Hoppa till innehållet

Utbildning på forskarnivå

Syfte och mål

Utbildning på forskarnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på forskarnivå skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (Högskolelag 1 kap 9a §).

Examensmålet för en doktorsexamen är 240 högskolepoäng inklusive en godkänd avhandling om minst 120 högskolepoäng. För att nå examensmålet för licentiatexamen ska doktoranden fullgöra en utbildning om minst 120 högskolepoäng inklusive en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng. I utbildningen ska doktoranden uppnå mål som ger kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt (Högskoleförordning,  bilaga 2 – examensordning). Eventuella lokala mål för utbildningen inom det specifika forskarutbildningsämnet framgår i ämnets allmänna studieplan.

Kvalitetssäkring och uppföljning

Fakultetsnämnderna ansvarar för strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på forskarnivå. I enlighet med fastställd riktlinje genomförs systematiskt enkätunderökningar där doktoranders, handledares och alumners upplevelser av utbildningsprocessen följs upp. Även uppföljning av prefekters delegerade beslutanderätten sker (LTU-4198-2021).

Vartannat år utvärderas universitetets samtliga forskningsämnen. Utvärderingen genomförs via en modelll som omfattar ett antal kvantitativa mått, självvärdering samt dialog, summering och identifiering av eventuella åtgärdsbehov (LTU-3448-2020).

Handbok för utbildning på forskarnivå innehåller interna riktlinjer, checklistor, blanketter och mallar samt referenser till Högskoleförordning och nationella lagar och bidrar till att tydliggöra regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå.