1 Utbildning på forskarnivå

Publicerad: 20 februari 2010

1.1 Syfte och mål

Utbildning på forskarnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på forskarnivå skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (HL 1 kap 9a §).

Examensmålet för en doktorsexamen är 240 högskolepoäng inklusive en godkänd avhandling om minst 120 hp. För att nå examensmålet för licentiatexamen ska doktoranden fullgöra en utbildning om minst 120 högskolepoäng inklusive en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp. I utbildningen ska doktoranden uppnå mål som ger kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt (Högskoleförordning,  bilaga 2 – examensordning). Eventuella lokala mål för utbildningen inom det specifika forskarutbildningsämnet framgår i ämnets allmänna studieplan.

1.2 Kvalitetssäkring och uppföljning

Fakultetsnämnderna har fastställt hur processen utbildning på forskarnivå ska kvalitetssäkras samt hur och när uppföljning ska ske för att syfte och mål ska nås effektivt och med kvalitet.

Uppföljning sker årligen då prefekter rapporterar till fakultetsnämnderna vilka kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits inom institutionen. Fakultetsnämnder tar del av statistik  för utbildning på forskarnivå. Doktoranders, medarbetares och alumners upplevelse av utbildningsprocessen följs upp via återkommande enkätundersökningar. Nämnderna har fastställt hur och när tillsyn över den till prefekter delegerade beslutanderätten sker.

Uppföljning och utvärdering av forskarutbildningsämnen sker via indikatorerna externfinansieringsgrad, vetenskapliga artiklar och konstnärligt utvecklingsarbete, forskarexamina samt personalgruppens sammansättning.

Handbok för utbildning på forskarnivå samt handläggningsordningar, mallar och blanketter bidrar till att tydliggöra regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå.