12 Licentiatexamen

Publicerad: 22 december 2009

Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng. Examen kan antingen var en egen examen eller en etapp på vägen mot en doktorsexamen. För licentiatexamen fordras att doktorand blivit godkänd på innehåll och presentation av licentiatuppsatsen samt på prov som ingår i utbildningen. Examensmål är fastställt i högskoleförordningens examensordning (HF, bilaga 2) och är vid Luleå tekniska universitet bilagd allmän studieplan för forskarutbildningsämnet.

Omfattningen av kurser kan variera mellan 30 och 60 högskolepoäng och det vetenskapliga arbetet mellan 60 och 90 högskolepoäng. Fördelning mellan kurser och vetenskapligt arbete framgår i allmän studieplan för forskarutbildningsämnet och i individuell studieplan för enskild doktorand.

Licentiatseminarium sker inom terminstid och på någon av universitets campusorter.

Terminstid:10 januari – 20 juni, 1 september – 20 december.

12.1 Licentiatuppsats

Det självständiga forskningsarbetet ska resultera i en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen ska vara av sådan vetenskaplig nivå att den efter eventuell omarbetning kan ingå i en publikation av god internationell standard.

Uppsatsen utformas som en monografi eller som en sammanläggning av ett antal vetenskapliga artiklar. Vetenskaplig uppsats som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som gemensam licentiatuppsats om författarnas insatser kan särskiljas. En sammanfogande text, en kappa, integrerar de olika delarna och tydliggör doktorandens arbetsinsats.

Licentiatuppsatsen kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska (dnr 2783-09). Nämndens ordförande beslutar om annat språk tillåts.

12.2 Anhållan om licentiatseminarium

Doktorand som önskar hålla licentiatseminarium ska efter samråd med handledarna anhålla om detta hos ansvarig prefekt. Huvudhandledaren föreslår prefekten tid och plats för seminariet, examinator samt diskutant. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området föreslås  även ordförande för seminariet (dnr 1443-14),

Prefekten ansvarar för att berörd nämnd (ordförandenivå) senast 8 terminsveckor före seminariet, delges beslut om tid och plats, utsedd examinator och diskutant samt  inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området  även ordförande för licentiatseminariet (dnr 1443-14). En kort redogörelse för innehållet i licentiatuppsatsen (abstract) samt information om huruvida det vetenskapliga arbete utformats som monografi eller sammanläggning av artiklar bifogas.

Vid sammanläggning av artiklar ska dessa förtecknas enligt mall där titel, medförfattare, tidskrift/konferens med datum för publicering/accepterad/presenterad och antalet sidor i kappan framgår.

Tillkännagivande om licentiatseminarium och publicering av licentiatuppsatsen ska ske senast 3 terminsveckor före seminariet. Perioderna 20 december - 10 januari respektive 20 juni - 10 augusti exkluderas från de tre veckorna (se Checklista).

Önskar doktoranden att licentiatexamen ges en annan benämning än den examensbenämning som framgår i allmän studieplan för forskarutbildningsämnet ska en ansökan om detta lämnas till fakultetsnämnden för beslut av ordförande (se pkt 10 Examensbenämning).

12.3 Tryckning, distribution och annonsering

12.3.1 Doktoranden ansvarar för

 • att senast tio terminsveckor före licentiatseminariet boka en tid för tryckning så att uppsatsen är tryckt och publicerad senast tre terminsveckor före seminariet. Beställning sker via tryckeriet (info och beställning via Grafiska tjänsters hemsida),
 • att registrera licentiatuppsatsen i LTU: s publiceringsdatabas,
 • att lämna en korrekturläst och språkgranskad pdf-fil till tryckeriet enligt överenskommen tid med tryckeriet (se info på Grafiska tjänsters hemsida),
 • att skicka uppsatsen till utsedd diskutant och examinator,
 • att skicka webbadress till elektronisk utgåva av uppsatsen till berörda och intresserade.

