Hoppa till innehållet

Doktorandanställning

Publicerad: 23 juli 2020

Anställning som doktorand regleras av Högskoleförordning, kap. 5 §§ 1-7.

Vid Luleå tekniska universitet gäller anställning som doktorand i första hand och anställningen regleras av följande lokala regler:

Anställning som doktorand förutsätter att man är antagen till utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet.

Anställning för doktorander ska meddelas tillsvidare, dock längst till viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Det första förordnandet får avse högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år om anställningen omfattar 50 procent av heltid. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på heltid under fyra år. Vid studier som avslutas med licentiatexamen får doktoranden vara anställd maximalt fyra år om anställningen omfattar 50 procent av heltid. Från dessa tider skall avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre om det finns särskilda skäl, såsom vid ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet. Tjänstledighet medges normalt inte under studietiden förutom lagstadgad rätt till sjuk- eller föräldraledighet.

Om doktorand önskar säga upp sig från sin doktorandtjänst är uppsägningstiden 1 månad om anställningstiden är kortare än 1 år och 2 månader om anställningstiden är längre än 1 år. Ytterligare upplysningar lämnas av HR.