6 Studiefinansiering

Publicerad: 22 december 2009
15745ltu_0003.jpg

 

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §. HF 7:34 (2006:1053). Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen. HF 7:36 (2010:1064).

På delegation av rektor bedömer prefekten inför rekrytering och antagning av doktorand att finansiering kan säkras under utbildningen. Prefekten beslutar om finansieringsplan.

6.1 Doktorandanställning

Anställning som doktorand regleras av Högskoleförordningen, kap 5 §§ 1-7.

Vid Luleå tekniska universitet gäller anställning som doktorand i första hand och anställningen regleras av följande lokala regler:

6.1.1 Anställning

Anställning som doktorand förutsätter att man är antagen till utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet.

I doktorandanställning på heltid kan institutionstjänstgöring motsvarande 20 procent ingå. Anställningstiden förlängs då så att den motsvarar fyra års heltidsstudier. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid.

Anställning för doktorander ska meddelas tillsvidare, dock längst till viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Det första förordnandet får avse högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år om anställningen omfattar 50 procent av heltid. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på heltid under fyra år. Vid studier som avslutas med licentiatexamen får doktoranden vara anställd maximalt fyra år om anställningen omfattar 50 procent av heltid. Från dessa tider skall avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre om det finns särskilda skäl, såsom vid ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet. Tjänstledighet medges normalt inte under studietiden förutom lagstadgad rätt till sjuk- eller föräldraledighet.

Om doktorand önskar säga upp sig från sin doktorandtjänst är uppsägningstiden 1 månad om anställningstiden är kortare än 1 år och 2 månader om anställningstiden är längre än 1 år. Ytterligare upplysningar lämnas av Personalenheten.

6.1.2 Lön och examenspremie 

Lönen för anställda doktorander regleras via en ”lönetrappa” som bestäms av uppnådda högskolepoäng. 

Doktorand som har haft doktorandanställning och disputerar inom fyra år (fem år om 20 % institutionstjänstgöring ingår) har rätt att erhålla en examenspremie.

 

Relaterade länkar

6.2 Annan studiefinansiering

Om den sökande inte anställs som doktorand är det prefektens uppgift att göra en noggrann bedömning av den sökandes finansieringssituation så långt den låter sig överblickas vid antagningstillfället. En finansieringsplan upprättas i samband med antagningen av varje enskild doktorand. En doktorand ska ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom maximalt åtta år vid deltidsstudier (lägst 50 % studietakt).

6.2.1 Stipendium

Luleå tekniska universitet tillåter generellt inte antagning av doktorander med försörjning via stipendium och inte heller inrättande av egna stipendier. Rektor kan bevilja dispens för stipendium från extern stipendiegivare för utbildning på forskarnivå (dnr 1267-12 Re-beslut 108-12). Stipendium som inrättats och tilldelats före 2012-07-01 utbetalas enligt tidigare beslut. Dessa stipendier får utgå högst 24 månader per doktorand. Stipendier för att finansiera mottagarens utbildning är normalt skattefria. 

Doktorand som finansieras via stipendium har grundläggande försäkringsskydd/GIF via Kammarkollegiet. Stipendium är inte pensionsgrundande.

6.2.2 Doktorand med extern anställning

Utbildningen kan finansieras med en anställning inom företag, myndigheter, landsting, kommun eller vid annan högskola. Utbildningen genomförs på arbetsplatsen och/eller inom universitetet. Nämnderna har fastställt riktlinjer som gäller vid antagning av doktorand med extern anställning och det har skapats en mall för upprättande av avtal.

Relaterade dokument

6.2.3 Doktorand med annan anställning vid universitetet

Vid universitetet anställda adjunkter kan antas till utbildning på forskarnivå om adjunkten har en kompetensutvecklingsplan och det finns utrymme att inom ramen för anställningen bedriva studier på minst 50 procent av heltidstjänst.