2 Begrepp och definitioner

Publicerad: 22 december 2009

2.1 Vetenskapsområde

Vid Luleå tekniska universitet finns humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (filosofiskt fakultetsområde) och tekniskt vetenskapsområde.

2.2 Forskarutbildningsämne

Rektor inrättar forskarutbildningsämne och fastställer ämnesbeskrivning efter förslag av berörd fakultetsnämnd. Ansökan prövas utifrån kriterier fastställda av nämnderna. Prefekten föreslår, efter samråd med ämnesföreträdare, allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet och berörd nämnd fastställer.

Antagning av doktorand i ett forskarutbildningsämne förutsätter att  allmän studieplan är fastställd.

2.3 Forskningsämne

Ett forskarutbildningsämne som efter fakultetsnämndens prövning och rektors beslut tilldelas volymanslag via universitetets interna resursfördelning benämns forskningsämne.  Beslutet innebär förutom att ämnet tilldelas ekonomiska resurser (volymanslag) att professor med uppdrag som ämnesföreträdare ska anställas. Ämnesföreträdare för ett forskningsämne utses av rektor. I ämnet kan även finnas en eller flera andra anställda professorer utan uppdrag som ämnesföreträdare. Ämnesföreträdarens främsta uppgift är att leda ämnets utveckling med avseende på forskning, utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt samverkan med omvärlden.

2.4 Doktorand

Studerande som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå.