3 Organisation vid LTU

Publicerad: 22 december 2009
ltu_nov2007_0137.jpg

3.1 Rektor

Rektor är universitetets främste företrädare och ledare utsedd av regeringen efter förslag från universitetets styrelse. Rektors främsta uppgift är att se till att universitetets verksamhet bedrivs effektivt och i enlighet med lagstadgade krav.

3.2 Fakultetsnämnd

Vid Luleå tekniska universitet finns två fakultetsnämnder, Filosofisk fakultetsnämnd (FFN) och Teknisk fakultetsnämnd (TFN). FFN: s område är utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå/konstnärligt utvecklingsarbete samt forskning inom humanistiskt-, samhällsvetenskapligt-, hälsovetenskapligt och konstnärligt område samt lärarutbildningen. TFN: s område är utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom naturvetenskapligt- och tekniskt område.

Fakultetsnämnderna är förslagsställande till rektor i frågor av strategisk natur såsom strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning.

Uppgifter och beslutsbefogenheter framgår i Arbets- och beslutsordning för LTU.

3.2.1 Forskarutbildningsgrupp

Deltagare i den nämndgemensamma gruppen ska utgöra stöd till nämnderna och bistå i beredning av ärenden som gäller strategi, uppföljning och utvärdering inom utbildning på forskarnivå. Ledamöter från fakultetsnämnderna, doktorandrepresentanter samt en representant från Verksamhetsstödet ingår i gruppen.

Ledamot som ingår i gruppen kan verka som doktorandombud i de fall då universitetets gemensamma doktorandombud inte är lämplig utifrån personliga relationer eller dylikt. Doktorandombudets funktion är att utgöra en objektiv samtalspartner i de fall då doktoranden upplever behov av en sådan.

3.3 Institution

Institutionen leds av en prefekt. Inom området utbildning på forskarnivå har prefekten ansvar för antagning och anställning av doktorand. Prefekten utser handledare för doktoranden. Doktorandens individuella studieplan fastställs och följs årligen upp av prefekten. Kursplan för kurs på forskarnivå fastställs av prefekt.

Forskarutbildningsämnena organiseras inom avdelningar som normalt företräds av en ämnesföreträdare. Examinator inom utbildning på forskarnivå utses av prefekt och är den person som bedömer, godkänner och betygssätter forskarutbildningskurser och licentiatuppsats. Institutionens utbildningsledare (forskarnivå) har att initiera och driva det strategiska utvecklingsarbetet av bland annat utbildningen på forskarnivå inom institutionen. Institutions- och utbildningsadministratören ansvarar för administration vilket bland annat innebär rapportering i studiedokumentationssystemet Ladok.

3.4 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet finns på central- och institutionsnivå och leds av universitetsdirektören. Verksamhetsstödet är organiserat inom följande områden som vart och ett leds av en chef: Analys- och beredning, Bibliotek, Ekonomi och planering, Högskolepedagogiskt centrum, HR, Inre och yttre miljö, IT, Kommunikation och varumärke, Samverkan externfinansiering och innovation, Student, Universitetskansli, Verksamhetsnära stöd. Uppdraget är bland annat att ge stöd till och bereda ärenden för universitetsstyrelse, rektor, nämnder, prefekter och övriga beslutsfattare inom universitetet samt att ge service till studenter, lärare och övriga anställda.

HR bereder anställningar av doktorander samt stipendiefinansierade doktorander, personalsociala frågor samt lönefrågor. De administrativa grupperna på institutionerna ansvarar för det verksamhetsnära administrativa stödet och servicen till prefekterna, lärarna och forskarna på institutionerna.

Examenshandläggarna inom Student ansvarar för utfärdande av forskarexamina. Karriärcentrum tillhör Student och syftar till att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och bidra till kontakter med framtida arbetsgivare.

Inom Analys och beredning bereds beslutsunderlag och genomförs utredningar och analyser inom bland annat området utbildning på forskarnivå och internationalisering. Enheten ansvarar även för planering, organisation och samordning av nämndsmöten och ordförandemöten.

3.5 Doktorandsektionen

Doktorandsektionen sorterar organisatoriskt under Teknologkåren (gäller även doktorander som är antagen till ämne inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet). Medlem av Doktorandsektionen är de studerande på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet som erlagt medlemsavgift till Teknologkåren. Sektionens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i allmänhet samt att delta i utveckling av utbildning på forskarnivå och studieförutsättningar för doktorander i synnerhet. Doktorandsektionen utser doktorandrepresentanter som bevakar doktorands intresse vid beredning och beslut av ärenden som berör utbildning på forskarnivå inom de olika beslutsorganen vid universitetet. Sektionen utser också ett antal representanter i nationella organ. I övrigt anordnas aktiviteter där aktuella doktorandfrågor tas upp och möjlighet till social samvaro ges.