Hoppa till innehållet

Kvalitetssäkring och uppföljning

Publicerad: 17 juni 2020

Fakultetsnämnderna ansvarar för strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på forskarnivå. I enlighet med fastställd riktlinje genomförs systematiskt enkätunderökningar där doktoranders, handledares och alumners upplevelser av utbildningsprocessen följs upp. Även uppföljning av prefekters delegerade beslutanderätten sker (LTU-4198-2021).

Vartannat år utvärderas universitetets samtliga forskningsämnen. Utvärderingen genomförs via en modelll som omfattar ett antal kvantitativa mått, självvärdering samt dialog, summering och identifiering av eventuella åtgärdsbehov (LTU-3448-2020).

Handbok för utbildning på forskarnivå innehåller interna riktlinjer, checklistor, blanketter och mallar samt referenser till Högskoleförordning och nationella lagar och bidrar till att tydliggöra regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå.