Hoppa till innehållet

Syfte och mål

Publicerad: 10 juni 2020

Utbildning på forskarnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på forskarnivå skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (Högskolelag 1 kap 9a §).

Examensmålet för en doktorsexamen är 240 högskolepoäng inklusive en godkänd avhandling om minst 120 högskolepoäng. För att nå examensmålet för licentiatexamen ska doktoranden fullgöra en utbildning om minst 120 högskolepoäng inklusive en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng. I utbildningen ska doktoranden uppnå mål som ger kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt (Högskoleförordning,  bilaga 2 – examensordning). Eventuella lokala mål för utbildningen inom det specifika forskarutbildningsämnet framgår i ämnets allmänna studieplan.