13 Doktorsexamen

Publicerad: 22 december 2009
aulaaurora.jpg

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Omfattningen av kurser kan variera mellan 60 och 120 högskolepoäng och det vetenskapliga arbetet mellan 120 och 180 högskolepoäng. Fördelning mellan kurser och vetenskapligt arbete framgår i den allmänna studieplanen för forskarutbildnngsämnet och i den individuell studieplan för enskild doktorand.

Examensmål är fastställt i högskoleförordningens examensordning (HF, bilaga 2) och är vid Luleå tekniska universitet bilagd allmän studieplan för forskarutbildningsämnet och utgör ett avsnitt i den individuella studieplanen. För doktorsexamen fordras att doktoranden dels godkänts i de prov som ingår i kursdelen, dels försvarat sin avhandling och blivit godkänd vid en muntlig offentlig disputation.

Disputation sker inom terminstid och på någon av universitets campusorter. Opponent och betygsnämnd ska fysiskt närvara vid disputationstillfället. Undantag kan endast medges vid akut uppkommen situation. Rektor har delegerat till ordförande i fakultetsnämnd att besluta om undantag vid akut uppkommen situation (dnr 1510-12).

Terminstid:10 januari – 20 juni, 1 september – 20 december.

13.1 Doktorsavhandling

Det självständiga forskningsarbetet ska resultera i en vetenskaplig avhandling. Doktorsavhandlingen utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som ett antal vetenskapliga artiklar (sammanläggningsavhandling). En sammanfogande text, en kappa, integrerar de olika delarna och tydliggör doktorandens arbetsinsats. Till en monografiavhandling kan bifogas tidigare utgivna publikationer.

Vetenskaplig avhandling som författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas om författarnas insatser kan särskiljas. Doktorandernas insatser i de olika delarbetena ska beskrivas i anslutning till kappan.

Doktorsavhandlingen kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska (dnr 2783-09). Nämndens ordförande beslutar om att annat språk tillåts.

13.2 Ansökan om disputation

Doktorand som önskar få avlägga disputationsprov ska efter samråd med handledarna ansöka om detta hos ansvarig prefekt. Huvudhandledaren föreslår prefekten dels tid och plats för disputation, dels opponent, ledamöter i betygsnämnd inkl en ersättare samt ordförande vid disputationen.

Prefektens beslut om tid och plats samt förslag på opponent, betygsnämnd samt ordförande ska vara berörd nämnd (ordförandenivå) tillhanda senast 8 terminsveckor före disputationen. En presentation av de föreslagna inklusive deras CV och publikationslista bifogas (Se pkt 13.4 Betygsnämnd).  De ska vara vidtalade och ha förklarat sig beredda att acceptera respektive uppdrag. En ersättare (reserv) som är tillfrågad och villig att åta sig uppdraget ska föreslås.

En kort redogörelse för innehållet i avhandlingen (abstract) samt information om huruvida det vetenskapliga arbete utformats som monografi eller sammanläggning av artiklar bifogas. Då arbetet är en sammanläggning av artiklar ska dessa förtecknas enligt mall där titel, medförfattare, tidskrift/konferens med datum för publicering/accepterad/presenterad framgår.

Nämndens ordförande utser senast 4 terminsveckor före disputationen opponent, ledamöter i betygsnämnd och ordförande. Beslutet delges berörda parter.

Tillkännagivande om disputation och publicering av avhandling ska ske senast 3 terminsveckor före disputation. Perioderna 20 december - 10 januari respektive 20 juni - 10 augusti exkluderas från de tre veckorna (se Checklista).

Önskar doktoranden att doktorsexamen ges en annan benämning än den som är fastställd i allmän studieplan för forskarutbildningsämnet ska en ansökan om detta lämnas till fakultetsnämnden för beslut av ordförande (se pkt 10 Examensbenämning).

13.3 Opponent

 

Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent. HF 6:33 (2010:1064).

Opponenten ska vara en internationellt framstående forskare inom ämnesområdet med kompetensnivån lägst docent (dnr 1510-12) och ej verksam vid Luleå tekniska universitet.  Prefekten och handledarna ska i förslaget till nämnden (ordförandenivå) intyga att jäv inte föreligger i förhållande till doktorand, handledare och projekt. 

Om utsedd opponent får förhinder ska, om tiden möjliggör detta, ordförande utse en ny opponent efter förslag från prefekten. Om en akut situation uppstår vid disputationstillfället ska någon av ledamöterna i betygsnämnden utses som opponent av i första hand ordförande i berörd fakultetsnämnd och i andra hand av utsedd ordförande vid disputationen. Betygsnämnden kompletteras då med utsedd ersättare (reserv). Ersättare som utses ska uppfylla de regler och riktlinjer som gäller för opponent respektive ledamot i betygsnämnd (dnr 1510-12).

13.4 Betygsnämnd

 

Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden examineras. HF 6:34 (2010:1064).

