökan från prefekt och beredning av HR. 

Doktorand med extern anställning

Utbildningen kan finansieras med en anställning inom företag, myndigheter, landsting, kommun eller vid annan högskola. Utbildningen genomförs på arbetsplatsen och/eller inom universitetet. Det är Luleå tekniska universitet som är antagningsansvarig och därmed ansvarig för doktorandens utbildning medan den externa arbetsgivaren är ansvarig arbetsgivare för doktoranden. Samtliga antagna doktorander vid Luleå tekniska universitet, oavsett finansieringsform, följer högskoleförordning, samt LTU:s lokala regler och riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå.

Rektor har fastställt riktlinjer som gäller vid antagning av doktorand med extern anställning och extern finansiering. Enligt riktlinjerna ska avtal upprättas mellan prefekt och doktorandens arbetsgivare inför antagning. Universitetets jurister har skapat en mall för upprättande av avtalet.

Vid frånsteg från mallen eller vid andra frågor som inte täcks in i avtalet kontakta juristerna via jurister@ltu.se