4 Delegation

Publicerad: 25 januari 2010

Arbets- och beslutsordningen vid Luleå tekniska universitet tydliggör funktioners ansvarsområden och  förhållandet dem emellan. Nedan framgår vem som beslutar i ärenden som berör utbildning på forskarnivå.

 

Beslut

Beslutande

Delegerat till

Beslut att en doktorand inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen, om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden (Hf 6:30)

rektor

får inte delegeras

Beslut att efter ansökan av doktorand ge en doktorand tillbaka sin rätt till handledning och övriga resurser (Hf 6:31)

rektor

får inte delegeras

Inrättande och avveckling av forskningsämnen och forskarutbildningsämnen                                   

rektor

 

Fastställande av ämnesområden inom vilka anställning får ske

rektor

 

Fastställande av ämne samt närmare beskrivning/anställningsprofil avseende ämnet för anställning som professor

rektor

 

Anställning av professor av alla kategorier och biträdande professor samt eventuell antagning av docent

rektor

 
Beslut om stipendier rektor  

Fastställa och revidera allmän studieplan för ämne där utbildning på forskarnivå anordnas

rektor

ordförande i fakultetsnämnd

Tillgodoräkna tidigare studier vid antagning av doktorand

rektor

ordförande i fakultetsnämnd

Beslut att för enskild sökande medge undantag från grundläggande behörighet vid antagning till utbildning på forskarnivå, om särskilda skäl finns

rektor

ordförande i fakultetsnämnd

Validering av tidigare yrkeserfarenhet för sökande till utbildning på forskarnivå

rektor

ordförande i fakultetsnämnd

Beslut om opponent vid disputation

rektor

ordförande i fakultetsnämnd

Beslut om vilka personer som ska delta vid betygssättning av en doktorsavhandling

rektor

ordförande i fakultetsnämnd

Fastställa kursplan för kurs på forskarnivå

rektor

prefekt

Anta sökande till utbildning på forskarnivå. Beslut om antagning till licentiatexamen får fattas efter samråd med berörd fakultetsnämndsordförande.

rektor

prefekt

Utse två handledare för varje doktorand, varav en av dem ska utses till huvudhandledare.

rektor

prefekt

Byte av handledare vid begäran av doktorand                       

rektor

prefekt

Fastställa individuell studieplan i utbildning på forskarnivå efter samråd med doktoranden och dess handledare

rektor

prefekt

Uppföljning av individuell studieplan minst en gång per år

rektor

prefekt

Utse examinator i utbildning på forskarnivå

rektor

prefekt

Fastställa tid och plats för disputation och licentiatseminarium inom de ramar som fastställs av rektor

rektor

prefekt

Utfärda bevis om godkända prov ingående i licentiat- eller doktorsexamen

rektor

prefekt

Beslut att doktorsavhandling eller licentiatuppsats görs tillgänglig eller utsänds senare än tre terminsveckor före examination

rektor

chef Utbildnings och forskningsenheten

Beslut om revideringar av det av ordförande i nämnderna fastställda utbud av kurser på forskarnivå

rektor

chef Utbildnings och forskningsenheten