Ledamöterna i betygsnämnden ska ha kompetensnivå docent/professor och båda könen ska vara representerade. Det ska anföras särskilda skäl om någon av de föreslagna ledamöterna saknar docentkompetens respektive om föreslagen betygsnämnd består av personer av samma kön.

Betygsnämnden består normalt av tre ledamöter. I de fall avhandlingen är av sådan karaktär att tre ledamöter inte kan representera alla perspektiv på avhandlingen som är rimligt att kräva kan ordförande besluta att betygsnämnden ska ha fem ledamöter. Det rekommenderas att samtliga ordinarie ledamöter i betygsnämnden utses bland lärare vid annat lärosäte. Ersättare (reserv) ska utses och då företrädesvis från annan institution (dnr 3033-06). I betygsnämnden får inte doktorandens handledare ingå.

Prefekten och handledarna ska i förslaget till fakultetsnämnden (ordförandenivå) intyga att jäv (se pkt 9.5 Jäv) inte föreligger i förhållande till doktorand, handledare och projekt. 

Avser disputationen en examen där doktoranden tillåts en annan examensbenämning än den som är fastställd i allmän studieplan ska det i betygsnämnden ingå minst en representant för det vetenskapsområde där förledet är det normala (se pkt 10 Examenbenämning).

Betygsnämnden utser ordförande inom sig.

Om ledamot i betygsnämnden får förhinder ska utsedd ersättare (reserv) ingå som en av tre ordinarie ledamöter i betygsnämnden. Ordförande i berörd fakultetsnämnd ska, om tiden möjliggör detta, utse en ny ersättare efter förslag från prefekten. Om en akut situation uppstår så att betygsnämnden vid disputationstillfället endast består av två personer ska lämplig behörig ersättare utses av i första hand ordförande i berörd fakultetsnämnd och i andra hand av utsedd ordförande vid disputationen. Ersättare som utses ska uppfylla de regler och riktlinjer som gäller för ledamot i betygsnämnd (dnr 1510-12).

13.5 Ersättning till opponent och betygsnämnd

Opponent erhåller ett arvode. Information om aktuellt belopp fås via Personalenheten. Till opponent och ledamöter i betygsnämnden utgår traktamente och resekostnadsersättning. Institutionen ansvarar för kostnaderna.

13.6 Tryckning, distribution och annonsering

13.6.1 Doktoranden ansvarar för

 • att senast tio terminsveckor före disputation boka tid för tryckning så att avhandlingen senast tre terminsveckor före disputationen är tryckt och publicerad. Beställning sker via tryckeri, (info och beställning via Grafiska tjänsters hemsida),
 • att registrera doktorsavhandlingen i LTU: s publiceringsdatabas,
 • att lämna en korrekturläst och språkgranskad pdf-fil till tryckeriet enligt överenskommen tid med tryckeriet (se info Grafiska tjänsters hemsida),
 • att kontakta biblioteket för att bestämma tidpunkt för spikning,
 • att avhandlingen är tryckt, spikad och publicerad senast tre terminsveckor före disputation,
 • att distribuera avhandlingen till utsedda ledamöter i betygsnämnden, utsedd opponent och ordförande vid disputationen,
 • att skicka webbadress till elektronisk utgåva av avhandlingen till externt och internt berörda och intresserade.

13.6.2  Tryckeriet ansvarar för

 • att omslag sätts, tryckning, skapande av pdf-fil och distribution av doktorsavhandlingen. Omslaget ska utformas i enlighet med universitetets grafiska profil och vara fast förbundet med inlagan. Serien Doctoral thesis är en onumrerad serie. Varje avhandling får ett unikt ISBN,
 • att biblioteket erhåller två tryckta exemplar, varav ett hålslaget (avsett för spikning) samt att pdf-fil avsedd för elektronisk publicering läggs in i LTU: s publiceringsdatabas,
 • att berörd nämnd (sekreterare) erhåller ett tryckt exemplar av avhandlingen,
 • att institutionen erhåller det antal exemplar av avhandlingen som beställts och som är avsedda för egen distribution,
 • att ett arkivexemplar skickas till Arkiv och registratur.

13.6.3 Institutionen ansvarar för

 • att bekostna tryckning av avhandlingen och pdf-fil avsedd för elektronisk publicering.  

13.6.4 Nämndens sekreterare ansvarar för

 • att utfärda tillkännagivande där webbadress till elektronisk utgåva av avhandlingen framgår. Originalet läggs i doktorandakten som överlämnas till examenshandläggaren på Studentservice. Tillkännagivandet anslås  i Biblioteket. Tillkännagivandet delges elektroniskt till Kommunikation och varumärke, Biblioteket, berörd institution och berörd nämnd.

13.6.5 Biblioteket ansvarar för

 • att spika avhandlingen i universitetets bibliotek och att elektroniskt publicera avhandlingen i LTU: s publiceringsdatabas.

