5 Tillträde till utbildning på forskarnivå

Publicerad: 22 december 2009

5.1 Antagningsordning

Med antagningsordning avses de regler för utbildning som universitetet tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning samt hur beslut fattas (HF 6:3). Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid LTU gäller från och med 2007-07-01 och är anpassad till förändrad högskoleförordning och utbildningssystemets Bolognastruktur.

5.2 Allmän studieplan

För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan HF 6:26 (2010:1064). I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs HF 6:27 (2010:1064).

Allmän studieplan, fastställd av fakultetsnämndens ordförande efter förslag från prefekt, är ett krav för rekrytering och antagning av doktorand. En förutsättning för att allmän studieplan ska fastställas är att handledarkompetens och -kapacitet enligt nämndernas kriterier uppfylls. Upprättande av allmän studieplan sker enligt fastställd mall. Etablering i Ladok av ett forskarutbildningsämne sker via Ladokgruppen inom Studentservice och kan tidigast ske efter att allmän studieplan har fastställts för forskarutbildningsämnet. 

Allmän studieplan per forskarutbildningsämne publiceras per vetenskapsområde och institution.

5.3 Rekrytering

 

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas
1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller
3. om det finns liknande särskilda skäl. HF 7:37(SFS 2006:1053)

5.3.1 Utlysning

Doktorandplats annonseras under tre veckor. Minimikravet är att doktorandplatsen annonseras på universitets webbplats. Undantag från kravet om utlysning är om platsen är avsedd för adjunkt med anställning vid Luleå tekniska universitet, doktorand med extern anställning eller ett personligt stipendium finansierad av annan utgivare än universitetet alternativt att antagningen avser senare del doktorsexamen. Förutsättningen för att rekrytering kan påbörjas är att ansvarig prefekt bedömer att det finns handledarkompetens och –kapacitet, god arbets- och studiemiljö samt finansiering under planerad utbildningstid. Prefekten tillsätter en rekryteringsgrupp med ansvar för rekrytering och urval.

5.3.2 Antagning med licentiatexamen som mål

I första hand ska vid LTU antagning ske med målet doktorsexamen. Annonsering och/eller antagning till utbildning med målet licentiatexamen sker efter samråd mellan prefekt och berörd nämnd där ordförande godkänner/avslår prefekts anförda skäl för att anta till licentiatnivå. Utbildning med målet licentiatexamen ska huvudsakligen rikta sig till personer som är yrkesverksamma och önskar kompetensutveckling i form av utbildning på forskarnivå. Önskar en person efter uppnådd licentiatexamen fortsätta studierna med målet doktorsexamen kan personen antas till senare del doktorsexamen. Tiden för doktorandanställning är dock maximerad enligt HF 5:7.

5.4 Behörighet

 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. HF 7:39 (SFS 2010:1064).

De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
2. särskild yrkeserfarenhet och
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. HF 7:40 (SFS 2006:1053)

 

5.4.1 Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten gäller från och med 2007-07-01 och har haft en övergångsbestämmelse enligt högskoleförordningen. Om den sökande före 2007-07-01 uppfyllde kravet på 120 akademiska poäng  ansågs den sökande ha haft grundläggande behörighet dock längst till utgången av juni 2015.

5.4.2 Särskild behörighet

I allmän studieplan för respektive forskarutbildningsämne framgår vilken särskild behörighet som gäller vid antagning till forskarutbildningsämnet. I den särskilda behörigheten framgår vilket krav på språkkunskaper som gäller.

5.5 Urval och antagningsförfarande

Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som skall tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. HF 7:41 (SFS 2010:1064).

5.5.1 Urval

I allmän studieplan för respektive forskarutbildningsämne framgår vilka bedömningsgrunder som gäller vid urval bland de sökande.

5.5.2 Tillgodoräknande av tidigare studier

Tillgodoräknande av tidigare studier prövas av ordförande i berörd fakultetsnämnd inom en månad efter antagning. Tillgodoräknande ska bedömas bidra till kvalitet i utbildningen och får inte vara skäl till att en antagen ges företräde vid urval. Kurser som doktoranden önskar tillgodoräkna får inte ingå i forskarutbildningsämnets grundläggande och/eller särskilda behörighet (se även pkt 8 Kurser).

5.5.3 Antagning

Prefekt beslutar om antagning av doktorand på delegation av rektor. Antagningen registreras i Ladok och en individuell studieplan upprättas.

Fakultetsnämnderna har 2002-05-30 beslutat att det inte är tillåtet att en person med forskarexamen antas och avlägger examen inom samma forskarutbildningsämne även om annan inriktning inom ämnet avses.

5.6 Doktorandakt

Institutionen upprättar en doktorandakt vid antagning av en doktorand. Handlingar som rör doktorandens utbildning samlas i akten enligt universitetets fastställda dokumenthanteringsplan. Doktorandakten förvaras på institutionen fram till tidpunkt för licentiatseminarium eller disputation. Vid studieuppehåll, studieavbrott inkl examen överlämnas akten till Arkiv och registratur för arkivering.