10 Examensbenämning

Publicerad: 13 januari 2010
spikning.jpg

Inom utbildningen kan licentiat- respektive doktorsexamen avläggas. Licentiatexamen kan antingen vara ett etappmål till doktorsexamen eller ett slutligt mål.

På Luleå tekniska universitet utfärdas nedanstående examina på forskarnivå. I examensbeviset framgår i vilket forskarutbildningsämne examen avlagts.

Teknologie doktorsexamen Doctor of Philosophy (PhD)
Filosofie doktorsexamen Doctor of Philosophy (PhD)
Ekonomie doktorsexamen Doctor of Philosophy (PhD)
Juris doktorsexamen Doctor of Laws (LLD)
Teknologie licentiatexamen Licentiate of Engineering
Filosofie licentiatexamen Licentiate of Philosophy
Ekonomie licentiatexamen Licentiate of Philosophy
Juris licentiatexamen Licentiate of Laws

Licentiat- respektive doktorsexamen ges normalt en benämning som svarar mot namnet på det vetenskapsområde inom vilket forskarutbildningsämnet är inrättat. Om särskilda skäl finns kan examen för en enskild doktorand ges annat förled än den som fastställts i den allmänna studieplanen. Ansökan om annat förled prövas på nämnds- (ordförande) alternativt rektorsnivå (dnr 3033-06). Prefekt ansöker om detta i samband med antagning av doktoranden eller så snart det under utbildningens gång finns anledning att pröva om examen ska få annat förled än det fastställda. Fakultetsnämndens ordförande beslutar senast 12 veckor före licentiatseminarium/disputation.

Ordförande FFN beslutar då doktoranden är antagen i forskarutbildningsämne som tillhör humanistisk-samhällsvetenskapligt område och doktoranden önskar få förledet teknologie på licentiat- eller doktorsexamen.

Ordförande TFN beslutar då doktoranden är antagen i forskarutbildningsämne som tillhör tekniskt område och doktoranden önskar få förledet filosofie alternativt ekonomie på licentiat- eller doktorsexamen.

Rektor beslutar då doktoranden önskar doktorsexamen inom annat vetenskapsområde än befintliga inom universitetet. Licentiatexamen utfärdas endast inom universitetets befintliga vetenskapsområden. Ansökan ska vara rektor tillhanda i god tid innan ordförande (för den nämnd till vilket forskarutbildningsämnet hör) ska utse opponent, betygsnämnd och ordförande, dock senast 12 veckor innan datum för disputation.

Bedömningsgrunder
Vid prövning av möjligheten att erhålla annat förled på examen än det som gäller för det vetenskapsområde till vilket forskarutbildningsämnet hör gäller följande bedömningsgrunder: 

  • doktorandens examen på grundnivå/avancerad nivå
  • behörighetskrav för antagning till forskarutbildningsämnet
  • handledares kompetensområde
  • licentiatuppsatsens/doktorsavhandlingens inriktning