13.6.6 Kommunikation & varumärke ansvarar för

 • att kontakta doktoranden för eventuellt pressmeddelande,
 • att senast tre terminsveckor före disputationen i universitetets kalendarium annonsera tid och plats för disputationen samt ange webbadress där avhandlingen är publicerad.

13.7 Disputation

Doktorsavhandlingen försvaras vid en offentlig disputation där språket är svenska, engelska, norska eller danska (dnr 2387-09).

Disputationen ska hållas vid någon av universitetets campusorter och ska ske under normal arbetstid under  tiden 10 januari-20 juni respektive 1 september-20 december. Opponent och betygsnämnd ska fysiskt närvara vid disputationstillfället. Undantag kan endast medges vid akut uppkommen situation. Ordförande i fakultetsnämnd beslutar på delegation av rektor om undantag vid akut uppkommen situation (dnr 1510-12).

Tillkännagivande och publicering ska ske minst tre terminsveckor före disputationen. Undantag från tidsramen tre veckor beslutas av chefen för Utbildnings- och forskningsenheten.

Disputationen leds av en ordförande som är utsedd av fakultetsnämndens ordförande.

Ordförande öppnar disputationsakten och hälsar de närvarande välkomna. Respondenten, opponenten och ledamöterna i betygsnämnden presenteras. Ordföranden redogör för ordningen vid disputationen. Respondenten ska ges möjlighet att presentera en förteckning över eventuella korrigeringar i avhandlingen.

Disputationen fortsätter därefter antingen med att respondenten presenterar sin doktorsavhandling eller med att opponenten ger en kort sammanfattning av innehållet i avhandlingen. Opponenten ska sedan framföra sina synpunkter på doktorsavhandlingen och respondenten besvara frågorna.

Därefter har först betygsnämnden, därefter övriga åhörare rätt att ställa frågor och ge synpunkter på doktorsavhandlingen i den ordning som ordförande bestämmer. Respondenten ska besvara frågorna.

Institutionen står för kostnaderna i samband med disputation.

13.7.1 Betygssättning 

Betygsnämnden ska närvara vid disputationen och sammanträder snarast möjligt därefter. När samtliga ledamöter är närvarande är nämnden beslutsmässiga. Betygsnämnden utser en ordförande inom sig.

Opponent och huvudhandledare har närvaro- och yttranderätt vid betygsnämndens sammanträde men får inte delta i beslutet. Opponenten ska vid sammanträdet avge muntligt yttrande över avhandlingen. Om huvudhandledare är annan än ämnesföreträdaren bör även den senare ges närvaro- och yttranderätt vid betygsnämndens sammanträde.

Vid betygssättningen ska innehållet i och försvaret av avhandlingen bedömas. Doktorsavhandlingen bedöms med betyget godkänd eller underkänd. Som nämndens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Underkänt betyg på disputationen ska motiveras. Godkänt betyg får inte motiveras men enskild ledamot har i detta fall rätt att få avvikande mening antecknat i protokollet, dock utan motivering.

Huvudhandledaren ansvarar för att betygsnämndens protokoll lämnas till ansvarig person vid institutionen där betyget registreras i Ladok. Betyg i original lämnas till examenshandläggare vid Studentservice.

13.7.2 Examensbevis

Ansökan görs via www.student.ladok.se efter godkänd disputation. Avklarade kurser och avhandlingspoäng ska vara inrapporterade i Ladok. Logga in med din personalanvändare och ansök om examen. Du ska själv kryssa i vilka kurser som ska ingå i din examen. Kurserna som du väljer ska vara enligt den senaste uppdaterade individuella studieplanen.

Handläggningstiden för examensbevis är ca 6-8 veckor. Examensbevis utfärdas på svenska och engelska. Examensbeviset skickas till den adress som finns i systemet. Kontrollera därför att dina kontakt- och adressuppgifter stämmer där. Examensbeviset skickas med rekommenderad post.

I examensbeviset framgår forskarutbildningsämne, det vetenskapliga arbetets titel, godkända kurser (prov) och tillgodoräknande av tidigare utbildning. Till examensbeviset bifogas bilagan Diploma Supplement. Bilagan underlättar erkännande av både utländska och inhemska examina.

 

13.8 Kårobligatorium

Kårobligatoriet avskaffades 2010-07-01 vilket innebär att kravet på betald kåravgift för att erhålla examensbevis har upphört.

13.9 Promotion

Luleå tekniska universitets årliga promotions-och installationshögtid äger rum varje år under andra lördagen i november månad. Vid högtiden promoveras nya doktorer. Alla doktorander som erhållit examensbevis eller lämnat in en komplett ansökan om examensbevis inbjuds till den akademiska högtiden för att promoveras. Inbjudan skickas till den postadress doktoranden angett i Ladok, det är därför viktigt att du anger en aktuell adress i Ladok.

Vid skäliga förhinder har nydisputerade doktorander som erhållit examensbevis rätt till promotion upp till två närmaste åren efter avlagd examen.

Checklista inför disputation