12.3.2 Tryckeriet ansvarar för

 • sättning av omslag, tryckning och distribution av licentiatuppsatsen. Omslaget ska utformas i enlighet med universitetets grafiska profil och vara fast förbundet med inlagan. Serien Licentiatuppsats är en onumrerad serie. Varje uppsats får ett unikt ISBN,
 • att biblioteket erhåller ett tryckt exemplar samt att pdf-fil avsedd för elektronisk publicering läggs in i LTU: s publiceringsdatabas,
 • att berörd fakultetsnämnd (sekreterare) erhåller ett tryckt hålslaget exemplar,
 • att institutionen erhåller det antal exemplar av uppsatsen som beställts och som är avsedd för egen distribution,
 • att ett arkivexemplar skickas till Arkiv och registratur.

12.3.3 Institutionen ansvarar för

 • att bekosta tryckning av uppsatsen och tillverkning av pdf-fil avsedd för elektronisk publicering.

12.3.4 Nämndens sekreterare ansvarar för

 • att utfärda tillkännagivande där webbadress till elektronisk utgåva av licentiatuppsatsen framgår. Originalet läggs i doktorandakten som överlämnas till examenshandläggare på Studentservice. Tillkännagivande anslås i biblioteket. Tillkännagivandet delges elektroniskt till Kommunikation och varumärke, Biblioteket, berörd institution och berörd nämnd.

12.3.5 Biblioteket ansvarar för

 • att elektroniskt publicera licentiatuppsatsen i i LTU: s publiceringsdatabas.

12.3.6 Kommunikation och varumärke ansvarar för

 • att senast tre terminsveckor före licentiatseminariet i universitetets kalendarium annonsera tid och plats för licentiatseminariet samt ange webbadress där uppsatsen är publicerad.

12.4 Licentiatseminarium

Licentiatseminariet är offentligt och ska hållas vid någon av universitetets campusorter under normal arbetstid under tiden 10 januari-20 juni respektive 1 september-20 december. Seminariet ska genomföras på svenska, engelska, norska eller danska.

Tillkännagivande och publicering ska ske minst tre terminsveckor före seminariet. Undantag från tidsramen tre veckor beslutas av chefen för Utbildnings- och forskningsenheten. Institutionen ansvarar för kostnader i samband med licentiatseminarium.

12.4.1 Diskutant

Diskutant ska vid licentiatseminarier lägst ha kompetensnivå doktorsexamen eller motsvarande konstnärlig kompetens och får inte tillhöra samma forskarutbildningsämne inom universitetet som doktoranden eller någon av handledarna (dnr 1443-14), Diskutant erhåller ett arvode. Information om aktuellt belopp fås via Personalenheten.

12.4.2 Examinator

Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området ska examinator vara annan person än doktorandens huvud- eller biträdande handledare. Prefekten utser diskutant, examinator och ordförande för seminariet (dnr 1443-14).

Inom det tekniska området tillåts examinator vara samma person som huvudhandledaren.

12.4.3 Betygssättning 

Examinator (se pkt 11 Examinator) betygssätter uppsatsen med betyget godkänd eller underkänd. Då annan än ämnesföreträdaren är examinator ska samråd ske med denne. Betyg i original lämnas till examenshandläggare vid Studentservice.

12.4.4 Examensbevis

Annsökan görs via www.student.ladok.se efter godkänt licentiatseminarium. Avklarade kurser och avhandlingspoäng ska vara inrapporterade i Ladok. Logga in med din personalanvändare och ansök om examen. Du ska själv kryssa i vilka kurser som ska ingå i din examen. Kurserna som du väljer ska vara enligt den senaste uppdaterade individuella studieplanen.

Handläggningstid för examensbevis är ca 6-8 veckor. Examensbevis utfärdas på svenska och engelska. Examensbeviset skickas till den adress som finns i systemet. Kontrollera därför att dina kontakt- och adressuppgifter stämmer där. Examensbeviset skickas med rekommenderad post.

I examensbeviset framgår forskarutbildningsämne, det vetenskapliga arbetets titel, godkända kurser (prov) och tillgodoräknande av tidigare utbildning. Till examensbeviset bifogas bilagan Diploma Supplement. Bilagan underlättar erkännande av både utländska och inhemska examina.

12.5 Kårobligatorium

Kårobligatoriet avskaffades 2010-07-01 vilket innebär att kravet på betald kåravgift för att erhålla examensbevis har upphört.

Checklista inför licentiatexamen